NRK Meny
Normal

Stoerre gåetiem vaegkesne tseegkedh

Tjåahkeren Sijte edtja stoerre gåetiem vaegkesne tseekedh, Bjørkmon lïhke. 2,5 milljovnh kr, tjuerieh daan gåetien åvteste maeksedh.

Gamme

Daate onne derhvie-gåetie. Sagke stuerebe gåetie, vaegkiesne sjædta.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

– Daate joekoen sjædta! Daate stoerre nïekedasse munnjan orreme, jeahta Tjåahkeren sijten åvtehke Algot Jåma daan Trønder Avisase.www.t-a.no/nyheter/article10211364.ece

Tjåahkeren sijte lea joe derhvie-gåetieh, njallem jih ålkoe-scenem jih ohtje-gåetiem tseegkeme dennie vaegkesne. Bjørkmo gaertien lïhke.

2,5 milljovnh kr edtjieh nuhtjedh jih daam stoerre-gåetiem tseekedh. Desnie edtjieh 90 almetjh tjaakanidh.

Daate dåarjoehtimmiedajve, edtja stuaride gåtjkoehtidh.

Jåma håhkesje jijnjh stuarah ålkoerijhkeste guessiedieh. Daan mearan ryske, tyske jih kinesh guessiedamme.

– Lyjhkin gåetieh sisnie jïjjedidh, dihte jeatjah-laakan hæhtjoste sjædta. Daan mearan gøøkte gåetieh daesnie, geasan jienebh tseegkebe, jeahta Algot Jåma.

Algot Jåma, leder i Østre Namdal reinbeitedistrikt

Algot Jåma, Tjåahkeren sijten åvtehke.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Dorjehtimmie saemien kultuvren bijre.

Daate sijjie, edtja åarjelsaemien kultuvren bijre bïevnedidh. Guktie dej beeli jih guktie daan biejjien, saemieh veasoeminie.
– Jijtje edtjebe, mijjien båatsoe jielemen jih kultuvren bijre bïevnedh. Daan åvteste daam dagkeres sijjiem dorjeme jeahta Jåma.