NRK Meny
Normal

H.K.H. Kronprinsessa Mette-Marit

H.K.H. Kronprinsessa Mette-Marit, edtja lidteratuvre ruevtie-raajrone fïelestidh.

Kronprinsesse Mette-Marit på Bodø stasjon i forbindelse med den Litterære togturen i Nordland fra ti

H.K.K. Kronprinsessa Boddåjsne.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / NTB scanpix

Voerhtjen 1.b- 2.b.edtja H.K.H. Kronprinsessa Mette -Marit, daam ruevtie-raajroem dåeriedidh. Noerhte-laanteste åarjel Noerhte-Trøøndelaagese.

Lidteratuvre feeleme.

Feeleme aalka Boddåjsne, voerhtjen voestes biejjien jih ruevtie-raajroe tjøødtjeste Fauskesne, Rognesne, Raanesne jih Musseresne. Musseresne edtja Ellen Sara Sparrock Larsen, joejkestidh jih diiktem lohkedh. Kronprinsessa edtja aaj åarjelsaemien gærja-bussem guessiedidh.

Saemien lidteratuvre.

Noerhte-laanten fylhketjïelten gærjagåetesne Sølvi Riise barkeminie. Dihte geerjene Kronprinsessa sæjhta åarjelsaemien gærja bussem vuejnedh.

–Kronprinsessa joekoen ïedtjije, saemien lidteratuvren bijre govledh. Dihte jïjtje sæjhta åarjelsaemien gærja- bussem guessiedidh. Åarjelsaemien gærjabusse joekoen jih saemien lidteratuvren bijre bievnedh, jeahta Sølvi Riise.

Mubpien biejjien dellie Noerhte-Trøøndelaagen tjirrh feeleste. Ruevtieraajroe tjøødtjeste Snåasesne, Stientjesne jih minngie-geatjan Skierdesne.

Kronprinsessa edtja jijtje sov vaajmoen lïhkesadtje, lidteratuvren bijre soptsestidh jih lohkedh.