Hopp til innhold

Tilskuddene

Det er i hovedsak fem ulike tilskuddstyper reineierne kan motta fra staten.

 

Tilskuddene kommer i stand gjennom forhandlinger mellom Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Staten ved Landbruksdepartementet. 

Rammen for Reindriftsavtalen 2007/2008 er på 97,0 mill kroner.

For å kunne få tilskudd må driftsenheten ha en inntekt av kjøttsalg på minimum 50.000 kr.

Et annet kriterium er at reineieren ikke har mer enn 600 rein. Det kan imidletid gjøre unntak fra denne regelen dersom det samlede reintallet i distriktet ikke overstiger det fastsatte tallet.

Produksjonspremie

Driftsenhetens produksjonspremie beregnes med 25% av avgiftspliktig salg av kjøtt og andre avgiftspliktige næringsinntekter fra rein tilhørende alle reineierne i driftsenheten.

Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger 400.000 kroner per driftsenhet.

Driftstilskudd

Satsen for driftstilskuddet er 10.000 kroner per driftsenhet i samtlige reinbeiteområder.

Driftsenheter der kvinner står som enkeltinnehavere og/eller er under 30 år pr. 1. januar 2007, utgjør driftstilskuddet 25.000 kr.

Tidligslaktetilskudd

Tilskuddet gis til driftsenheter i Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Troms reinbeiteområder.

Det gis tidligslaktetilskudd med kr 10 pr. kg slakt for rein som tas ut til slaktedyr innenfor sommerbeitedistriktene og innenfor lovlig beitetid.

Tidligslaktetilskudd kan, med reindriftssjefens samtykke, gis til driftsenheter som flytter fra sommerbeite og deretter innen sju dager foretar slakteuttak.

Kalvetilskudd

Tilskuddet utgjør kr 150 pr. kalv som er slaktet og innrapportert til reindriftssjefen. Tilskuddt gis kun for kalver slaktet i perioden 18. august - 31. desember.

Ektefelletilskudd

Der begge ektefeller utøver aktiv reindrift, skal det innvilges et ekstra driftstilskudd med en sats på kr 35.000. Det er ikke et vilkår at begge ektefellene har eget merke.

Tilskuddet faller bort dersom én av ektefellene ved siste ligningsoppgjør hadde en brutto inntekt utenom reindriften på mer enn kr 150.000. Godtgjørelse for verv i reindriftsnæringen regnes i denne sammenheng som inntekt fra reindriften.

 

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.