Hopp til innhold

Sørsamene slåss for like rettigheter

Sørsamiske institusjoner går sammen for å kreve samme rett til land og vann som samene i Nord-Norge.

Sørsamisk kamp for like rettigheter

Reineier Ivar Toven, som er leder i Vestre Namdal reinbeitedistrikt, var en av de mange sørsamiske utsendingene som markerte sin motstand mot flertallet i samerettsutvalget i Stjørdal på onsdag.

Foto: Tormod Aune / NRK

I alt 45 sørsamiske institusjoner, organisasjoner og foreninger forventes å reise seg mot flertallet i samerettsutvalget, når utvalgets høringsfrist går ut den 25. mars.

I praksis er dette en samlet protest fra sørsamene.

Onsdag var mange samlet til historisk signering i Stjørdal.

Under Statskog

Samerettsutvalget 2 hadde i mandat å lage en utredning om samisk naturbruk og rettsforhold, fra Hedmark i sør og opp til grensa til Finnmark i nord.

Flertallet i utvalget endte opp med å foreslå at Statskog SF fortsatt – på vegne av staten – skal være eier av rettighetene til de tradisjonelle samiske områdene i Trøndelag og Hedmark.

Men at rettighetene til tilsvarende områder i Nordland og Troms blir fristilt fra staten, ved at det opprettes et eget rettssubjekt – Hålogalandsallmenningen – til dette formålet.

Splitter

Sørsamene oppfatter imidlertid at disse forslagene vil splitte det sørsamiske samfunnet ved Nordlandsgrensa. Sørsamene finner dette unaturlig, og påpeker samtidig at de forvaltningsordningene som flertallet har foreslått, ikke oppfyller folkerettens krav med hensyn til effektiv samisk innflytelse over forvaltningen av land, vann og ressurser i tradisjonelle samiske områder.

Det som i særlig grad skiller sørsamiske områder fra de øvrige tradisjonelle samiske områdene, er at man har mye privat utmark i de sørsamiske områdene.

Sørsamene er imidlertid av den oppfatning at en eventuell videreføring av dagens forvaltningsordning, med Statskog SF, ikke under noen omstendighet er akseptabel med mindre privat utmarksgrunn også omfattes av ordningen.

Dette på grunn av reindriftens avhengighet av disse områdene som i sin tid urettmessig ble fratatt samene, heter det i høringsutalelsen.

Sprik mellom kartlegging og lovforslag

Hva gjelder slike historiske forhold, så er de sørsamiske institusjonene og organisasjonene fornøyd med den utredende forskningsdelen som samerettsutvalget har publisert.

Men sørsamene mener at de lovforslagene som flertallet i utvalget har fremmet, ikke speiler dette forskningsmaterialet.

Forskningsdelen dokumenterer at samenes landområder ble konfiskert uten deres samtykke. Og at samene som opprinnelige rettighetshavere, aldri har gitt sitt samtykke til privatisering av kollektive, samiske landområder til fordel for andre. Videre har forskerne dokumentert at samene aldri har fått anledning til å påvirke denne utviklingen.

I høringsuttalelsen påpekes det dessuten at sørsamene er den del av den samiske minoriteten som er mest presset av storsamfunnet. Slik er det et paradoks at staten vil gjøre sørsamene til den samiske gruppen med svakest rettsvern. Vesentlig er også den forpliktelse som Norge har gitt internasjonalt, om å aktivt støtte og eventuelt også gi positiv særbehandling, i tilfeller der urfolk eller minoriteters kultur må oppfates å være truet. Slik fremmer også sørsamene et ufravikelig krav, om at det offentlige Norge må gjennomføre en grundig kartlegging av hvordan privatiseringen av de tradisjonelle sørsamiske områdene ble gjennomført.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat