Flere tusen år gammelt fotfolk stopper dagens fotgjengere

Men dagens veibyggere vil ikke la seg stoppe. Statens vegvesen hevder de kom før det gamle fotfolket ble oppdaget, og vil bygge ny gang- og sykkelvei i fredet område.

Mørkevandring Alta

Bildet er tatt i forbindelse med nattvandring i helleristningsfeltet i Alta i fjor.

Foto: Marte Lindi

Spørsmålet er om Statens vegvesen skal få lov til å bygge i Hjemmeluft i Alta kommune. Finnmark fylkeskommune vil ikke gi dispensasjon til inngrep i området som er fredet etter kulturminneloven.

– Vi har forsøkt å minimere inngrepene innenfor det fredede området i Hjemmeluft. Det har imidlertid vist seg svært vanskelig å komme frem til en god løsning for veg og gang- og sykkelveg i området uten å berøre arealer innenfor den fredede grensen, skriver prosjektleder Maria Haga i vegvesenet til Riksantikvaren.

Arbeidet skjer i forbindelse med ny E6 i Alta som ble åpnet i desember 2013 .

7000 til 2000 år gamle

I Hjemmeluft finnes bergkunst som består av helleristninger og bergkunst laget av jegere-fiskere for cirka 7000 til 2000 år siden. Kunsten ble tatt med på Verdensarvlisten 3. desember 1985 som de eneste forhistoriske kulturminnene i Norge (se faktaboks).

Ettersom Finnmark fylkeskommune ikke vil gi dispensasjon har Statens vegvesen klaget til Riksantikvaren, og ber om en ny vurdering.

Vegvesenet mener E6 gjennom området er hovedinnfartsåren til Alta, og tjener en viktig funksjon for Alta og Finnmark.

E6 var etablert før Verdensarvsenteret for bergkunst Alta museum ble etablert, og før området ble tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Statens vegvesen vil argumentere for at det er viktig å opprettholde og tilrettelegge for god infrastruktur i området, samtidig som dette ikke må gå på bekostning av verdensarvstatusen, skriver prosjektleder Maria Haga i vegvesenet til Riksantikvaren.