Hopp til innhold

Sïjhtieh aabortelaakem jeatjahtehtedh

Daelie nysenæjjah maehtieh jïjtje nænnoestidh jis sæjhta aaborte våhkose 12 gosse baavoeh leah. Dan mænngan tjuerieh nemndese syökedh goh edtja dam dåhkasjehtedh.

Jeenjemasth lïhtsegh aabortedåehkiesne sijhtieh dam jeatjahtehtedh juktie nysenæjjah jïjtje maehtieh våhkose 18 nænnoestidh.

Dåehkie bielie jaepiem barkeme orre aabortelaakem darjodh, jïh duarsta sijjen reektehtse healsoeministerasse Ingvild Kjerkol biejeme.

Reektehtsem edtjieh nuhtjedh gosse edtjieh orre abortlaakine Stoerredigkesne barkedh.

– Orre aabortelaakem daarpesjibie. Daaletje aabortelaakem. Laakem goh jååhkesje nysenæjjah maehtieh jïjtje nænnoestidh. Seamma tïjjem laake edtja jiemien jïh almetjen seammavyörtegsvoeten reakta vihties darjodh, åejvie aabortedåehkesne, Kari Sønderland jeahta.

Korte nyheter

 • Mental Helse bekymret for nedleggelse av døgnplasser i nord

  Mental Helse Troms og Finnmark er bekymret for utviklingen i psykisk helsevern.

  – Liv kan gå tapt, vi har ingen å miste, sier nyvalgt leder i organisasjonen, Merethe Saga Lønnum i ei pressemelding.

  De er urolig over at døgnplasser i Helse Nord kan bli lagt ned i omstruktureringsprosessen helseforetaket er i gang med.

 • Dolastangielddus vuossárgga rájes

  Vuossárgga cuoŋománu 15. b. álggahuvvo áigodat mas lea obbalaš dolastangielddu Norggas.

  Dalle ii leat lohpi cahkkehit dola ja grilla, vuovddis dahje eará meahcceeatnamiid lahkosis.

  Norggas fertejit buohkat leat várrugasat vai eai šatta buollimat buollá. Dát guoská buohkaide, oppa áigge ja juohke sajis, dieđiha Servodatsihkarvuođa- ja gearggusvuođa direktoráhtta.

  Bål
  Foto: Inger-Lise Hansen / NRK
 • Funn av død person

  Søndag formiddag har nødetatene og frivillige satt i gang med søk etter en savnet person i Alta. Det er en mann i 20-årene, bosatt i Alta, som er savnet. Søket vil foregå i området småbåthavna etter funn av gjenstander tilhørende savnede, melder politiet.

  Søket ble avsluttet etter at det ble gjort funn av en død person. Politiet opplyser at identiteten ikke er bekreftet og at pårørende er informert om funnet.

  Søndag morgen iverksatte nødetatene og frivillige en leteaksjon etter en savnet person i Alta.
  Foto: Jan-Erik Steine / NRK