Same-mindretall i styret

Seks styremedlemmer: To valgt av Troms fylkesting, to av Nordland fylkesting og to valgt av Sametinget.

Troms Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune Sámediggi Sametinget

Disse seks styrerepresentantene skal lede Hålogalandsallmenningen (HA). 

Dette foreslår sju av de 15 medlemmene i samerettsutvalget.

Fem medlemmer i samerettsutvalget foreslår at Sametinget skal være jevnbyrdig med fylkestingene.

Et grunneierstyre som flertallet i utvalget går inn for, innebærer at at samene havner i et klart mindretall.

– Forsvarlig

– Selv om ordningen hvor de to fylkestingene og Sametinget oppnevner to medlemmer hver til styret, vil innebære at de sametingsoppnevnte styremedlemmene kommer i mindretall, vil dette derfor etter disse medlemmenes syn likevel være forsvarlig ut fra hensynet til å oppfylle statens folkerettslige forpliktelser om samisk deltakelse i forvaltningen, heter det i den kommende innstillingen.

Folketallet i Nordland og Troms er på 389.000.  Av disse var 3.315 registrert i samemanntallet i 2005.

– Begrenset myndighet

Samerettsutvalgets flertall sier følgende om dette:

"Når man sammenholder dagens befolkningssammensetning i Nordland og Troms med at områder hvor den samiske bruken har vært enerådende eller dominerende, ikke vil bli underlagt Hålogalandsallmenningen og eierorganets myndighet ellers vil være relativt begrenset, vil en ordning hvor Sametinget oppnevner to av seks styremedlemmer etter disse medlemmenes syn gi samene den deltakelsen i forvaltningsordningen som de har krav på etter folkeretten."

Medlemmene Jon Gauslaa, Kirsti Strøm Bull, Else Grete Broderstad, Gunveig Elvsæter Eggen, Eilif O. Larsen, Caroline Lund og Johan Petter Røssvoll går inn for en "2-2-2"-styresammensetning. 

Like mange fra Sametinget

Tilsammen fem av utvalgets medlemmer ønsker imidlertid at Sametinget og de to fylkestingene blir jevnbyrdige i HA-styret, og går inn for "3-3"-sammensetning.

Troms Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune Sámediggi Sametinget

Utgangspunktet for disse medlemmene er at det samiske nærværet i Nordland og Troms har vært stort.

I innstillingen heter det blant annet:

"Den geografiske nærheten til Sør-Norge har imidlertid medført en tidligere, større og langvarig innflytting til de samiske områdene. Et annet moment som har svekket det samiske "nærværet" er fornorskningspolitikken. Denne politikken har medført at mange samer har "skiftet" identitet og fremstår i dag uten samiske kjennetegn, og samtidig vil det være særlig viktig å sikre samisk deltakelse der det samiske nærværet er lite synlig."

En eller to fra reindrifta?

Reindrifta skal være representert i HA-styret er samerettsutvalget enige om.

Flertallet i utvalget mener at "minst ett" av styremedlemmene skal representere reindrifta.

– To fra reindrifta vil kunne oppfattes som en skjev styresammensetning, mener samerettsutvalgets flertall.

Mindretallet i utvalget går inn for at reindrifta skal ha minst to styremedlemmer.

– Reindriften vil være den viktigste rettighetsgruppen. Derfor bør den ene av de to reindriftsrepresentantene oppnevnes av Sametinget og den andre av de to fylkestingene. Dette vil sikre samisk flertall i forvaltningen av de områdene hvor samene etter gammel sedvane har utøvd dominerende bruk, mener mindretallet.

Mindretallet i utvalget fremmer en alternativ utforming av selve lovteksten på dette punktet.