Eah åarjelsaemien kultuvrem sijth vaarjelidh

Daelie nuekies! Eah dah Stoerredigkien politihker, åarjel saemien kultuvrem pryjjeh!

Saemien Sijte

Saemien Sijte.

Foto: Ristin Persson / NRK

Jirrede biejjien edtjieh Saemien Sijten åejvieh, Stoerre digkien tjielte komittèm gaavnedidh. Edtjieh vielie digkiedidh daan orre Saemien Sijten gåetien bijre. Gøøkte luhkie vijhte jaepieh soejkesjamme, guktie dihte orre gåetie edtja vååjnedh.

Vaalje
Foto: Illustrasjon: Statsbygg

Vihkeles.

Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossum øøvre njåajjarostoe. Eah dah pryjjeh gænnah, eah sïjhtieh daam åarjel saemien kultuvrem vaarjelidh.

Birgitta Fossum

Saemien Sijten åejvie Birgitta Fossum.

Foto: Ristin Persson / NRK

–Jiehtieh daate vihkeles jih åarjel saemien kultuvrem vaarjelidh. Tjoeveribie daam jaehkedh, jeahta Fossum.

Ij leah mij sjidteme.

Uktsie jaepieh Kultuvre departemente daam aamhtesem gïetedalleme. Læjhkan ij leah mij sjidteme.

–Mijjieh øøvre bååhperibie. Fïerhten aejkien, edtja mij akth heerresovvedh. Daelie sijhtieh daam gåetiem jarkoestidh. Mejtie tjoeveribie orre gåetiem guvviedidh, man gellieh jaepieh vielie nåhka. Mijjieh daelie njåajjaribie.

Ij vielie sijjieh.

Daelie gåårtjehke saemien Sijtesne. Dah mah gåetie sijjiem Saemien Sijtesne løønieh, barkoesijjiem brakkesne åådtjeme.

Saemien Sijten brakke

Saemien sijten brakke.

Foto: Ristin Persson / NRK