NRK Meny
Normal

Kritisk til flytting av språksenteret

– Politikerne kom meg langt på vei i møte da de vedtok å utsette flytting av språksenteret og samisk avdeling, sier leder ved språksenteret Lars Joar Halonen, som er sterkt kritisk til administrasjonen sin behandling av saken

Lars Joar Halonen

Lars Joar Halonen, leder ved Ástávuona giellagoahtie i Lavangen er fornøyd med at politikerne vedtar utsettelse av flytting av språksenteret inntil en rapport om nybygg foreligger i mars.

Foto: Ulf Antonsen / Norpix

En kurant sak om flytting av legene inn til sentrum av Lavangen med tverrpolitisk enighet, skapte såpass bølger i et ellers tradisjonelt kommunestyremøte at ordføreren valgte å kaste pressen på døra under dekke av at det skulle hete et gruppemøte uten å ville grunngi det nærmere.

Dermed la han lokk på et offentlig ordskifte i saken som andre representanter mente ville kunne skape uro i det samiske miljøet i Lavangen.

Bakgrunnen er at flytting av legesenteret innebærer at språksenteret samtidig må flytte ut av dagens lokaler i Helsesenteret.

Utkastelse

Leder av språksenteret Ástávuona giellagoahtie, Lars Joar Halonen har vært sterkt kritisk til saksbehandlingen og mener dette regelrett innebærer en utkastelse av samisk språksenter fra dagens lokaler som han er godt fornøyd med.

– Jeg vet ikke engang hva som skjer og får høre på bygda at vi skal ut av dagens lokaler, men jeg får ikke vite hvor vi skal og når, sier en tydelig frustrert leder ved språksenteret. I et ledermøte blir han bedt om å gå tjenestevei i saken og komme med innspill i saken.

Eposten til kommunen er et forsøk på er mitt innspill, sier Halonen som i sterke ordlag i denne uttrykker sin misnøye til saksbehandlingen.

– Avslutningsvis vil jeg si at dersom disse behovene ikke adresseres nå, før en eventuell utkastelse, er jeg redd mye av det samiske arbeidet vil være ødelagt innen et eventuelt nytt språk- og oppvekstsenter er på plass, skriver Halonen i eposten.

Videre kaller han saksbehandlingen for slett siden samiske avdeling og språksenteret ikke er tatt med på råd. Saken er heller ikke behandlet av samepolitisk utvalg mener han. Et nytt samisk senter har politikerne vedtatt utredet og kommer ventelig på politikernes bord i mars.

Lavangen

Eposten til Lars Joar Halonen, leder ved Ástávuona giellagoahtie, har skapt bølger og i kommunestyret var man redd for den uro en flytting av språksenteret medførte og stengte like godt møtet for pressen og kalte det et gruppemøte.

Foto: Ulf Antonsen / Norpix

Fornøyd

Kommunestyret landet på et enstemmig vedtak om å flytte legekontoret til Tennevoll som samtidig innebærer at språksenteret og samisk avdeling må se seg om etter nye lokaler men at hele prosessen er utsatt til i mars.

Da skal politikerne få på bordet en rapport om bygging av et helt nytt samisk senter i Lavangen. I vedtaket heter det videre at samisk avdeling tas med i prosessen for å utrede mulig flytting av språksenteret.

– Saken burde ikke vært lagt fram for kommunestyret og det er bra at flyttesaken er utsatt og flott at samisk avdeling skal delta i prosessen. Politikerne har tatt ansvar i saken, sier en mer fornøyd leder ved språksentret.

Rådmannen svarer

– Halonen er kritisk til saksbehandlingen og bruker ord som utkastelse, rådmann Erling Hanssen.

Han har jo fine lokaler. Det er kommunestyret sin vilje han må forholde seg til da de jo er øverste myndighet. Jeg stiller meg ikke bak begrepet utkastelse. Kommunestyret har vedtatt at vi gjør ingenting før språksenteret har tilfredsstillende lokaler

Slett saksbehandling?

– Det har ikke vært noen saksbehandling, da den kom opp i formannskapet og dette er nevnt muntlig overfor Halonen. Han reagerer på at formannskapet valgte å fatte et vedtak heller enn en tyngre prosess med involvering. Hans påstand om at det samiske arbeidet gjennom mange år kan bli ødelagt får stå for hans regning, sier rådmann Erling Hanssen men påpeker at med dagens vedtak blir samisk avdeling involvert.