NRK Meny
Normal

Ïerveme sijjieh Idren sijtesne gaavneme

Idren sijtesne, Sveerjesne, ïerveme sijjieh soeleh-almetji mænngan gaavneme.

Død rein

Bovtse.

Foto: Inga Biret Márjá Triumf

Daan daelvien gøøkte ïerveme sijjieh gaavneme, dæjman sagke jienebh. Jörgen Jonsson lea Idren sijten åvtehke jih dihte tuhtjie nåake lea.

Jörgen Jonsson

Idre Sijten åvtehke Jörgen Jonsson

Foto: SVT Sápmi

– Bovtse almetjh daejtie ïerveme sijjide gaavneme. Delllie leah soelegh bovtsh vuatjeme jih skovterinie, geajnoe bealese, debpede bijlene voelkedamme. Muvhten aejkien aaj , mijjieh Skovtere -laategem, eannah gåetien gåajkoe, goereme .Daate lea Särnesne.

Stoerre tjoeperdimmie.

Idren sijte åtna daam sov daelvie gåatomes laantem noerhtelen Särna. Daate stoerre tjoeperdimmie sijtese jih båatsoe almetjidie, jeahta Jonsson.

– Gåessie ïerveme sijjide gaavneme gusnie bovtsh vuatjeme, baalte desnie aaj gåaroes voelege boehtelh laahpeme. Daate gaajh vaarege sjædta jis dah geeruve soeleh-almetjh røøvri gujmie vuelkieh.

Ålmam vaalteme.

Daan aamhtesen bijre, dah joe dæjman leantsan bievnedin. Kriminalinspektøøre Noerhte Dalarnesne Lennart Hjelm jeahta daelie libie aktem ålmam vaalteme Särnaste maam sovmebe bovtsh sualadamme.

–Daan ålman gilmedahkesne bovtsen bearkoeh gaavnim jih aaj fïerske bovtsen bearkoeh. Mijjieh maelie- gåajhkoetassem laategen mietie gaavnimh jih Dna -analysen tjïrrh, dihte vuesehti seamma maelie lij goh dihte ålman bovtsen bearkoeh.

Jis daam soeleh-ålmam strååffie, dellie tjoara faangke-gåatan jallh beetnegh biejjeste beajjan maeksedh. Ij leah seamma aalvere jih bovtsh sualadidh goh ov-juvrem vuetjedh jeahta Lennart Hjelm.

Stoerre tjoepere daejtie båatsoe almetjidie.

–Daate leah stoerre tjoepere daesnie. Ij leah barre daan aejkien, daejnie guhkiem giehtelamme. Jijnjh soeleh- almetjh daesnie gååvnese jeahta Lennart Hjelm.