Hopp til innhold

Presidentdebatt

Her kan du lese hva som ble spurt og svart på under nettmøtet torsdag og se programmet på nytt.

Presidentdebatt

Sametingsvalget 2013 - Partilederdebatt

Sametingspresidentkandidatene Vibeke Larsen (Ap), Laila Susanne Vars (Árja), Aili Keskitalo (NSR) og Helge Guttormsen (Sp) svarte på spørsmål fra NRK Sápmis lesere torsdag kveld etter den avsluttende presidentkandidatdebatten på TV .

Nettmøtet ble avsluttet kl. 21.30. Her er spørsmålene og svarene fra nettmøtet:

1. Eadni i går, kl. 20.29
Jeg har måttet kjempe en lang og ensom kamp for at min datter skal få den samiskundervisningen hun har krav på. Jeg kjemper fremdeles. Hvert år er det den samme runden om igjen. Jeg synes det høres fint ut med en slik hjelpeordning som Aili Keskitalo foreslår. Kan ikke dere enes om det?

Aili Keskitalo i går, kl. 20.30
Ja, jeg håper at det kan være et flertall for et språkombud.

Laila Susanne i går, kl. 20.32
Vi kan sikkert enes om ordninger som styrker både tilsynet og kvaliteten på samiskopplæringen. Sametinget har i opplæringsmeldingen og språkmeldingen allerede sagt at Sametinget ønsker en ombudsordning for språkrettigheter. Så dette er ikke noe nytt fra NSR. Men det er bra at NSR støtter tanken. Selvfølgelig kommer vi til å følge dette opp i neste periode hvis vi i Árja får tillit og mulighet til det!

2. Jovnnin Per Jovnna Elle i går, kl. 20.30
Aigubehtet go sami buohcidivssariidda addit eambbo balka vuoi nuorat valdet dan oahppu?

Aili Keskitalo i går, kl. 20.32
Mu mielas berrešit suohkanat ja dat geat bálkkáhit buohccidivššarat dan dahket dan dahkat. Lean veahá eahppesihkar sáhttá go Sámediggi dan dahkat, vai berre go sámediggi vuorohit omd. stipeanddaid dearvvšvuođabargiide.

Vibeke Larsen i går, kl. 20.33
Sametinget er ingen part i lønnsforhandlinger, hverken hos lærere eller sykepleiere. Vi kan stimulere til at flere tar utdannelsen ved hjelp av stipend og vi kan oppfordre til at kommunene kan yte mer i lønn for å beholde samisktalende personell i sin kommunale virksomhet. Vi kan også oppfordre helseforetakene til lønnspåslag.

Laila Susanne i går, kl. 20.34
Elle: JUA, Árjja mielas galget sámegielat dearvvašvuoðabargit oažžut lasi bálkká go sii hálddašit guokte almmolaš giela Norggas. Samediggi sáhttá váikkuhit dása.

3. anders i går, kl. 20.32
Har dere avsluttet arbeidet med reintallstilpasningen i Finnmark? Hvis ikke, hva vil dere gjøre med saken?

Aili Keskitalo i går, kl. 20.34
Sametinget har en felles strategi om å arbeide videre med reintallstilpasningssaken. Vi er spesielt opptatt av menneskelige og samfunnsmessige konsekvnser av måten denne prosessen kjøres på.

Laila Susanne i går, kl. 20.37
Anders: Sametinget må jobbe videre med reintallstilpasningen og få prosessen inn på riktig spor. Árja mener at regjeringens løsninger (forholdsmessig reduksjin) vil medføre urimelige konsekvenser for de reineierne som har tilpasset sitt reintall og særlig vil det ramme unge utøvere i etableringsfasen. Det kan ikke aksepteres.

Vibeke Larsen i går, kl. 20.42
anders: Det jobbes videre med reintallstilpasningen. Sametinget er ikke enig i prosessen som er lagt opp og de små og de som har forholdt seg til reduksjonene tidligere bør vernes fra den reduksjonen som staten legger opp til

4. Lena i går, kl. 20.33
Mange ungdommer velger bort samisk på vgs.Hva skal dere gjøre for å motivere ungdom til å velge samisk?

Aili Keskitalo i går, kl. 20.35
NSR mener motivasjonsstipendet til elever med samisk som fag på videregående skole bør økes. Slik viser vi ungdommene at deres kompetanse trengs og blir verdsatt.

