Hopp til innhold

– Han støtter "gullgubbene", og det kan vi ikke godta

John Henrik Eira ble ikke gjenvalgt som leder i reinbeitedistriktet. Han er for positiv til mineralleting synes reineierne i Karasjok.

John Henrik Eira

John Henrik Eira.

Foto: Thoralf Balto / NRK

Ifølge reineiere som avisen Ságat har snakket med, støtter han "gullgubbene".

– Vi godtar ikke det. Vi har ikke mer beiteland å miste. Derfor er vi helt imot å åpne vidda for gullgraving, sier nyvalgt leder i reinbeitedistriktet, John Idar Anti til Ságat

Taus

Avisen fikk ingen kommentar fra John Henrik Eira.

Det er ingen stor hemmelighet at Eira ønsker en annen tilnærming til mineralselskapene enn hva hans kolleger gjør.

I to kronikker i Finnmark Dagblad i forrige uke underbygger han dette.

– På hvilken måte oppnår man best mulig påvirkning på prosessene; ved å være i dialog og å delta direkte, eller ved å være i konfrontasjon, spør han i kronikken.

– Sparket

Den nyvalgte lederen i reinbeitedistrikt 17 svarer bekreftende på spørsmålet om Eira ble sparket på grunn av liberal holdning til mineralleting.

– Gruvevirksomhet vil innebære store inngrep i form av infrastruktur, trafikk og støy, sier John Idar Anti til Ságat.

– Eira ble skiftet ut som distriktsleder på årsmøtet dagen før hans første kronikk i forrige uke.

Anti ser få muligheter for samarbeid mellom reindrift og mineralutvinning.

– Deltakelse

John Henrik Eira mener det må legges opp til ordninger hvor reindriften er aktivt deltakende i mineralselskapene.

– Distrikt 17 bør velge en strategi i forhold til mineralleting som går ut på at distriktet krever å få reell innflytelse og økonomisk kompensasjon i tilfelle gruvedrift. Dette innebærer at reinbeitedistrikt 17 får en aksjepost som gir reell innflytelse på drift og beslutninger, skriver han.

Den tidligere lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) understreker at reindrifta har klare bruksrettigheter av privatrettslig karakter.

– Vår holdning er at det er myndighetenes ansvar å sørge for at reindriftens rettigheter ivaretas på selvstendig grunnlag ved håndtering av tillatelser til både leting og utvinning av mineralressurser, skriver Eira i kronikken.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.