Hopp til innhold

Livet i de gamle små kjøkkener

Syv damer fra Kåfjord og Storfjord i Nord-Troms er med på boka som utgis kommende lørdag i Kåfjord. Det er viktig å ta vare på gamle mattradisjoner, sier en av damene bak boka. Forfatteren har vektlagt livet i de små kjøkkener.

Oliva baker brød
Foto: Reni Wright / Privat

Kommende lørdag lanseres boka "Syv sorter - Historier fra kjøkkenbenken" på Nordlige folk senter i Manndalen.

Rognbollsuppa - en delikatesse

Bjørg koker rognbollsuppa

Det er naturlig for Bjørg Fossli å koke rognbollsuppa, for det har hun lært siden hun var barn.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Bjørg Fossli fra Manndalen er en av de syv damene som lager tradisjonell mat i boka. Hun sier at det var naturlig for henne å lage rognbollsuppa siden hun har laget det fra hun var liten. Det er en spesiell måte å lage rognbollsuppa på, for det er viktig å ha alle ingrediensene som man selv har vært med å produsert, sier Fossli.

Rognbollsuppa består av rogn blandet med tørrkjøtt terninger fra sau, som blir kokt i lag med vann, mel og poteter. I den senere tid har man også begynt å ha gulrøtter i suppen, sier Fossli.

Livet på kjøkkenet det viktigste

Forfatteren av boka Reni Wright sier at livet i de små kjøkkener er det viktigste i boka, for det finnes allerede oppskrifter av disse mattradisjonene fra før av. Samtidig er det også viktig å få fram kvinnenes historie på kjøkkenet, som i alt for liten grad blir fokusert i media, sier Wright.

Hva gjorde at du fant på å lage en slik bok?

- Jeg var på besøk hos en av de som er med i boka, og la spesielt merke til det lille gamle kjøkkenet. Kvinnen satt på kjøkkenet med en svær balje med brøddeig, og da fant jeg på at dette måtte dokumenteres før de "gamle" dør, sier Wright.

Lanseres kommende lørdag

Senter for nordlige folk i Manndalen inviterer alle til lanseringa av kokeboka om mattradisjoner i Nord-Troms. Alle damene som er med i boka er også tilstede under lanseringa. Bjørg Fossli sier at hun vil være på senteret da og håper flest mulig kommer. Forfatteren av boka lover smakebit av rettene som er med i boka.

Hør intervjuet med forfatteren:

Reni Wright om boka 'Syv sorter - Historien fra kjøkkenbenken'

Korte nyheter

  • Frykter å bli stengt ute fra naturområder om de vernes

    Les på nordsamisk.

    Sametinget i Norge mener at den norske naturvernpolitikken står overfor en rekke utfordringer, da samene befinner seg utenfor verneområdene, og dermed ikke får bruke sine tradisjonelle landområder.

    På plenumsmøtet torsdag la saksordfører Maren Benedikte Storslett Nystad også fram ønsket for en oppdatering av naturmangfoldloven.

    – Vi mener at samene selv må være med å etablere disse nye systemene og vi må bruke tradisjonell kunnskap om bruken av disse områdene for å sikre at samene får mulighet til å fortsette å høste av naturen i sine områder, sier Nystad.

    FN vedtok i fjor nye naturvernmål som innebærer 30 prosent vern i både sjø og land innen 2030, som danner grunnlaget for sametingets forslag til endringer i naturmangfoldloven.

    Norges klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen synes det er positivt at sametinget kommer med et nytt forslag.

    – Jeg skal hverfall være veldig tydelig på at det er en balanse som vi i alle aktuelle vernesaker skal jobbe for. Jeg tror at det er godt handlingsrom i naturmangfoldtloven allerede i dag til å kunne gjøre det, til å kunne legge til rette for gode aktiviterer og at den samiske kultur- og næringsutøvelsen kan skje i områder som blir vernet. Der skal vi fortsette å ha en god dialog med Sametinget sånn at vi sørger for samiske interesser blir ivaretatt på en god måte, sier klimaministeren.

    – Nå forventer vi at myndighetene setter i gang en prosess med revidering av denne naturmangfoldloven og ser på nye modeller for etablering av disse verneområdene, sier Maren Benedicta Nystad.

    Maren Benedicte Nystad Storslett.
    Foto: Håkon Mudenia / NRK
  • Ballet massimis ávkkástallanrivttiid jus ráfáidahttit luonddu

    Les på norsk.

    Norgga Sámedikkis oaivvildit ahte Norgga luonddusuodjalanpolitihkas leat olu hástalusat, go sápmelaččat leat olggobealde suodjalanguovlluid, ja ná eai beasa geavahit iežaset árbevirolaš eatnamiid. Dievasčoahkkimis buvttiige ovdan áššemeannudeaddji Maren Benedikte Storslett Nystad, ahte luondduvalljivuođalága lea dárbu ođasmahttit.

    – Mii oaivvildit, ahte sápmelaččat ieža fertejit leat mielde ásahit dáid ođđa vuogádagaid ja mii fertet geavahit árbevirolaš máhtu, mo dát guovllut leat geavahuvvon vai mii sáhttit sihkkarastit ahte sápmelaččat ain viidáset besset geavahit luonddu ávkkástallama iežaset guovlluin.

    ON mearridii diibmá ođđa luonddusuodjalanmihtuid maid mielde sihke mearas ja nannámis berre suodjaluvvot 30 proseantta 2030 rádjái, mii lea vuođđun sámedikki árvalussii rievdadit luondduvalljivuođalága. Norgga dálkkádat ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen mielas lea buorre ahte sámediggi buktá ođđa árvalusa ja bidjá dasa olu návccaid.

    – Mu mielas lea čielggas, ahte buot áigeguovdilis suodjalanáššiin lea dássedeaddu. Dálá luondduvalljivuođalágas lea juo liiba láhčit saji sámi doaimmaide, kultuvrii ja ealáhusaide dakkár guovlluin mat galget suodjaluvvot. Sii jotket ain buori gulahallama sámedikkiin, vai sámi oainnut váldot buriin vugiin vuhtii.

    – Na miihan vuordit, ahte dál eiseválddit bidjet proseassa johtui ahte revideret dán naturmangfold-lága ja ahte geahčadit ođđa vuogádagaid mo dáid suodjalanguovlluid ásahit, dadjá Maren Benedicta Nystad.

    Maren Benedicte Nystad Storslett.
    Foto: Håkon Mudenia / NRK
  • Katja Gauriloff ja su Jeʹvida filbmii bálkkasupmi

    Katja Gauriloff badadallan filbma «Jeʹvida» leat ožžon dovddastusaid.

    Gauriloff lea okta ovcci dáiddáris, gii oažžu «Kulttuurin Suomi»-bálkkašumi, muitala Yle Sápmi. Bálkkašumi árvu lea 15.000 euro.

    «Jeʹvida» filbma ja dan ovdii bargan eaktodáhtolaš bargit leat gis ožžon dán jagi Inarilaid teko dovddastusa. Anára gielda ákkastallá válljema dainna, ahte buktá oidnosii nuortalaš giela ja kultuvrra.

    Filmma veahkkin barge olu báikkálaččat eaktodáhtolažžan. Ovdal filbmemiid ollugat ohce filmma várás heivvolaš filbmenbáikkiid ja nuortalaš gálvvuid.

    Katja Gauriloff
    Foto: Vesa Toppari / Yle Sápmi