NRK Meny
Normal

Orre NBR åvtehke

Mejtie Ellinor M Jåma ,dihte orre NBR´n åvtehke sjædta?

Ellinor Marita Jåma

Ellinor M Jåma maahta NBRén orre åvtehke sjidtedh.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Bijjelen 40 luhkie jaepieh mænngan, Nøørjen båatsoe saemiej rijhkesiebrie( NBR) åarjelsaemien åvtehkem åtneme.

Barre akte, nyjsenæjja, Berit Oskal Eira ,Tromsen tjïelteste åvtehkinie orreme.

Åarjelsaemien nyjsenæjja.

Daelie lea Ellinor M Jåma, akte dejstie mij maahta veeljesovvedh.

NBRén veeljeme komittée, daejtie båatsoesaemide åvtehkesæjjan nommehtamme.

  • Hans Ole Eira
  • Nils Mathis Sara
  • Anders S. Buljo
  • Ellinor Marita Jåma

Dåarjome.

Mejtie dah båatsoetjïelth, åarjelsaemien dajvesne, Ellinor M. Jåmam dåarjoeh goh orre åvtehke?

Gaskedajven båatsoe tjïelte, edtja suehpeden 21.b. daan bijre raarastalledh, åvtehke Mattias Jåma, ij sijth maam daan bijre jiehtedh.

Noerhtelaanten båatsoesamien fylhkesiebrie edtja daan bijre suehpeden 26.b.raarastalledh. Åvtehke Mads Kappfjell, ij sijth maam daan bijre jiehtedh.

Åarjeltrøøndelaage jih Hedmarken båatsoetjïelth edtja daan bijre suehpeden 30.b. raarastalledh. Åvtehke Lars Åge Bransfjell jeahta, ij leah ,ennje dihte båatsoe tjïelte daan bijre nænnoestamme, jijtjen ussjelommen mietie, vuajna Ellinor Jåmam goh dihte orre NBR en åvtehke.

Nøørjen båatsoesamiej rijhkesiebrien jaepietjåanghkoe lea ruffien 13-14 .b. Rica Hotelesne Vadsøsne.