Hopp til innhold

Tana-jente ble verdensmester i bryting

Samejenta Gunn Rita Boine (20) fra Tana ble fredag juniorverdensmester i sandbryting i Tyrkia.

Bilde av Gunn Rita Boine i brytedrakt, og gullmedalje fra VM

VERDENSMESTER: På høyreside ser vi Gunn Rita Boine holde opp gullmedaljen sin, og bildet til høyre tok Norges Bryteforbund av henne tidligere i dag.

Foto: Lotta Andersson/Gunn Rita Boine / Norges bryteforbund

– Hadde jeg sett henne nå, hadde jeg ikke klart å si noe. Jeg hadde mest sannsynlig grått, sier en svært stolt pappa Ole Thommy Boine til NRK.

Datteren hans Gunn Rita Boine er nylig blitt verdensmester i bryting når NRK får tak i han.

Det var lenge dramatikk rundt hvilken plassering Gunn Rita Boine skulle få sølv eller gull i juniorklassen i grenen sandbryting. Etter at det først virket som at hun hadde vunnet, så var hun plutselig vis-à-vis med de to andre bryterne, tyrkiske Nur Cinar, og greske Christina Demirkan.

Opplevelsen ble en berg-og-dal-bane for faren som fulgte spent med fra Tana.

– Først var det enorm glede, så var men helt nede i kjelleren. Så ble man sint. Før man igjen kunne juble, forteller Ole Thommy Boine, som har vært trener for sin datter da hun var yngre.

Kjempet hardt

Hverken pappa Ole Thommy eller NRK har lyktes med å få tak den nybakte verdensmesteren. Faren kan fortelle at VM-gull er noe datteren lenge har hatt som mål.

– Dette er noe hun har kjempet for i flere år nå. Hun har jo tidligere tatt bronse, og nå gikk det endelig hele veien, sier Ole Thommy Boine til NRK.

Sandbryting er en undergruppe av bryting. Verdensmesterskapet arrangeres denne helgen i Dalyan i Tyrkia. Tana er kjent for å ale frem gode brytere.

Ole Thommy Boine, med sine to døtre; Gunn Rita (t.v) og Karin

PAPPA: Bryteildsjel Ole Thommy Boine i Tana Bryteklubb, sammen med sine to døtre Gunn Rita og Karin i 2011. Gunn Rita til venstre på bildet.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Korte nyheter

 • Dåarjoe åarjelsaemien spïelese jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne

  Saemiedigkieraerie lea dåarjoem vadteme Klemetspelese Hemnesesne, jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne geerve almetjidie, Saemiedigkie pressebïevnesisnie tjaala.

  Dah leah 100 000 kråvnah dåårjeme dåarjoeöörnegen bijjelen Kultuvreråajvarimmieh tjïrrehtæmman Klemetspeleste.

  Klemetspelet öörnesåvva fïerhten mubpien jaepien jïh lea kultuvrefestivaale göökte stoerre öörnemigujmie: akte histovrijes spïele saemien bïjre Klemet Persson, gie Laajroedurresne veasoeji vielie goh tjuetie jaepiej juassah, jïh gusnie doh saemien dorjehtæjjah daanjaapetje spïelesne leah Mikkel Gaup jïh Ronja Katrin Larsen.

  Lissine stoerre båerieslaaketje maarhna öörnesåvva, seminaarigujmie, sjollehtimmine, vuesiehtæjjajgujmie, musihkine jïh ovmessie darjomigujmie. Klemetspelet edtja gaskoeh mïetsken årrodh.

  – Klemetspelet lea vihkele dovne dan åvteste daate lea dïhte aajnehke åarjelsaemien spïele åarjelsaemien gïeline, men aaj dan åvteste saemien histovrijem soptseste gellide vuartasjæjjide, saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma (NSR) jeahta.

  Lissine Hemnes upmejesaemien forume 21 400 kråvnah dåarjojne åådtjeme kuvsjese upmejesaemien gïelesne. Dåarjoe vadtasåvva dåarjoeöörnegen bijjelen gïeleevtiedimmieråajvarimmie.

  Prosjekte lea laavenjostoe gaskem Hemnes upmejesaemien forume jïh Helgelanden museume, jïh prosjekten ulmie lea almetjidie skreejrehtidh upmejesaemien nuhtjedh jïh lïeredh aarkebiejjien, jalhts ajve naan aelhkie raajesh jïh dïejvesh.

  Kuvsjelohkehtæjjah leah almetjh sveerjen bieleste gïeh upmejesaemien soptsestieh.

  Gïelekuvsje lea raastendåaresth laavenjostoe, naakede mij lea vihkeles ulmie Saemiedigkien gïetedimmesne upmejesaemien gïeleste stoerretjåanghkosne 2022.

  Prosjekte aaj bielieulmine åtna aktem laavenjostoem saemien organisasjovnigujmie jïh faagealmetjigujmie sveerjen bielesne tseegkedh, barkosne upmejesaemien gïelem jealajehtedh.

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Gir støtte til kurs i umesamisk for første gang

  Hemnes umesamiske forum får bevilget 21.400 kroner til kurs i umesamisk språk av Sametinget.

  Prosjektet er i samarbeid mellom Hemnes umesamiske forum og Helgeland museum.

  Kurset skal motivere folk til å bruke umesamisk i hverdagen, selv om det bare er enkle setninger.

  – Dette er første gang Sametinget gir støtte til umesamisk språkkurs, og vi vurderer det som viktig at slike lavterskeltilbud i umesamisk blir gitt, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Mona Solbakk
 • Sverre Kimo Pedersen trekker seg fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

  Den seneste tiden har TF hatt mye problemer med å velge nytt styre, med både kaotiske møter og flere forsøk. I begynnelsen av mai grep Klima og miljøministeren inn i saken.

  Nå trekker Sverre Kimo Pedersen seg fra TF ledelsen.

  – Jeg skal glede dere som ikke ville ha meg i TF-ledelsen, med at jeg kommer til å trekke meg. De vanskelige arbeidsforholdene har rammet min egen helse og min familie, sier Sverre Pedersen til kommunetyret i Tana torsdag skriver iFinnmark som omtalte saken først.

  I oktober ble han utnevnt til styrelsen i TF av kommunestyret. Siden den gang har det vært diskusjon rundt han, ifølge iFinnmark.

  – Men den siste tida er det flere som har rådet meg til å trekke meg med bakgrunn i den forferdelige striden i ledelsen. «Kom deg ut før du blir ødelagt», har flere sagt, sier han til iFinnmark.

  Erstatteren blir valgt på junimøtet i kommunestyret.

  Sverre Kimo Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen