Jon Henrik "Talang Sverige" vitni

Jååktan lij finale gaahtjemisnie "Talang Sverige", jih Jon Henrik Fjällgren abpe gaahjtmem vitni.

Jon-Henrik Fjällgren
Foto: Talang Sverige / TV3

Jon Henrik Fjällgren joejki sov orre vuelie "mov gåetie mov vaajmoe" jååktan iehkede, jih abpe gaahtjemem vitni.

– Manne vedtim mov abpe vaajmoe finalesne, Fjällgren jeehti.

Akte dejstie dåabpmere finalesne, Robert Ascberg jeahta, daate lea reaktoe dåmtoes jih gaajhkh dah jeatjah juryen ålma åtna Fjällgren goh sov stööremes håhkoe.

Jon Henrik joekoen aavoedemme finaalem mænngan, jih dihte jeahta daate vuelie sutnjien finalese bööti.

Dihte aaj vedteme sov orre CD "Goeksegh".