Hopp til innhold

Samiske tall forteller 8: Avdekket lovbrudd i samiskopplæringen i Nordland og Oslo/Akershus

En gjennomgang av Fylkesmannsembetenes tilsynsrapporter fra tilsyn med samiskopplæringa viser lovbrudd ved alle tilsyn i Nordland og Oslo/Akershus. Det kommer fram i rapporten «Samiske tall forteller 8», som ble offentliggjort i dag.

Matematikkbok på samisk

Illustrasjonsbilde: Matematikkbok på samisk

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Utdanning og forskning er hovedtema i årets artikkelsamling «Samiske tall forteller 8», og temaene er valgt fordi de er veldig aktuelle nå.

I årets rapport har 1. amanuensis Torkel Rasmussen ved Samisk høgskole sett på utviklingen i elevtallet i samisk første- og andrespråk i grunnskolen. Han har også tatt en gjennomgang av fylkesmannsembetenes tilsynsrapporter.

Torkel Rasmussen

Torkel Rasmussen, 1. amanuensis. Samisk høgskole Kautokeino

Foto: NRK

Samiske elevers rettigheter etter opplæringsloven har vært et prioritert område for tilsyn med grunnskolen og den videregående opplæringen siden 2009. Fylkesmannsembetene utførte 14 tilsyn med opplæringa i samiske språk i perioden 2012 til juni 2015. Disse tilsynene ble holdt i fylkene Oslo og Akershus, Sør-Trøndelag, Nordland og Finnmark. 13 tilsyn gjaldt grunnskolen og ett tilsyn en videregående skole.

En gjennomgang av Fylkesmannsembetenes tilsynsrapporter fra tilsyn med samiskopplæringa viser lovbrudd ved alle tilsyn i Nordland og Oslo/Akershus. I Finnmark er alle tilsynsrapportene udelt positive. Det har ikke vært gjennomført tilsyn med samiskopplæringa i andre fylker de siste fire årene, noe som leder i analysegruppa for Samiske tall forteller Jon Todal synes er ille.

Flest lovbrudd som gjaldt kravet om å utarbeide skriftlige rutiner

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte fem tilsyn med samiskopplæringa i 2012. Tilsyn ble gjennomført i Oppegård, Oslo, Rælingen, Skedsmo og Ås kommune. Alle de fem tilsynene ble avsluttet med pålegg om retting.

Det ble avdekket flest lovbrudd som gjaldt kravet om å utarbeide skriftlige rutiner som sikrer at:

 • kommunen får nødvendig informasjon om det som faktisk skjer når det gjelder opplæring i samisk
 • det foreligger rutiner for at informasjonen blir vurdert i forhold til lovkravene
 • det settes inn nødvendige tiltak dersom det avdekkes at praksis ikke er i samsvar med lovkravene
 • myndigheten som er delegert til rektor tas inn i delegasjonsreglementet,
 • kommunenes system sikrer at elever med rett til opplæring i samisk får minste årstimetall, at kommuner sørger for at elev/foresatt får velge mellom samisk som førstespråk og samisk som andrespråk
 • kommunen må sørge for at skolene som benytter Skype/internett i forbindelse med fjernundervisning, har stabile tekniske løsninger.

Det er også avdekket en del lovbrudd i tilknytning til kontrollområdene som omhandler:

 • kravet om å utarbeide skriftlige rutiner som sikrer at alle som har oppgaver knyttet til samiske elevers rettigheter har tilstrekkelig kunnskap om innhold og krav i de bestemmelsene som er relevant
 • krav om at det foreligger dokumentasjon på at det er innhentet foreldresamtykke ved fritak fra andre fag for elever på barnetrinnet
 • at kommunen må sørge for at elever som har rett til opplæring i og på samisk får velge mellom språkene nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Fire tilsyn i Nordland

Samiske tall forteller 8

Rapporten Samiske tall forteller 8, kommentert samisk statistikk 2015

Foto: Åse Pulk/NRK

Det er utført fire tilsyn med samisk opplæringa i Nordland fylke. Alle tilsyn startet i 2013 og ble avsluttet i 2014.

Tilsyn er utført i Rana, Narvik, Evenes og Saltdal kommune. De befinner seg utenfor forvaltningsområdet for samisk språk, og regnes ikke som samisk distrikt. Utenfor samiske distrikt har alle samer i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. Dette betyr at disse kommunene plikter å gi samer i grunnskolealder opplæring i samisk uavhengig av gruppestørrelse.

Fylkesmannen avdekket lovbrudd i forbindelse med samiskopplæringa i alle de fire kommunene de førte tilsyn med. Færrest lovbrudd ble avdekket i Evenes kommune som ikke sikret samiske elevers rettigheter til forskriftsmessig fag- og timefordeling og minste årstimetall.

Hadde ikke forsvarlig system

Kommunene Rana, Narvik og Saltdal hadde ikke et forsvarlig system for å avdekke, vurdere og følge opp om opplæringslovens krav til opplæring i samisk ivaretas.

Narvik kommune sikret heller ikke samiske elevers rettigheter til forskriftsmessig fag- og timefordeling og minste årstimetall. Skoleeier hadde ikke en skriftlig avtale med fjernundervisningstilbyder som avklarte ansvaret for læreplankrav, vurdering, lærerkompetanse, organisering av opplæringa og rapportering til skoleeier.

Saltdal kommune oppfylte ikke opplæringsloven § 6-2 i henhold til informasjon om retten til å velge språkform: nord-, lule- eller sørsamisk, og retten til opplæring i samisk ble ikke innfridd med det omfang lov og forskrift foreskriver.

Kommunene ble pålagt å rette opp en rekke feil og mangler innen en tidsfrist.

Offentliggjøring av Samiske tall forteller 8

Offentliggjøring av Samiske tall forteller 8 i Alta

Foto: Åse Pulk/NRK

Korte nyheter

 • Vearjuduvvan politiijat mánáidtogaid áiggi

  Politiijat leat gaskaboddosaččat vearjuduvvan miessemánu 17. beaivvi mánáidtogaid áiggi. – Ii leat stuorát áitta ihttin go eará beivviid, muhto olbmot vurdet vearjudeami dávjjit dál go ovdal erenoamáš dáhpáhusaid áiggi, dadjá Háršttáid politihoavda, Frank Sletten.

  Væpnet politi på skolebesøk
  Foto: Tia Dilara Lona Altinpinar
 • Ceggejedje bieggamilluid: – Lea vearrát go maid doaivvuimet

  Rádjeguovllus Jiemhte-Västernorrlandda leanain vuosttildedje guhtta jagi áigi bieggamillopárka maid ceggejedje sin boazoorohahkii. – Dalle dovdui dego livčče niibbiin čuggen njuolga min sillui. Dál lohka Marianne Gråik oaidnit ahte sisabahkkemat leat vearrát go maid jáhkke. – Bohccot láhttejit eará ládje go ovdal, dat vázzet áibbas eará sadjái go ovdal, go bieggaturbiinnat gavdnjejit ealu. Geahča video dá.

  Rádjeguovllus Jiemhte-Västernorrlandda leanain vuosttildedje guhtta jagi áigi bieggamillopárka maid ceggejedje sin boazoorohahkii. – Dalle dovdui dego livčče niibbiin čuggen njuolga min sillui. Dál lohka oaidnit ahte sisabahkkemat leat vearrát go maid sii jáhkke.