Hopp til innhold

Brekk: – Rovdyrsituasjonen er prekær

Rovdyr forårsaker altfor store skader i Norge. Situasjonen er prekær, mener landsbruksministeren.

Lars Peder Brekk

Det er for mange rovdyr, mener Lars Peder Brekk. Han kaller situasjonen prekær.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

– Situasjonen er prekær. Det er for mye gaupe, jerv og bjørn, og vi er nødt å få tapstallene ned. Den eneste måten det kan skje på er ved et større uttak av rovdyr.

Det sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til NRK.

Enig med Sametinget

I går hadde Senterparti-politikeren møte med Sametinget, som er opptatt av skadene rovdyrene forårsaker på reindriftsnæringa.

Brekk uttrykker enighet med synspunktene som ble uttrykt fra Sametingets side.

Landbruks- og matministeren mener at det spesielt i sørsamiske områder er for mye rovdyr.

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma fra Åarjel-Saemiej Gielh/Sørsamiske røster er fornøyd med mandagens møte.

Hun mener Sametingsrådet fikk formidlet at reindriftsnæringa ikke lenger kan vente på en rovdyrs-løsning.

Strakstiltak

– Selv om man fokuserer på de langsiktige tiltakene er det viktig å få noen strakstiltak hvis man ikke skal få en fullstendig kollaps i næringa i sørsamiske områder, sier Jåma.

Tall fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser at enkelte reinbeitedistrikt mister seksti prosent av kalvene til rovdyr.

I enkelte distrikt tar rovdyr livet av flere rein enn det reindriftsutøvere selger.

To departement

Landbruksdepartementet har hovedansvar for reindriftsnæringa i Norge, mens Miljøverndepartementet har ansvar for rovdyrbestanden.

Miljøverndepartementet, hvor Erik Solheim i Sosialitisk Venstreparti råder, utreder nå en ny rovdyrserstatningsordning, hvor erstatningen skal utmåles på forhånd utfra hvor stor faren er for tap.

Landbruksministeren vil ha erstatning basert på faktiske tap.

To spor

– Ikke minst skal vi få klarlagt hva en erstatningsordning som baseres på faktiske tall vil innebære, så her er det to spor som det jobbes med, sier Lars Peder Brekk.

I neste uke møtes begge departementene og Sametinget for å finne snarlige løsninger på problemer knyttet til rovdyrskader.

Korte nyheter

 • SAS åpner for å hente strandede reisende

  SAS bekrefter overfor NTB at de er villige til å sende tomme fly, samt å gjøre det som må til for å få de strandede turister hjem.

  – Ideelt sett skulle vi sett at det var unntak for hele charterbransjen, slik som det har vært tidligere, og som vi også har foreslått, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

  Det var tidligere onsdag at pilotforeningene i SAS Pilot Group opplyste at de hadde foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende. (NTB)

  SAS Embraer E195
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Boris Johnson lea riejries goh staateministere

  Boris Johnson lea riejries goh partijeåejvie jïh staateministere. Dam Johnson ålkolen staateministeren gåetie daenbiejjien jeehti.

  Dah leah aalkeme orre partijeåejviem gaavnedidh. Johnson edtja staateministere årroeji vuestie dah akte orre paartijeåejvie gaevnieh.

  – Læjhkan jis ij numhtie daelie våjnoes, dah båetije biejjieh tjuavkadabpa, Johnson jeehti.

 • Jiehtieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin mahte gaajhkine gæmhpojne

  Övteben hïeljen FA Sápmin nïejte- jïh baerniejuelkietjengkeretjïerte Piteå Summer Games-gaahtjemem vitni.

  Daelie soptsestieh sijjieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin jïh birresovvin bååstede Saapman feeredh.

  Piteå Summer Games lea juelkietjengkeregaahtjeme Sveerjesne.

  Njealjehtsgalhkuvisnie FA Sápmi Altatjïerten vööste Bossekop (BUL) spealadin. Daennie gæmhposne dah lin dïjrem åådtjeme bååstede Saapman feeredh.

  – Fuarran saemie, feerede amma bååstede Saepmien gåajkoe, lin lahtestimmieh Endren mietie.

  BUL:en åejviesaavrehtæjja, Paul Olsen, soptseste satne ij leah vuajneme jallh govleme naan tjïertediblemem, men ij maehtieh nyöjhkedh daate lea deahpadamme.

  Ånnetji mænngan Olsen NRK:ine soptsesti, maahta soptsestidh BUL jïh FA Sápmi heannadimmien bïjre soptsesteminie daelie.

  Gosse NRK birrie Piteå Summer Games-gaahtjemen gïehtelimmieåvtehkem, Anna Bogren Dalberg, heannadimmide lahtestidh, dïhte aadtjen dej bïjre govleme.

  – Ijje, mijjieh idtijmh dan bïjre daejrieh, gaatesjen. Easkah gosse e-påastem Avvireste åadtjoejimh dellie aajhtsimh mij heannadamme.