NRK Meny
Normal

Slede-produsent mener han blir forskjellsbehandlet

Aslak John Einar Hansen hevder han blir hindret i samisk næringsutøvelse. Kautokeinomannen får ikke kjøre med snøskuter og ATV dit han ønsker.

Slede

Det er slike sleder kautokeinomannen produserer.

Foto: Privat

– Intensjonen med motorferdselsloven er ikke å hindre samisk næringsutøvelse, skriver Hansen i en klage til fylkesmannen i Finnmark.

45-åringen driver firmaet Kauto Sleder. Her produserer han sleder til reinkjøring og snøskuterkjøring av bjørk.

– Ikke særskilt behov

I slutten av mars søkte Hansen om dispensasjon til å kjøre med skuter og ATV i perioden 5. mai til 30. juni. I denne perioden er det generelt forbud mot motorfedsel i utmarka. Kautokeino kommune sa ja, men fylkesmannen i Finnmark sa nei til flere av traseene han hadde søkt om å får bruke.

Nå har Miljødirektoratet stadfestet fylkesmannens vedtak.

– Slik vi ser det har klager ikke godtgjort et særskilt behov for at det i tillegg kjøres i forbudsperioden på de strekningene som er avslått, skriver direktoratet.

Det vises til at Hansen kan kjøre i hele forbudsperioden på snødekt mark på flere strekninger. På barmark kan det kjøres i de samme traseene etter 18. juni dersom disse er tørket opp.

– Miljødirektoratet legger derfor til grunn at søker har alternative områder å ta ut trevirke fra, heter det i avgjørelsen.

– Veldig dårlig for mitt firma

Innsamlingen av sledemateriale som består av natulig bøyd bjøretrær, er best før løvsprett, hevder Hansen.

– Vedtaket er veldig dårlig for mitt firma. Jeg vil jo helst hente virke om våren slik at det kan tørke fram til høsten når jeg starter produksjonen av sleder. Jeg kan ikke gjøre dette før trevirket ikke er tørket, sier han til NRK.

Aslak John Einar Hansen mener hans næring blir forskjellsbehandlet i forhold til reindriftsnæringen.

– Dette er en næring på lik linje med reindriften. Jeg har større omsetning enn mange i reindrifta, men de kan kjøre hvor og når de vil. Det føles urettferdig å bli behandlet på denne måten, skriver han i klagen.

Til dette kommenterer Miljødirektoratet:

– Klager har vist til forskjellsbehandling i forhold til reindriftsnæringa. Direktoratet vil påpeke at nødvendig transport i forbindelse med skogbruks- og jordbruksnæring, herunder reindrift, er direkte hjemlet i motorferdselslovens paragraf 4. Det generelle motorferdselsforbudet på våren gjelder ikke motorferdsel som er tillatt etter lovens paragraf 4.

– Ikke spesielt tilfelle

Hansen hevder fylkesmannen ikke har god nok lokal kunnskap og innsikt i fastboendes bruk av utmarka.

Fylkesmannen mener motorferdsel i forbindelse med tidlig start av utmarksnæring ikke anses som spesielt tilfelle. Likevel fikk Hansen dispensasjon til å kjøre etter noen av traseene han hadde søkt om, men ikke alle.

– For at det genereller motorferdselsforbudet skal ha den tilsiktede virkning er det viktig at forbudet håndheves restriktivt. Forbudet er innført for å skjerme rein, dyrelivet, terrenget for forstyrrelser og kjøreskader i en særlig sårbar periode. Erfaringsmessig er det vått i terrenget på denne tiden av året. Motorferdsel kan derfor medføre store terrengskader i den grad det kjøres utenfor godt etablerte kjørespor, skriver fylkesmannen.