NRK Meny
Normal

Jijnjh noereh vihth Utøyesne gaavnesjieh

Barkoebielien krirrie, noereåårganisasjovne orre giesie tjåanghkoem Utøyesne øørnieh. Joekoen jijnjh noereh sijhtieh båetedh.

Utøya

Utøya sååle dennie Tyrifjordesne. Gusnie vihth AUF giesie tjåanghkoe.

Foto: Lasse Tur

Nieljie jaepieh mænngan dihte asvoeh biejjie dennie onne såålesne Utøya, edtja daelie AUF-noereh åårganisasjovne orre giesie tjåanghkoem båetijen hieljese øørnedh. Joekoen jijnjh noereh sijhtieh daam tjåanghkoem dåeriedidh. 1000 almetjh edtjieh vihth Utøyesne gaavnedidh.

– Daam tjåanghkoem edtjebe mojhtesasse bïejedh. Daan tjåanghkoen bijre sån histovrije gærjine tjaelieh, AUF-åvtehke Mani Hussaini NTBese jeahta.

Eah leah aerebi daan jijnjh noereh Utøyesne tjåankanamme. Daate giesie tjåanghkoe aalka duarstan aejlegen raajan.

Vihkeles tryjjes jih murriedibie

– Iktesth daam sijjiem måjhtajibe daan bovvehjimmen mænnan,jaepien 2011. Tjoeveribie vihth såålem nuhtjedh guktie åadtjebe orre tjoevkes mojhtesh, Hussaini jeahta.

Eah dah noereh åadtjoeh billedh. Tjuerieh tråjjadidh.

– Mov haesteme lea tjuerieh lustestalledh jih murriedidh. Utøyesne åadtjoeh føørhkedidh jih aaj gïknjelidh Husseini jeahta NTBese.

Daan jaepien edtjieh gaskenaasjovne solidariteten bijre soptsestidh. Diekie daan tjåanghkose gussieh båetieh goh AP-åvtehke Jonas Gahr Støre, NATO-åejvie jih aerebi staateministere Jens Stoltenberg jih Barkoebielien krirrien «båeries aahka» Gro Harlem Brunndtland jih jeatjah vihkeles AP almetjh.

Lientsie edtja ensi-laakan daam såålem jih tjåanghkoem geehtedh.