Vibeke Larsen i går, kl. 20.37
En stadig forbedring av skolesituasjonen for de elever og stundenter som tar samisk må til og et enda sterkere tilsyn. I tillegg kommer stipendordninger som vi har styrket for å motivere. Vi må også vise at samisk språk er viktig i arbeid, derfor må også samiske institusjoner der samisk språk er arbeidsspråk styrkes. Kompetansearbeidsplasser med samisk språk er også en motivasjonsfaktor

Laila Susanne i går, kl. 20.46
Lena: Árja har mange forslag til tiltak, blant annet vet vi at fag-og timefordelingen har bidratt til at flere unge velger bort samisk, her jobbes det fra Sametingets side med å finne løsninger for en ny fag-og timefordeling som motiverer unge til å ikke velge bort samisk. Vi håper at samisk får økt status som språk. Å kunne samisk gir de unge mange flere jobbmuligheter enn hvis de ikke behersker samisk. Man bør motivere de unge mer. Bedre, moderne læremidler burde også motivere- her kommer det fle nye applikasjoner for nettbrett/ smarttelefoner snart, med støtte fra Sametinget! Det tror jeg motiverer:)

5. Jovnnin Per Jovnna Elle i går, kl. 20.35
Samedihkkepresidentta gal alga mahtit samegiela go galga buot sapmelahzzaiguin halestit ja ovddastit min?

Aili Keskitalo i går, kl. 20.38
Elle: mu mielas lea stuorra ovdamunni go sámedikkepresideanta máhttá sámegiela, muhto jienasteaddjit dat mearridit.

Aili Keskitalo i går, kl. 20.38
Jovnnin Per Jovnna Elle: Mun in sáhte earáid ovddas vástidit. Muhto mu bealis leamašan dehálaš oahppat giela ja geavahit dan. Mun sávan mun áiggi mielde gearggašin oahppat maiddái julev- ja máttasámegiela.

Laila Susanne i går, kl. 20.39
Elle: Na mu mielas lea hui stuora ovdamunni máhttit sámegiela ja hálidan áinnas oahppat eará sámegiela vel, lassin davvisámegillii.

Vibeke Larsen i går, kl. 20.44
Elle: Jeg mener at samisk språk er viktig men det må ikke bli så viktig at samer uten språk eksluderes. Jeg vil være sametingspresident for alle.

6. bjarne johansen i går, kl. 20.37
Hvorfor er det så lite snakk om sjøsamer og våre rettigheter. vi føler oss glemt

Vibeke Larsen i går, kl. 20.39
bjarne johansen; Arbeiderpartiet har i flere omganger vært ute i media med våre bekymringer i forhold til sjøsamiske rettigheter og forhold. Vi har ikke glemt sjøsamene og det har vært en stor del av vårt fokus. Det vil vedvare som fokus også etter valget.

Aili Keskitalo i går, kl. 20.40
Bjarne: Jeg er enig med deg i at det burde vært mer fokus på sjøsamiske saker. Jeg har selv forsøkt å bidra til det, bl.a. med dette utspillet:http://www.finnmarken.no/lokale_nyheter/article6844141.ece

Laila Susanne i går, kl. 20.42
Bjarne: Jeg er litt enig med deg i at media har hatt for lite fokus på sjøsamiske rettighetssaker, men vi i Árja har vært ute flere ganger i valgkampen med innlegg hvor vi forteller velgerne om hvorfor Árja har en solid sjøsamisk profil på vårt program. Blant annet har Árjas førstekandidat i Nordre krets Trond Einar Karlsen vært ute med gode leserinnlegg som jeg anbefaler å lese!

Helge Guttormsen i går, kl. 20.47
Bjarne Johansen: Ja jeg har også lurt litt på hvorfor det har vært så lite om sjøsamiske spørsmål. Min teori er at det er kanskje lite aktuelt for en del av de andre kandidatene. synes feks at fiskeriproblemene har vært fraværende i denne debatten som i den forrige jeg var med på. Vi må få til ei dreining her hvor problemene blir tatt mer på alvor hele tida, og ikke bare akkurat nå bjella ringer inn for valget mot 9. mars. Sjøsamiske problemer og utfordringer er det hele året.

7. Jovnnin Per Jovnna Elle i går, kl. 20.42
Aigubehtet go samivuoddoskuvllaid dal asahit?

Aili Keskitalo i går, kl. 20.45
Elle: eai gávdno mu dieđu mielde Sámedikkis plánat ásahit sámi vuođđoskuvllat. Vuođđoskuvllat leat suohkaniid ovddasvástadus.

