Nei til kraftutbygging

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier nei til kraftutbygging i Strindelva og Jørstadelva i Snåsa.

Der er det planlagt to kraftverk, men fylkesmannen mener hensynet til reindrift, vassdragsvern og landskap er viktigere.

Snåsavassdraget er et av de vassdrag i Nord-Trøndelag, som fra før er mest berørt av vannkraftutbygging og utbygging her vil etter Fylkesmannens vurdering medføre ytterligere store negative konsekvenser mht. samla belastning for Snåsavassdraget, jf. naturmangfoldloven § 10.