Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjjem noerhtesne aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtesne abpe sjuevnedstïjjesne årrodh. – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energije åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoe åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta goh Askeristie båata. Dïhte noerhtesne vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepie åadtja gåessie sjuevnedstïjjem aalka. Dan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjem bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjesne, manne daelviedepresjovne goh orrejaepie vadtesem åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevke jïh jemhkele daarpesjibie jïs edtjebe buerie åareme-balanse utnedh. Ole-Marius Minde Johnsen jeahta goh lea Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroen almetjh sijjen energije dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovne åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte lea akte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese lea hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles olkesne årrodh gåessie lea tjoevke, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.