Aili Keskitalo i går, kl. 20.46
Elle - joatkkan ná: NSR mielas lea goit dehálaš nannet sámi sisdoalu dálá skuvllas, ja láhččit dili buoremusat nu ahte sámi mánát ožžot buoremus oahpahusa

Laila Susanne i går, kl. 20.55
Elle: Sámediggi ii gal aiggo ásahit vuoððoskuvllaid, muhto Sámediggeráðði lea dan áigodagas go mun ledjen ráiðis mángii lokten ráððehussii ášši mii guoská boahttobeale skuvllaid heaittiheapmái. Lea surgat go nu olu sámi skuvllat heaittihuvvojit, danin berre Árjja mielas oččodit sierra stáhta doarjjaortnega boaittobeale skuvllAide vai suohkanat heajos ruhtadili geažil eai heaittit daid ja bágge mánáid johttit guhkes mátkkiid juohke beaivve skuvlasáhtuin.

8. Biret Elle Laila i går, kl. 20.44
Samedikkis lea oahpahus ossodat,makkar doaima lea das .galget go si dego faga ossodat aitardit ja veakehit olbmui occut dan oahpahusa mai sis lea vuoigatvuota

Vibeke Larsen i går, kl. 20.47
Biret Elle Laila: Sametingets opplæringsavdeling bistår med veiledning til hvor man kan henvende seg dersom man ikke får undervisning man har krav på. De hjelper også med å lete frem lover og forskrifter til de som henvender seg og veileder i fag og timefordeling. Deres hovedarbeidsoppgave er å jobbe med skolepolitikk, læreplanverkene, konsultere med kunnskapsdepartementet, læremiddelutvikling osv. De jobber med mye forskjellig

9. Håkon E i går, kl. 20.46
Same-APs to fremste listekandidater i Gáisi vl utvikle og utvide forvaltningsområdet for samisk språk. Same-Ap og Árja vil legge det ned. Hvorfor privatisere og individualisere språklige rettigheter?

Vibeke Larsen i går, kl. 20.50
Håkon E: Vil vil utvide forvaltningsområdet til å gjelde hele Norge. Alle samer uavhengig av bosted skal ha de samme språkrettighetene, om du bor i Oslo eller Kautokeino. I dag er det ikke slik. Dette er ikke å privatisere men å gi det offentlig ansvar for at Norge er tuftet på terrioriet til 2 folk, samer og nordmenn. Er du nynorsk-bruker har du dine rettigheter i hele landet. Er du samisk bruker har du dine språkrettigheter kun i et utvalg kommuner

Aili Keskitalo i går, kl. 20.50
Håkon E: NSR har vært tydelig på at vi ikke vil legge ned språkforvaltningsområdet, men heller utvikle ordningen. De andre får svare for seg selv.

Laila Susanne i går, kl. 20.51
Håkon: Dagens språkforvaltningskommunemodell svikter når det gjelder utvikling av samisk språk, Sametinget MÅ gjøre noe for at kommunene som mottar masse millioner i tilskudd til tospråklighet faktisk har planer og tiltak for hvordan de skal synliggjøre og styrke samisk språk. Derfor har vi foreslått at tospråklighetkommuner får status som ressurskommuner istedenfor, og at samiskspråklige i andre kommuner også får utvidede språkrettigheter. Økonomisk skal det lønne seg for kommunen å ha gode samiskspråklige tjenester for sine innbyggere, gjennom sikre tilskudd og det skal innbyggerne også nyte godt av. Det er målsetningen vår.

10. Bjarne Johansen i går, kl. 20.51
De tilbakemeldinger jeg får fra folket at ingen av de samiske politikerne tør stå frem med lovnader om hva som de mener. De programmene via NRK/sapmi er ikke dette blitt vekt lagt av programmledere og folket føler seg glemt. Oppfordrin til der gjør en innsats de siste dagen før valget. Uten NRK Sapmi for dem er vi ikke eksisterende.

Laila Susanne i går, kl. 20.58
Bjarne: Takk, det skal jeg og Árja gjøre! Jeg håper alle dere som bryr dere om sjøsamiske rettigheter og fiskeripolitikk stenmer på Árjas toppkandidat i Nordre valgkrets Trond Einar Karlsen. Han er riktig mann på Sametinget nå når Sametinget skal arbeide videre med å styrke sjøsamenes rettigheter til kystfiske. Han er sjøsame, fisker og har masse kunnskap om fiskeripolitikk som vil være svært nyttig for Sametinget.

Aili Keskitalo i går, kl. 20.59
Bjarne Johansen: Jeg vil forsøke så godt jeg kan å få frem de sjøsamiske sakene. Takk for tilbakemelding - det er viktig for oss politikere!

