Hopp til innhold

Stoerre gåetiem vaegkesne tseegkedh

Tjåahkeren Sijte edtja stoerre gåetiem vaegkesne tseekedh, Bjørkmon lïhke. 2,5 milljovnh kr, tjuerieh daan gåetien åvteste maeksedh.

Gamme

Daate onne derhvie-gåetie. Sagke stuerebe gåetie, vaegkiesne sjædta.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

– Daate joekoen sjædta! Daate stoerre nïekedasse munnjan orreme, jeahta Tjåahkeren sijten åvtehke Algot Jåma daan Trønder Avisase.www.t-a.no/nyheter/article10211364.ece

Tjåahkeren sijte lea joe derhvie-gåetieh, njallem jih ålkoe-scenem jih ohtje-gåetiem tseegkeme dennie vaegkesne. Bjørkmo gaertien lïhke.

2,5 milljovnh kr edtjieh nuhtjedh jih daam stoerre-gåetiem tseekedh. Desnie edtjieh 90 almetjh tjaakanidh.

Daate dåarjoehtimmiedajve, edtja stuaride gåtjkoehtidh.

Jåma håhkesje jijnjh stuarah ålkoerijhkeste guessiedieh. Daan mearan ryske, tyske jih kinesh guessiedamme.

– Lyjhkin gåetieh sisnie jïjjedidh, dihte jeatjah-laakan hæhtjoste sjædta. Daan mearan gøøkte gåetieh daesnie, geasan jienebh tseegkebe, jeahta Algot Jåma.

Algot Jåma, leder i Østre Namdal reinbeitedistrikt

Algot Jåma, Tjåahkeren sijten åvtehke.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Dorjehtimmie saemien kultuvren bijre.

Daate sijjie, edtja åarjelsaemien kultuvren bijre bïevnedidh. Guktie dej beeli jih guktie daan biejjien, saemieh veasoeminie.
– Jijtje edtjebe, mijjien båatsoe jielemen jih kultuvren bijre bïevnedh. Daan åvteste daam dagkeres sijjiem dorjeme jeahta Jåma.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK