Hopp til innhold

Hvilke kulturvirksomheter i Norge arbeider med samisk kunst og kultur

Det er lav kunnskap om i hvilken grad og hvordan kunst- og kulturvirksomheter i Norge arbeider med samisk kunst og kultur

En av forklaringene er fordi det ikke er gjort nok innsiktsarbeid på området. Det ønsker Sametinget, Samerådet og Kulturdirektoratet å gjøre noe med.

Derfor sendes det neste uke ut en landsomfattende undersøkelse til kunst- og kulturinstitusjoner.

Nylig slo sannhets- og forsoningskommisjonen fast at fornorskingspolitikken har hatt alvorlige og langsiktige konsekvenser for samisk kultur og språk, og at fornorskningen fremdeles pågår i Norge.

– I funnene fra denne undersøkelsen vil vi få en tilstandsrapport. Da vil vi se hvilke kulturinstitusjoner som jobber med samiske kunst- og kulturuttrykk i dag. I tillegg hvilke som ønsker å jobbe mere med det, men som ikke helt vet hvordan, og hvilke som foreløpig ikke har jobbet så mye med dette.

Det forklarer direktør i Kulturdirektoratet, Kristin Danielsen (bildet).

Loga sámegillii

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet
Foto: Samuel Ostrev Berntsen / NRK

Korte nyheter

 • Operasjon Dagsverk til Guatemala

  Årets Operasjon Dagsverk er tildelt Utviklingsfondet som skal støtte urfolksungdom i Guatemala. Målet er å bekjempe sult gjennom klimatilpasning.

  Det er elever i hele Norge som har stemt fram hvilket prosjekt de mener bør få støtte, skriver OD og Utviklingsfondet i en pressemelding.

 • Ohcet Sámedikkis lassidoarjaga ođasmahttimii

  Sámegielbláđi Nuorttanaste jođiheaddjit leat gieskat deaivvadan sámediggeráđiin háleštan dihte bláđi ođasmahttináigumušaid birra.

  – Mii leat digitaliseremen bláđi buvttadeami vai sáhttit bargat seamma lávddiin main mediaásahusat muđuid barget, lohká Nuorttanaste redaktevra, Anne Randi Solbakken.

  Ii leat vuos sáhka dihto ruhtasupmis. Sii leat vuos ožžon dieđuid ortnegiid birra gos sáhttet ohcat lassiruhtadeami maid dárbbašit dása, čilge son.

  – Nuorttanaste ferte ođasmahttit teknologiija vai beassat earret eará podcasta ráhkadit ja ovdamearkka dihte báddet ja buvttadit sálmmaid, lohká Solbakken.

  Sin mihttomearri livčče maid nannet neahttasiiddu, gos olbmot besset lohkat kulturáššiid, giellaáššiid ja dovdduid ja čiekŋalat sámi áššiid birra.

  Nuorttanaste lea maid álgán girjjálašvuođa árvvoštallamiin. Sii árvvoštallet sihke mánáid-, nuoraid ja rávisolbmuid girjjiid, muitala Solbakken.

  Anne Randi Solbakken
  Foto: Monica Falao Pettersen / NRK
 • Erke lea ohcan gielddadirektevravirggi

  Guđas dáhtošedje bargat gielddadirektevran Deanus.

  Okta dain lea Guovddášbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji Elisabeth Erke. Son lea maid Deanu musea jođiheaddji.

  Rune Seim, guhte dál doaibmá gielddadirektevran, lea maid ohcan virggi.

  Ávisa ifinnmark dat lea almmuhan ohcciid listtu (dárbbašat čoavddasáni).

  Deanu ovddeš gielddadirektevra, Inger Eline Fjellgren Eriksen heittii 2023:s.

  Elisabeth Erke
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK