Hopp til innhold

Olli vil straffe Radio Norge

Sametingspresident Egil Olli støtter Medietilsynet som vil straffe Radio Norge for brudd på konsesjonsvilkårene.

Egil Olli

Egil Olli

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kanalen sender samiske nyheter kvart over tolv på natten. Olli mener dette beviser at kanalen ikke tar samiske saker på alvor.

Fornøyd

Sent forrige uke fikk Radio Norge beskjed fra statens medietilsyn om at tilsynet ikke var fornøyd med sendetiden til de samiske nyhetene.

Sametingspresident Egil Olli er fornøyd med at Medietilsynet reagerer på sendetidspunktet, men synes Radio Norge burde bli straffet hardere.

– Å gi Radio Norge en påtale for konsensjonsbrudd ser jeg ikke den store nytten med. Den beste straffen hadde vært å trekke tilbake konsensjonen til kanalen, sier Olli.

– Bryter ikke

Radio Norge sender nyheter på samisk kvart over tolv på natten.

Kanalsjef i Radio Norge, Kristoffer Vangen, forsvarer sendetidspunktet for samiske nyheter. Han mener kanalane ikke bryter konsesjonsvilkårene.

– Vi sender nyheter på et tidspunkt da ingen andre sender samiske nyheter, sånt sett er sendetiden en fordel for de samiske lytterne, sier Vangen.

Han sier også at Radio Norge ikke er eneansvarlig for å sende nyheter på samisk.

– NRK sender også nyheter på samisk, slik at den samiske befolkningen er ikke avhengige av Radio Norge, mener Vangen.

Korte nyheter

 • Edtjieh bussem Altaste Oslose vuejieh

  Jirreden aereden tsåahka uktsie Per Aslak Luuso jïh gøøkte jeatja aelkieh bussem Altaste vuejieh. Dah edtjieh Oslose vuejedh dan åvteste dah sijhtieh almetjh viehkiedidh daelie gosse SAS ij haelehth.

  – Tjuerieh viehkiedidh gosse maehtieh, Luuso jeahta.

  Daelie gosse SAS streike åtna, gellie giertieh ij haelehth. Gellie almetjh daelie Luusose ringkieh dan åvteste dah sijhtieh meatan bussesne årroeh. Gellie aaj sijhtieh Osloste Altase dan mænngan dåeriedidh.

  Luuso ussjede dah akte dygne nuhtjieh Oslose, gosse dah leah golme vuejiji. ‘

  Lohkh vielie daaroen gïelesne daesnie:

 • Sámi magasiidna er konkurs

  Selskapet bak blant annet Sámi magasiidna isámi. Press AS ble i dag slått konkurs i Indre og Østre Finnmark tingrett. Det var to tidligere ansatte som begjærte selskapet konkurs skriver iFinnmark.

  – Vi er fremdeles på god fot, og vi har ingenting å skvære opp. Vi er nok alle lei oss for at dette ikke gikk, sier daglig leder og styreleder Jan Skoglund Paltto til iFinnmark.

  Rett før nyttår ble det klart at pressestøtten til magasinet sto i fare, og Paltto opplyste for sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i dag at det nå er en gjeld på om lag fem millioner kroner. 4,4 millioner av disse er til Medietilsynet som har blitt krevd tilbakebetalt. Tilbakebetalingen kommer som følge av at Medietilsynet ikke mener magasinet oppfylte kravet om 48 årlige utgaver.

  Selskapet blir ansett som insolvent.

  Sámi ođasmagasiidna
  Foto: Fotomontasje: Medietilsynet