Hopp til innhold

Grensesamarbeidet skal styrkes

Fylkesmannen i Finnmark deler ut øremerkede midler som skal gå til grensesamarbeid mellom skoler i Troms og Finnmark, og skoler i Lappland i Nord-Finland.

Sirma og Utsjok skoler har fellesundervisning

Sirma og Utsjok skoler har fellesundervisning.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi har jo nærheten til Finland og Lappland, og vi står ovenfor de samme utfordringene. Finland ligger kanskje nærmere oss enn det Oslo gjør. Derfor ser vi at det finnes masse muligheter til å lære av hverandre over grensene, sier Katharine Jakola ved oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Finnmark.

– Vi gjør hverandre gode

Fylkesmannen har siden 2006 gitt øremerkede midler til skoler som ønsker å samarbeide på tvers av grensene.

I år er det til sammen sju skoler i Troms og Finnmark som er involvert i ulike samarbeidsprosjekt. Til neste skoleår er det satt av 300.000 kroner i prosjektmidler og søknadfristen er 1. juli.

Sirma skole i Tana har de siste fire årene hatt fellesundervisning to dager i uken med naboskolen i Utsjok rett over grensa. Erfaringene der har vært veldig gode og samarbeidet har blant annet styrket elevenes samiske språk og identitet, sier rektor Sonja Guttorm til NRK Sami Radio.

Rektor ved Lakselv Videregående skole, Sylvi Johnsen, skryter av grensesamarbeid. I mange år har de samarbeidet med andre skoler i Rovaniemi, blant annet i de mekaniske fagene og nå sist innen ambulansefag. Johnsen tror slike prosjekt er positivt for fremtidens Nordkalotten.

– Det er jo veldig viktig at vi utvikler et samarbeid på Nordkalotten. Vi gjør hverandre gode. Det er jo med på å skape allianser. Det er viktig å skape dialog og få konktakter, da er det jo mye lettere hvis du en gang får lyst på en jobb eller kanskje noen har lyst til å studere i Rovaniemi. Jeg tror at slike ting gir ringvirkninger, sier Sylvi Johnsen.

Korte nyheter

 • Saemien kultuvremojhtesh vikinge-tijjiesne Verdaelesne gaavneme

  Arkeologh saemien kultuvremojhtesem Verdaelesne gaavneme, mij vuesehte saemieh lij dusnie vikinge-tijjesne.

  – Joekoen sjïere gosse maaje vïhnesjimmiem åadtjoeh mij nænnoste maam joe daajrah, Harald Bugge Midthjell jeahta, arkeologe Trööndelagen fylhkentjïeltesne.

  Harald akte njieljeste prosjeektedåehkesne mij edtjin saemien kultuvremojhtesh Verdaelesne vïhtesjidh.

  Dåehkie göökte aernieh vikinge-tijjeste gaavneme. Aaj gellie boernh jïh giedtaevjieh vihtesjamme dennie prosjeektesne.

  Dah jiehtieh dan båeries kultuvremojhtesh maehtieh buerebe daajroe saemien histovrien bïjre vedtedh. Idtjin dan stoerre dajvh Verdaelesne goerehth, jïh vienhtieh maehtieh vielie kultuvremojhtesh gaavnedh.

  Gaajhke mij dah gaavneme gærjesne vuesehtieh, jïh gellie almetjh gærjaluejhtese böötin.

  Vuesehte man lyjhkedihks daate temae lea, jïh man gellie almetjh sijhtieh vielie saemien kultuvren bïjre lïeredh.

 • Oktasašlihtu áigu bissehit politiijaid oahpu

  På norsk

  Olusat sis geat váldet politiijaoahpu eai beasa bargat politiijan, eai leat ovdal leamašan ná olu oahppan politiijat barggu haga go dál.

  Politiijaid Oktasašlihttu reagere garrasit.

  – Dan gal mu mielas lea lossat dadjat, muhto mii oaivvildit ahte mii fertet bissehit Politiijaallaskuvlla oahpu ja njuiket ovtta luohká badjel, njulgestaga váldit bottu oahpuin. Nu lohká Unn Alma Skatvold, Politiijaid Oktasašlihtu jođiheaddji TV 2:ii.

  Ráđđehus ii čuovvol lihtu árvalusa.

  – Mii eat sáhte doarjut dákkár evttohusa, ráđđehusa áigumuš lea oažžut eambbo politiijaid, ii fal unnit, vástida stáhtačálli Sigve Bolstad (Gb).

  – Mii bargat garrasit, juohke beaivvi, vai oažžut sin bargui, lohká son TV 2:i.

  Politiet var sent torsdag kveld på plass på stedet med flere patruljer.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Lohpida miljárddaid Suodjalussii

  På norsk

  Ráđđehus lohpida miljárddaid Suodjalussii ođđa suodjalusplánas, mii boahtá njuolga maŋŋá beassážiid. Nu cealká ruhtadanministtar Trygve Slagsvold Vedum.
  Duogážin juolludeapmái lea go Eurohpás lea eahpesihkkaris dili dál.

  – Dál ferte nannet ja viiddidit soahteveaga, eanet ruhta ruovttusuodjalussii, mii fertet sihkkarastit áibmosuodjalusa ja mearrasuodjalusa, dadjá Vedum NRK:ii.

  - Mii ovddidit iežamet guhkesáigge plána mii šaddá vuosttaš plána mas NATO 2-proseanta ulbmil lea mielde.

  Buot NATO miellahtuin lea 2014 rájes leamaš mihttun geavahit 2 proseantta riikka brutto dietnasis suodjalussii.