Normal

Fylkesmann vil avklare ansvarsfordeling

Fylkesmannen i Nordland mener det er svært uheldig at to statlige aktører, Statens vegvesen og Jernbaneverket, ikke klarer å enes om et avbøtende tiltak som begge synes å ha forståelse for at må på plass. Konsekvensen er dyretragedier og store tap for reineiere og reinbeitedistrikt.

Reinpåkjørsel 29.04.2012

Reinpåkjørsel på Nordlandsbanen.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Med bakgrunn i Nasjonal transportplan, og forståelse fra både Jernbaneverket og Statens vegvesen om at det er behov for reingjerde langs jernbanen i Saltdal kommune, ber Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg Samferdselsdepartementet bidra til at de to statlige aktørene finner frem til enighet om finansiering og fremdriftsplan for oppsetting av reingjerde som anbefalt i konsekvensutredning.

Omfattende problem

I Nasjonal transportplan slås det fast at påkjørsler av dyr er et omfattende problem på både veg og bane. Sikkerhetsmessig er problemet størst på veg, men i begge transportformene er dette et problem med tanke på dyrevelferd, økonomiske konsekvenser, trafikkavvikling og menneskelige belastninger ved påkjørslene.

Hill-Marta Solberg

Fylkesmann, Hill Martha Solberg, i Nordland ber departementet bidra til enighet mellom statlige aktører.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

For å styrke arbeidet mot dyrepåkjørsler vil en bedre samordning mellom ulike aktører være hensiktsmessig. Jernbaneverket og Statens vegvesen vil derfor bli bedt om å opprette et tverrsektorielt råd mot dyrepåkjørsler ledet av Vegdirektoratet.

Komme til enighet

I brevet fra Fylkesmannen fremgår det at det er uenighet mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket vedrørende hvem som eventuelt skal finansiere et reingjerde for å hindre en økning av påkjørsler av rein i anleggsperioden.

Fylkesmannen ber med bakgrunn i Nasjonal transportplan, og ut fra at både Jernbaneverket og Statens vegvesen mener det er behov for reingjerde langs jernbanen i Saltdal kommune, om at Samferdselsdepartementet bidrar til at de to statlige aktørene finner frem til enighet om finansiering og fremdriftsplan for oppsetting av reingjerde.

Utbedring av E6

Statens vegvesen skal i gang med utbedring av E6 gjennom Saltdal. I forbindelse med høring av reguleringsplan og konsekvensutredning kommer det tydelig frem at anleggsvirksomheten i forbindelse med utbedringer av E6 med stor sannsynlighet vil dramatisk øke faren for påkjørsler av rein på jernbanen i området.

Fylkesmann, Hill Martha Solberg påpeker i sitt brev til Samferdselsdepartementet at det haster med å få på plass reingjerdet, og gjerdet må på plass før anleggsstart for utbedring av E6 gjennom Saltdal.