11. Gunn Hansen i går, kl. 20.52
Hvordan vurderer dere Norges forhold til Russland angående fiskerirettighetene?

Aili Keskitalo i går, kl. 20.56
Gunn: Vi mener at Sametingets rolle i fiskeripolitikken er å arbeide for de sjøsamiske og lokale rettighetene til fiske. Fiske har vært grunnlag for bosetning i sjøsamiske områder og er en viktig næring.

Vibeke Larsen i går, kl. 20.56
Gunn Hansen: Det er statene Norge og Russland som forhandler om fiskekvotene. Sametinget er til stede som observatør på disse forhandlingene. Jeg har forstått det slik at man de senere årene har kommet til enighet med Russland om fordeling av kvotemålene.

12. Jienasteaddjii i går, kl. 20.56
Stller Arja seg bak Ap sin politikk vedr. gruvedrift i samiske områder?

Laila Susanne i går, kl. 21.00
Jienasteaddji: Árja har tatt standpunkt i NUSSIR- saken for over ett år siden. Vi er imot sjøponi i Repparfjorden, og vi mener det heller ikke er tilrådelig med deponi på land. Så nei til NUSSIR fra Árja. Vi mener det er kunnskapsgrunnlag nok til å fatte en beslutning om saken på Sametinget. Der er vi uenige med Ap som ikke har tatt standpunkt enda i den saken,

13. nårsa i går, kl. 20.56
Vibeke: mener dokker fremdeles at dokker må se an om nussir påvirker negativt på reindrifta og fiskerien?

Vibeke Larsen i går, kl. 20.58
Nårsa: Vi har sagt at vi skal være seriøs part og forhandle med Nussir i forhold til deres planer. Dersom forhandlingene ikke gir utkomme i forhold til samiske hensyn vil ap's tilrådning være nei og grunngitt i forhold til dette.

14. mahte i går, kl. 20.56
Aili, Sametinget har en mineralveileder som AP sier er god nok. Er den ikke det for NSR?

Aili Keskitalo i går, kl. 20.59
mahte: Mineralveilederen er dessverre ikke god nok, fordi det er den som åpner for samarbeidsavtalene med gruveselskaper som blir brukt for å legitimere gruvedrifta overfor rettighetshavere. Det oppfattes som tilrettelegging for mineralvirksomhet.

15. . i går, kl. 20.58
Maid di oaivvildehpet Bieddjovakki ruvke birra, iigo livcce buoret juo rahpat dan fas ? Dat han lea juo billahuvvan.

Vibeke Larsen i går, kl. 21.00
Når det gjelder Biddjovaggi så forholder vi oss til at lokalt nivå ikke ønsker å utrede gruve i området. Arbeiderpartiet er ikke en pådriver for mineralvirksomhet, og dersom lokalt nivå ikke vil så er saken avsluttet fra vår side

Aili Keskitalo i går, kl. 21.01
. : NSR ii dáhto ođđa ruvkkiid ásahit Sápmái ovdal go mis lea láhka sajis mii suoddje sámi rivttiid ja vuoigatvuođaid.

Laila Susanne i går, kl. 21.04
. Ii leat nu álki, mii Árjjas maid hálidit bargosajiid Guovdageidnui, muhto go diehtit man olu Biedjovakki ruvkii nuoskkidii dien guovllu, ja ahte mis ii leat makkarge dáhkádus dasa ahte bargosajit bohtet ja ahte ruvkii ii fas nuoskkit- de goit min mielas galggašedje earalágan bargosajit baicca Guovdageidnui. Ja lea stuora vuosteháhku suohkanis, ja suohkanstivrras eanetlohku ii hálit ruvkki dohko, dan maid fertet vuhtiivaldit. Mun sávašin ahte Guovdageidnui boaðaše meahcástanbargosajit, mátkefitnodatbargosajit ja eanet bargosajit vuoððoealáhusain!

16. Kai-Helge i går, kl. 20.59
Hvorfor er jeg som same uten rein mindre verdt enn de samene med rein? Hvorfor skal ikke jeg ha mulighet til arbeid mens én gruppe skal få lov til å ha hele vidda for seg selv. Hvor er demokratiet i det?

Aili Keskitalo i går, kl. 21.02
Kai-Helge: Alle samer er like mye verdt, det skal det ikke være tvil om! Du og andre skal selvsagt også kunne få arbeid, men ikke på bekostning av noen andres arbeid. Vi er nødt til å finne løsninger som ikke ødelegger for noen.

Vibeke Larsen i går, kl. 21.02
Kai-Helge: Jeg er usikker på hvor du henter at du er mindre verdt enn reindriftsutøver. I Ap er alle like mye verdt
Det er også derfor vi i Ap går så sterkt mot vetorett til enkelte grupper. Skal vi utvikle samfunnet må vi gjøre det sammen, gjennom dialog ved hjelp av kompetanse og kapasitet. Vi må se hverandre i øynene og kunne diskutere ulemper og nytte ved samfunnsutviklingen for alle parter.

