Hopp til innhold

Forstår reindriftas frykt

Fylkesordfører Runar Sjåstad mener det er naturlig at reindrifta vil verne sine arealer dersom noen begynner å kreve eiendomsrett til utmarksområder i fylket.

Runar Sjåstad
Foto: Knut Åserud

Leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, varsler at reindrifta også kan komme til å fremme slike krav dersom andre gjør det.

Dette reagerer både bønder og utmarksutøvere på, men Sjåstad forstår reindriftas syn i denne saken.

LES OGSÅ: Vil ha en egen reindriftskommisjon

LES OGSÅ: Reagerer mot reindriftskrav

– Sårbar for inngrep

Reindrift er en næring som trenger store arealer og de vil selvfølgelig forsøke å verne sine beiteområder mot ytterligere inngrep, mener Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad:

Jeg skjønner godt frykten fra reindrifta for at bruksretten skal kunne settes til sides hvis noen krever særrettigheter for enkelte områder, med det resultat at reindriftas beitemark blir oppstykket, sier Sjåstad.

Sjåstad tror likevel at det skal veldig tungtveiende grunner til før noen faktisk skulle få tilkjent eiendomsrett framfor andre og han mener at bruksretten til reindrifta står sterkt.

– Nok med en kommisjon

For å sikre at reindriftas interesser blir ivaretatt i arbeidet med å utrede rettigheter til utmarksområdene i Finnmark, har NRL-leder Nils Henrik Sara også uttalt at det bør oppnevnes en egen reindriftskommisjon, som blir underlagt Finnmarkskommisjonen. Sjåstad synes ikke det er behov for enda en kommisjon:

– Jeg tror det er viktig å ha en kommisjon som skal prøver alle forhold i fylket og jeg har tillit til sammensettingen av kommisjonen og at de også skal kunne ivareta reindriftas hensyn, sier Sjåstad.

Han regner også kommisjonen vil hente inn kompetansen som den ikke har og at NRL vil få kunne komme med insspill på lik linje med andre organisasjoner og foreninger.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.