NRK Meny
Normal

Vil ikke være i mindretall i nytt eierorgan i Troms og Nordland

Samer i Nordland og Troms er mindre verdt enn samene i Finnmark. Slik tolker tidligere sametingspresident forslaget fra samerettsutvalget.

Mindre verdt i Troms og Nordland

NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo vil ikke være i mindretall i et nytt eierorgan for Nordland og Troms. Her er hun sammen med Lene Hansen (t.v.) fra Troms og Roger Pedersen fra Nordland.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Aili Keskitalo som nå er parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund (NSR), synes et av forslagene til samerettsutvalget er merkelig.

Se det nye SAME-NORGE og "dagens same-Norge".  

Hun synes et av forslagene fra samerettsutvalget som NRK har tilgang til, kan tolkes slik at samene i sør ikke har det samme rettsvernet som i Finnmark.

I den kommende innstillingen fra samerettsutvalget foreslås det nemlig at Sametinget skal ha et mindretall av medlemmene i styret i det nye eierorganet Hålogalandsallmenningen.

2-2-2 styre

Det regjeringsutnevnte utvalget overrekker innstillingen til justisministeren mandag 3. desember. NRK har lest noen av de mest sentrale forslagene utvalget fremmer.

Blant annet går flertallet inn for et nytt eierorgan for Nordland og Troms : Hålogalandsallmenningen.

Organet skal ledes av et styre på seks medlemmer: To fra hver av fylkestingene og to fra Sametinget.

Godtok ikke mindretallsløsning

NSRs parlamentariske leder på Sametinget er ikke begeistret for en slik løsning.

– Vi er opptatt av å sikre samiske rettigheter også utenfor Finnmark, sier Aili Keskitalo.

– Vi ønsker å sikre at den samiske stemmen skal bli hørt i forvaltningen av land og vann også utenfor Finnmark. Jeg håper dette kan sikres gjennom Hålogalandsallmenningen.

Den tidligere sametingspresidenten sier NSR aldri godtok en styresammensetning i Finnmark hvor samene var i mindretall.

– Vi må se på helheten i forslaget fra samerettsutvalget. Det kan jo være andre deler i forslaget som kompenserer en styringsmodell hvor samene er i mindretall.

Presidenten godtar ikke svakere stilling

Egil Olli

President Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingspresident Egil Olli ønsker ikke å kommentere flertallsforslaget fra samerettsutvalget om styresammensetningen i Hålogalandsallmenningen.

Han sier likevel at samer fra Troms og sørover ikke skal ha svakere rettigheter enn samer i Finnmark.

– Det vil være merkelig om samer andre steder i landet ikke skal ha samme rettigheter til sine områder som finnmarkssamene har til sine, sier Olli.

- Sametinget er hovedaktør

– Prinsippet er at samenes rettigheter skal stadfestes. Det skjedde i Finnmark under arbeidet med finnmarksloven, og jeg mener dette også skal gjelde for resten av landet.

Presidenten mener Sametinget vil bli en av hovedaktørene i det kommende arbeidet med samerettsutvalgets innstilling.

NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo håper på et bredt samarbeid med Arbeiderpartiets gruppe i Sametinget og ikke minst med president Olli.

– Jeg håper også at Sametinget kan bruke konsultasjonsprosessen som er etablert med regjeringen i arbeidet med samerettsutvalgets innstilling, sier Keskitalo.