17. Jovnnin Per Jovnna Elle i går, kl. 21.03
Dal lea menddo olu borasbiret mat aittetvuoddoealahusai.Mai dainna aigubehtet bargat?

Vibeke Larsen i går, kl. 21.06
Elle: Det er vel ingen tvil om at rovviltbestanden ser ut til å være voksende og er ødeleggende for beitenæringen. Man kan jobbe på to spor. Det ene er å forbedre den forvaltningen vi har i dag eller man kan jobbe for å få til lokal forankret forvaltning. Jeg trur at det eneste som kan føre til en balansert rovviltstamme er lokal forvaltning der beitenæringene selv har eierskap til rovviltet.

Laila Susanne i går, kl. 21.08
Jovnnin Per Jovnna Elle: lea čielggas ahte leat beare olu boraspiret, ja dat mii min mielas lea hui váidalahtti lea ahte sii geat hálddašit boraspirepolitihka nu unnán deattuhit sihke sávzaboanddaid ja boazosápmelaččaid máhtu ja sin gelbbolašvuoða boraspirelogu ektui. Árja gal doarju ahte doppe gos leat beare olu boraspiret, doppe galga sáhttit jávkadit lobálaččaid oasi dain. Sámediggi sáhttá eanet váikkuhit dasa ahte boraspirepolitihkka rievdá riikadásis.

Aili Keskitalo i går, kl. 21.09
Jovnnin Per Jovnna Elle: Lean ovttaoaivilis ahte leat menddo olu boraspiiret. Sámediggi sáhttá eiseváldiid ektui bargat, ja Sámediggi nammada maid olbmuid Rovviltnemndaide.

18. Bjarne Johansen i går, kl. 21.05
Hva med støtten til folket i Nervei og murligheten for å få penger til å utbedre veien. Ingen tør nevne dette eller er de helt glemt som alt innen det sjøsamiske ?

Vibeke Larsen i går, kl. 21.08
Bjarne Johansen: Sametinget har ingen midler til veibygging. Vi har gitt midler til prosjektering til både Nervei og Musken. Jeg mener vi sammen med fylkeskommunen kan sammen fremme krav slik at vi får løst ut midler til vei til Nervei. Det krever dialog og det krever at vi setter inn politiske ressurser for å nå frem med budskapet

Aili Keskitalo i går, kl. 21.12
Bjarne: veibygging har ikke Sametinget økonomiske muskler til, men man kunne nok arbeidet mer med samferdselspolitikk på Sametinget. Det skal vi forsøke å følge opp.

19. Håkon E i går, kl. 21.05
Same-Ap, Árja og Åarjel Saemiej Gielh er i ferd med å gjennomføre et linjeskifte i språkpolitikken som er bekymringsfullt. Erstatte det viktigste instrumentet vi har med det udefinerte "språklige ressurskommuner". Man styrker vel ikke situasjonen for "alle" samer med å svekke forvaltningsområdet. Håper dere tenker dere om.

Vibeke Larsen i går, kl. 21.07
Håkon E: Vi vil ha bort A og B samer, derfor skal alle ha de samme språklige rettighetene uavhengig av hvor de bor

20. Jienasteaddji i går, kl. 21.06
Laila: Mii earuha Arja eara bellodagain?

Laila Susanne i går, kl. 21.14
Jienasteaddji: Árja viežžá min politihka sámi jurddašanvuogis, mii eat bija nu olu deattu áðestallat dáčča meannudanvugiid. Árja lea áidna sámi bellodat mii meahcástanpolitihkain, oahpahuspolitihkain ja vuorasolbmuid áššiiguin barga duoðalaččat Sámedikkis ja mii vuoruha sihke oahpahuspolitihka ja meahcásteddjiid čielgasit. Danin mii álggaheimmet Árjja, go min mielas BB ja NsR eaba vuhtiváldde ja ovddit meahcástan-, skuvla ja vuorasolbmuidáššiid. Nu lea ain!

21. Jovnnin Per Jovnna Elle i går, kl. 21.07
Ii bat Arja saddan danin go lea buohzodoalo vuosta orun mun muitimin?Bargabehtet go dii buozodoalo ovddas maid?

