Hopp til innhold

Reaktaaamhtese Øyfjellet-aamhtesisnie daatoe åådtjeme

Datoen for Øyfjellet-rettsaken er klar

Reakta-aamhtese gaskesne Jillen-Njaarke båatsoesïjte jïh bïegkefaamoe-lissietssegkedæjja Øyfjellet Wind, sjædta suehpeden 27. biejjien raejeste ruffien 13. biejjien raajan. Dah edtjieh Helgeland digkiereaktosne gaavnesjidh.

Voestes dah edtjin voerhtjen jaepie 2022 aelkedh, muvhte Øyfjellet Wind advokaath jeehtin dah tjuerieh aamhtsem vyjhpedehtedh, dan åvteste tuhtjin idtjin utnieh nuekie tïjjem ryöjredidh.

Dæjman lij båatsoesïjten advokaath goh gihtjin jïs meehtin aamhtsem vyjhpedehtedh.

ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA

Korte nyheter

 • Sametinget lanserer sametinget.no

  Loga sámegillii.

  Onsdag 24. april lanseres en ny nettside: samehets.no, som skal fungere som en veileder for rapportering og anmelding av samehets.

  Nettsiden er et samarbeid med Sametinget og Politidirektoratet, hvor en kan få veiledning om hva en kan gjøre i ulike situasjoner hvor du har opplevd samehets. Du kan også finne info om hva samehets er, relevant lovverk, og oversikt over tjenester som kan gi veiledning og informasjon.

  Det skriver Sametinget på sine nettsider. 24. april er det lansering på Sametinget.

 • Sámediggi almmustahttá samehets.no

  Les på norsk.

  Gaskavahko, cuoŋománu 24. beaivvi, de almmuhuvvo ođđa neahttasiidu: samehets.no, mii galgá doaibmat bagadussan mo raporteret ja váidit sámecielaheami.

  Neahttasiidu lea ovttasbargu Sámedikkiin ja Politiijadirektoráhtain, gos olmmoš sáhttá oažžut rávvagiid dan birra maid sáhtát dahkat iešguđet sámecielaheami dilálašvuođain maid vásihat. Dáppe gávnnat maiddái dieđuid das mii sámecielaheapmi lea, guoskevaš lágaid ja bálvalusaid gos gávnnat bagadusaid ja dieđuid.

  Dan čállá Sámediggi iežas neahttasiidduin. Cuoŋomanu 24. beaivvi lea Sámedikkis almmustahttin.

 • Riddu Riđđu ansetter ny innholdsprodusent

  Loga sámegillii.

  Europas største urfolksfestival ansetter kåfjordingen Stian Pedersen som innholdsprodusent for to år. Pedersen vil ha et særlig ansvar for blant annet festivalens internasjonale arbeid.

  – Festivalen er uten tvil den viktigste scenen for urfolkskultur i Norge, sier han.

  – Det er ekstremt spennende å få lov til å jobbe med å øke synligheten til våre egne samiske artister både her hjemme og i utlandet.

  Det skriver Riddu Riđđu i en pressemelding.