Hopp til innhold

Lagmannsrett forkastet anke

Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken til en reineier i reinbeitedistrikt 16 A som fikk avslag på produksjonstilskudd i reindrift.

Advokat Geir Haugen og reineier John Anders Sara
Foto: Marja Saijets / NRK

Reineieren og reindriftas øverte myndighet, Staten ved landbruksdepartementet, møttes i tingretten i desember i fjor.

Slipper saksomkostninger

Tingretten støttet reindriftsmyndighetene i at reineieren hadde over 600 rein da produksjonstilskuddet ble søkt, og dette gjør at reineieren ikke hadde rett til slik pengestøtte. Tingretten dømte også reineieren til å betale saksomkostninger på ca. 35.000 kroner.

Etter det anket reineieren saken til lagmannsretten fordi han mener at det faktiske reintallet lå under 600 dyr, da han hadde solgt dyr før produkssjonstilskuddet ble søkt. Dette salget ble ikke godkjent av reindriftssjefen.

Ankesaken var i Hålogaland lagmannsrett i midten av august.

Lagmannsretten tok hensyn til at salget ikke ble godkjent av reindriftssjefen, og støttet dermed Staten i det at reineierens reintall var over 600 dyr. Men reineieren slipper å betale saksomkostningene han var dømt til å betale.

– Rart

Dette mener advokaten hans, Geir Haugen, er rart og han vurderer å anke saken.

– Jeg har aldri før opplevd i de tretti årene jeg har holdt på, at man blir fratatt for saksomkostningsansvar for tingretten, hvis man taper en sak i lagmannsretten og også har tapt i tingretten. Så det er helt tydelig at lagmannsretten har hatt stor sympati for min klients sak.

– De har også lagt til grunn at det var av stor betydning for min klient å få klarlagt rettstilstanden, og den mener lagmannsretten har vært noe uklar, sier Haugen.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.