Laila Susanne i går, kl. 21.10
Jovnnin Per Jovnna Elle: Árjjas lea verddevuohta vuoðojurddá, mii bargat dálusámiid ja meahcásteddjiid áššiid ovddidemiin- muhto min mielas ii leat riekta vuostá bargat boazodoalu, mii sápmelaččat galggašeimmet soabadit čovdosiid. :)

22. eahpesihkar i går, kl. 21.08
Aili: Manne galgat jienastit NSR'a? Mii lea erenomas din politihkas?

Aili Keskitalo i går, kl. 21.13
Eahpesihkar: Jus jienastat NSR, de oaččot čielga ja beaktilis Sámedikki mii lea gozuin sámi áššiin. NSR áigu maid bargat dan ala ahte Sámedikkis galgá leat čielgasit áittardeaddjirolla sámi álbmoga ektui, ja leat ovttaskas olbmui veahkkin ja dorvun. Mii áigut aktiivvalaččat gulahallat earáiguin áššiin mat gusket sápmelaččaide – ležžet dal sisabahkkemat guohtuneatnamiidda, dulkonhástalusat buohcciviesuin, oahppit geat eai oaččo sámegieloahpahusa dahje oljobohkan Lofuohtas.

23. Mor/eadni til 3 i går, kl. 21.10
Hvilke muligheter vil dere gi barn av foreldre som ikke er samiske, men som ønsker at deres barn skal få mulighet til å lære språket og bli todpråklige. Det er ikke lett å måtte argumentere "hvorfor samisk?"

Vibeke Larsen i går, kl. 21.12
Mor/eadni til 3: Vi ønsker å endre opplæringsloven. I dag er det bare plikt å undervise i samisk til samiske barn (barn av foreldre som kan stå i Sametingets manntall)
Det hadde vært naturlig at samisk er et av målformene man kan velge på skolen som evt valgfag. Og i nord burde nynorsk vært byttet ut med samisk og kvensk for lenge siden

Aili Keskitalo i går, kl. 21.15
Mor: Ideelt sett burde alle kunne lære seg samisk, men vi sliter stort med å kunne tilby nok samisklærere over hele landet. Vi skal stimulere til at flere vil ta lærerutdanning, blant annet ved å støtte desentralisert lærerutdanning fra flere steder enn i dag og å øke stipendene for de som skal bli lærere. Det kommer også litt an på hvor du bor? I mange kommuner vil det være mulig å få samiskundervisning også for de som ikke har samiske foreldre, hvis det er kapasitet der.

Vibeke Larsen i går, kl. 21.24
Eadni: Ap ønsker å styrke den tilsynsfunksjonen som fylkesmannen fikk i denne perioden i forhold til samisk undervisning og kommunene. Et språkombud blir bare et nytt organ når vi allerede har et organ på plass. Nå må det jobbes med hvilke kriterier fylkesmannen skal foreta tilsyn på.

24. Anders i går, kl. 21.10
Aili, kan du med egne ord beskrive hva den felles strategien vedr. reintallstilpasning går ut på?

Aili Keskitalo i går, kl. 21.22
Anders: Sametingets arbeid i forhold til reintallstilpasningen dreier seg først og fremst om politisk påvirkning av de som har det politiske og forvaltningsmessige ansvaret i dag. Nå har vi en litt uoversiktlig situasjon på grunn av valget, og på grunn av omorganiseringen av reindriftsforvaltninga, men det er en sak det nye Sametinget må gripe fatt i. Rettsvern, samfunnsmessige og menneskelige konsekvenser må stå sentralt.

25. Håkon E i går, kl. 21.12
Vibeke: Begge toppkandidatene dine i Gáisi er tydeligvis ikke enig med deg i nedleggelsen. Er Same-Ap uenige her også?

Vibeke Larsen i går, kl. 21.13
Håkon E: Same-Ap er ikke uenig her. Forvaltningsområdet bør utvides til å gjelde hele landet og ikke bare de kommunene vi har i dag.

26. Joavnna i går, kl. 21.12
Biedjovággi lea billasuvvan rassa guovlu, ii anit masage.. dan mii diehtit buohkat guovdageainnus. Manne dohko ii oacco gruva alggahit? Mis lea stura arbeidsledighet dappe Aili ja Laila

Aili Keskitalo i går, kl. 21.23
Joavnna: Mun ipmirdan ahte háliidat eanet bargosajiid Guovdageidnui. Dan háliidan mun maid! Muhto mun oaivvildan ahte mii dál vuos galgat háhkat eará go ruvkebargosajiid.

