NRK Meny
Normal

Jolle cesiume

Ennje lea jijnje cesiume dah goebperisnie Noerhte Trøøndelaagesne. Jollemes cesiumem Lijresne mïetestemme.

Kantareller

Lijresne dellie kantarelle vaenemes cesiumem åtna.

Foto: Gunn Nyborg

Noerhte Trøøndelaage åadtjoeji jijnjem cesiumem/becquerelle eatnemissnie daan Tjernobyl ov-læhkoen mænngan. Fylhkesne dellie Lijre jeenemes cesiumem åadtjoeji. Ov-læhkoen mænngan dellie elkin daam cesiumem goebperisnie mïetestidh. Daelie goerehtimmien tjïrrh, jaepien 2013-raajeste, vueptiestemme ennje jolle cesiume muvhth daejstie goebpere såarhtijne. Daaroen gïelesne " bleik piggsopp" åtna 7.880 bq/kg åvteste.

–Ij leah dihte rovnehke jeahta dihte åejvie John Bjarne Falch, Mattilsyne Trøøndelaage, Møre jih Romsdal daan plaerese TrønderAvisa.www.t-a.no/nyheter/article10059048.ece#.U_29S_mqmb8

Kantarellisnie vaenemes cesiume.

Dihte bievnede, jis jijnje cesiume eatnemissnie dellie dah goebperh varkie daam cesiumem njemmieh jih daan åvteste jijnje cesiume goebperisnie sjædta.

Dihte kantarelle åtna vaenemes cesiumem -707 bq/kg.

Mattilsynet jeahta: Tjoerh våaroes årrodh jis jijnjem bovtsen bearkoem, goebperh, vaerien guelie jih muerjieh byøpmedh. Ij edtjh gieh jienebe, 20 000 bq/kg radioaktive cesiume jaepesne byøpmedidh.