Miljøpartiet er kritisk til kraftverk i Lyngen

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er kritisk til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til Reinelva kraftverk i Lyngen i Troms.

Mikal Nerberg, Miljøpartiet de grønne i Troms

Mikal Nerberg, Miljøpartiet De Grønne i Troms.

Foto: Patrik Jonsson

– Naturinngrep som dette, med så store konsekvenser burde i det minste komme allmennheten til gode, og ikke kun enkeltaktører, sier Mikal Nerberg i Miljøpartiet De Grønne i Troms.

Det er Norsk vannkraft AS som har fått konsesjon til Reinelv kraftverk i Reinelva i Lyngen kommune i Troms.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) syns det er det uforståelig at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan gå for et prosjekt som det ikke finnes støtte for lokalt.

– Både kommunestyret og fylkeskommunen er imot utbygging av Reinelva. Reinbeitedistriktet har stilt seg negativ, krever at det foretas en egen konsekvensutredning i forhold til reindriften, sier Mikal Nerberg.

NVE er uenig med Miljøpartiet De Grønne

Seksjonssjef Øystein Grundt i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er uenig med Miljøpartiet De Grønne.

– Vi har lyttet til synspunktene til kommunen, inntaket til kraftverket er flyttet nedenfor vannuttaket til et kommunalt vannverk. Når det gjelder friluftsområdene som fylkeskommunen har pekt på, så mener vi at de i veldig liten grad blir berørt, sier seksjonssjef Øystein Grundt.

NVE mener at utbyggingen vil kunne ha innvirkninger på flyttleien til reindrifta i anleggsperioden.

– Vi har tatt inn i vilkårene synspunktene reindriften hadde knyttet til anleggsvirksomhet, slik at anleggsarbeidere skal unngå spesifikke områder i bestemte perioder i året, sier Grundt.

Er redd for fuglelivet

Det mest kritiske med en eventuell utbygging av Reinelva er forringelse av et nasjonalt viktig viltområde for fugl, samt verdien dette har for andre dyr og biologisk mangfold, sier Nerberg

NVE mener at utbyggingen har liten innvirking på biologisk mangfold og fuglelivet.

Kraftverket vil nytte et fall på 125 m og vil ha forventet produksjon på om lag 4,7 GWh. Dette tilsvarer til strømbruken til 235 husstander.