Laila Susanne i går, kl. 21.31
Joavnna: Biedjovággi lea OBA viiddis guovlu ja ii olles vággi lea rášša. Dehálaš eatnamat suohkana olbmuide, sihke dáluolbmuide ja boazosápmelaččaide. buorit guollejávrrit doppe láhkosin, mun goit in hálit mirkoguliid borrat ja ahte mirko leavva miehta duoddara. ja mun in luohte dasa ahte bohtet báikkiolbmuide bargosajit, dat goit eai leat guhkesáigái dat bargosajit mat boaðaše! Mun lohpidan bátnegáskkit veahkkin gávdnat earalágan bargosajiid Guovdageidnui vai eat dárbbaš nuoskkideaddji ruvkkiid min suohkanii!

27. Jovnnin Per Jovnna Elle i går, kl. 21.14
Laila: dat dalle maksa ahte mis baddjolbmuiguin ii leat veara jienastit Arja!

Laila Susanne i går, kl. 21.22
Jovnnin Per Jovnna Elle: Árjjas leat olu miellahtut ja jienasteaddjit geat leat badjeolbmot. Mii oainnat eat olgguš olbmuid, ja mis dat gal lea nana buorre boazodoalopolitihkka maid, mu mielas goit. Mannán áigodagas lea Árja maid leamaš guovddážis boazodoaloáššiin Sámedikkis, omd boazologuheiveheami oktavuoðas. Oažžobehtet roahkka jienastit Árjja.

28. Usikker velger i går, kl. 21.14
Vil Arja samarbeide med Ap eller NSR? Det er viktig for meg å vite før jeg bestemmer meg. Dersom jeg bare får et vanlig bla bla svar, så stemmer jeg på noe annet.

Laila Susanne i går, kl. 21.15
Usikker velger: Árja er åpen for samarbeid med NSR. Det var vel det du egentlig ville vite?:)

Laila Susanne i går, kl. 21.17
Usikker velger: Selv om vi har vært i et samarbeid med Ap med flere, så er vi ikke bundet opp til et videre samarbeid. For Árja er det viktigste at vår politikk får gjennomslag, Frp er uaktuelle samarbeidspartnere.

29. Språkarbeider i går, kl. 21.15
Vil dere love å øke støtte til samiske språksentre? Vi trenger mer penger, og bruker mye tid til søknader og rapporter.

Vibeke Larsen i går, kl. 21.17
Språkarbeider: Det legges opp til et system med større rammer og mer forutsigbarhet. Skal slippe og søke hele tiden. Legges mer midler i bevilgningene sammen med oppdrag, som vi sammen med språksentrene finner ut skal være.

Aili Keskitalo i går, kl. 21.18
Språkarbeider: Ja! Det var hovedprioritet for NSR da Sametinget sist behandlet budsjett. Vi fikk de andre partiene med på en liten økning, men vi kommer fortsatt til å arbeide for en økning til språksentrene, nettopp fordi vi vet hvor viktig jobb de gjør i forhold til språket!

Laila Susanne i går, kl. 21.19
Språkarbeider: Sametingsrådet har økt støtten til språksentrene den siste perioden, og det har Árja støttet. Árja mener det bør etableres flere samiske språksentre, også i Karasjok og Kautokeino, og at språksentrene får mer midler til voksenopplæringskurs i samisk. Vi vet at etterspørselen er stor for slike kurs, og det er veldig bra. Viktig at de som får kursing også får studiepoeng!

30. Jovnnin Per Jovnna Elle i går, kl. 21.17
Laila:geat dat meahcasdeaggit leat?

Laila Susanne i går, kl. 21.27
Elle: Meahcásteaddjit leat buohkat geat vižžet birgejumi meahcceriggodagain, ležžet dál ollesáiggi meahcceealáhus olbmot dahje dábálaš sápmelaččat geat bivdet jávrriid, murrejit, gárdot rievssahit, murjejit, oggot, juonjastit, nuhttot, suidnejit, ealggaid bivdet jnv. Meahcásteapmi lea geaðgejuolgi min sámi birgejumis, ja eai galggaše lágat hehttet báikki olbmuid ávkkástallamis sin lagasguovlluid nu mot sii alo leat dahkat. DANNE lea Árja nu buorre bellodat, mii bargat diekkar áššiiguin hui olu! :)

Aili Keskitalo i går, kl. 21.28
Jienas NSR :) Giitu mu oasi ovddas. Takk for meg, og stem NSR :)

Laila Susanne i går, kl. 21.38
Giitu gažaldagaid ovddas ja giitu mu oasis! Jus in leat oaidnan vástidit buot gažaldagaide, de vástidan mu Facebooksiddus didjiide geat ehpet ožžon vástádusa! Jienastehpet fal Árjja, juohke jienas lea ávki! :) Tusen takk for mange spørsmål, og takk for meg! Hvis det er noen jeg har glemt å svare på, så leser jeg gjennom nettpraten og svarer dere på min Facebook side! Stem på Árja, hver stemme er kjempeviktig! :)

Vibeke Larsen i går, kl. 21.40
Takk for spørsmålene!
Arbeiderpartiet tar Sapmi videre.
Godt valg

Kan mineralvirksomhet være en bærekraftig næring? Vi møter sametingspolitikere til debatt om de ønsker gruvedrift i Sápmi.

Sametingsvalget 2013: Gruvedrift i samiske områder

Språk og kultur er to temaene Sametinget selv sier er blant deres viktigste saksfelt og også der Sametinget skal ha mest innflytelse og makt. Har de egentlig det?

Sametingsvalget 2013: Språk

Vet vi hva Sametinget faktisk er? Hva er Sametingets store utfordring og hva er Sametingets fremtid? Hvordan skal Sametinget løse utfordringene de har og hva er veien videre?

Sametingsvalget 2013: Sametingets legitimitet

Korte nyheter

 • Bjørkmann (24) på sikker plass for Høyre

  Tidligere Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (52) fikk førsteplassen da Finnmark Høyre hadde nominasjonsmøte lørdag. Rett bak følger Hege Bjørkmann (24) fra Alta, som i dag sitter i kommunestyret. Videre følger Mikkel Isak Eira (54), Kautokeino; Raymond Robertsen (48), Nordkapp; Nina Danielsen (59), Sør-Varanger; Ståle Sæther (49), Loppa; Nina Eriksson (34), Porsanger, Preben Koppen Kristensen (23), Sør-Varanger og Anna Taksgård (24), Tana.

  Hege Christin Bjørkmann
  Foto: Tonje Nilsen / Høyre
 • Nuorat dihtet unnimus sámi borramuša birra

  – Mis leat guokte álbmotbeaivvi Norggas. Sámi álbmotbeaivi lea guovvamánu 6. Beaivvi ja ávvuduvvo miehtá riika. Biđus, mii rehkenastojuvvo sámiid álbmotborramuššan lea oassi ávvudeamis ollosiiguin. Biepmu lea fiinna vuolggasadji eará kultuvrraide, ja mii fertet váldit vára girjjatvuođas mii mis lea.

  Dán dadjá Ragnhild Kolvereid, geas lea prošeaktaovddasvástádus bohccobirgui MatPratas, iskosa birra maid YouGov lea čađahan MatPrata ovddas. Norgalaččat leat vástidan gažaldagaid boazodoalu, bohccobierggu ja biđđosa birra.

  Gažaldahkii ahte dihtet go mii sámiid álbmotborramuš lea, vástidedje 40 proseanta nissoniin jo, ja dušše 29 proseanta dievdduin vástidedje dan seamma.

  Leat maid eambbo nissonat geat vástidedje riekta go galge válljet guđemuš borramuš rehkenastojuvvo sámi álbmotborramuššan.

  Vaikko nuoramusat geat serve iskosii eanaš vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea, de lea dát ahkejoavku geat dihtet unnimus dan birra. Ahkejoavkkus 19-29 lea 50 proseanta vástidan biđus, mii lea mealgat vuollelis go reasta álbmogis.

  49 proseanta Gaskka- ja Davvi-Norggas vástidedje ahte dihtet mii álbmotborramuš lea. Ja 82 proseanta dáin vástidedje maid biđus. Goappašat logut leat mealgat badjelis go riikagaskamearri ja čájeha ahte dát riikkaosiin lea eanemus diehtu.

  Mátta-Norgalaččat leat dat geat dihtet unnimus. Sør- ja Østlánddas leat mealgat unnit geat dihtet mii álbmotborramuš lea. Eambbosat Oslos vástidit ahte dihtet mii dat lea, ja vástidit riekta.

  Biđus med brødskiver, reinkjøtt
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK
 • Bronse til Sápmis futsaljenter

  Team Sápmis futsaljenter vant i kveld lokal canadisk tid bronsemedalje etter å ha slått Yukon 3-1.

  De blide jentene har spilt lite sammen og er vant til å spille på større bane. Derfor har de til tider slitt med å tilpasse seg futsal, hvor alt går mye fortere enn i vanlig fotball.

  Det holdt likevel til en bronsemedalje i Arktiske vinterleker 2023.

  Victoria Haukebøe ble Sápmis toppscorer med 5 mål. Anna Sokki har 4 mål og Mia Tokle 3.

  På bildet ser vi de samiske jentene sammen med spillere fra Yukon.

  Team Sápmis bronsejenter sammen med spillere fra Yukon
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023