Historisk avtale underskrevet

Ny samarbeidsavtale mellom Sametinget og Statskog, skal gi Sametinget mer innflytelse på arealdisponeringen i framtiden.

Egil Olli og Marit Arnstad
Foto: Statskog

Sametingspresident Egil Olli og styreleder Marit Arnstad i Statskog SF, skrev i dag historie når de signerte en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Statskog.

– Vi har de siste årene utviklet en god dialog med Sametinget, og synes det er både riktig og viktig å formalisere den gode dialogen gjennom en forpliktende samarbeidsavtale, sier styreleder Marit Arnstad i Statskog SF.

Formålet med samarbeidsavtalen er å etablere forutsigbare rammer for kontakt mellom Statskog SF og Sametinget, skriver Sametinget på sin hjemmeside.

– Vi er veldig fornøyde

Sametingspresident Egil Olli er også fornøyd med å ha jobbet fram en samarbeidsavtale.

– Statskog disponerer grunn i store deler av det tradisjonelle samiske området utenfor Finnmark, og er derfor en svært viktig aktør for samiske interesser å ha en god dialog med. Nå formaliserer vi dialogen gjennom en forpliktende avtale.

Vil Sametinget få mer innflytelse?

– Det er klart. Nå har vi formalisert hvordan prosedyrene skal være i forkant av større utbygginger, som vindmølleparker, mineralutvinning, og lignende. Nå vil Sametinget være tidlig på banen i samtaler og konsultasjoner med Statskog, og det er vi veldig fornøyd med, sier Egil Olli til NRK.

Styrker samisk innflytelse

Avtalen innebærer kjøreregler for hvordan Statskog og Sametinget skal konsultere med sikte på å oppnå Sametingets tilslutning til større grunndisponeringstiltak. Som større grunndisponeringstiltak regnes vindkraftutbygginger, drift av mineralforekomster og utbygging av hyttefelt og lignende.

– Avtalen bidrar til større forståelse og forutsigbarhet for Statskog i vår forvaltning, drift og utvikling av skog- og fjelleiendommer.

– Vi får formalisert en veldig god dialog som vi har hatt med Sametinget over flere år. Det gir oss større forutsigbarhet når vi planlegger et vedtak, og det gir oss muligheten å konsultere og få på bordet de samiske synspunktene- før vi eventuelt iverksetter et vedtak, sier Marit Arnstad til NRK.


Egil Olli og Marit Arnstad

Avtalen ble signert på Radisson Blue ved Værnes lufthavn fredag formiddag.

Foto: Statskog

Avklarer ei land- og ressursrettigheter

Av avtalen følger det også at Sametinget og Statskog er enige om å vurdere ordninger som kan bidra til gjensidig nytteverdi for både samisk kultur og næringsutøvelse, og for Statskog.

Samarbeidsavtalen har ingen konsekvenser for oppfølgingen av Samerettsutvalgets utredning om samiske land- og ressursrettigheter utenfor Finnmark. Avtalen innebærer derfor ingen avklaring av dette spørsmålet.

Partene skal ha minst ett årlig kontaktmøte knyttet til samarbeidsavtalen.

Avtalen gjelder i tre år og trer i kraft når Sametingets plenum har godkjent den. Sametinget skal ha en godkjennelsesbehandling av avtalen i uke 8.