Hopp til innhold

Fikk skolefri for å demonstrere

Dette reagerer reineierne på Hinnøya sterkt på. Demonstrasjonen støttet nemlig etablering av et stort friluftsområde i deres reinbeiteland.

Barn i demonstrasjon
Foto: Sander Andersen / NRK

SE VIDEO: Reagerer på at barn ble brukt i demonstrasjon

– Det er greit at folk stiller opp foran rådhuset, og protesterer mot reindrifta, men jeg synes det er helt uakseptabelt at man stimulerer barn til å jobbe mot reindrifta, sier reineier Arild Inga.

Reindriftssamen Arild Inga

Dette viser helt klart hvordan det er å drive reindrift her i kommunen, sier reineieren Arild Inga.

Foto: Sander Andersen / NRK

Vil ha 600 nye fritidseiendommer

I Lødingen i Nordland møtte rundt 200 personer fram utenfor rådhuset til støttedemonstrasjon for utbyggingsplanene til det nedlagte Nes Fort. Som en del av markeringen sang barnehageunger Lødingensangen.

Nes Fort brukes ikke lenger av Forsvaret, og en privat utbygger har planer om å legge til rette for 600 fritidseiendommer, kunstig øyrike og turistanlegg.

Fikk fri fra skolen for å demonstrere

Blant demonstrantene var det barn fra både barnehage og skole somk hadde fått fri for å delta i demonstrasjonen. Dette synes reineierne er helt uakseptabelt, og et klart signal fra Lødingen kommune.

– Det er så sterkt signal at vi ønsker å trekke oss ut av reindrifta. Dette viser helt klart hvordan det er å drive reindrift her i kommunen, sier Inga.

Ordfører i Lødingen, Vibeke Tveit

Ordfører Vibeke Tveit gjorde det klart at det ikke ble demonstrert mot reindriften, med for utbygging av kommunen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Kommunen står ikke bak

Kommuneledelsen avfeier påstandene fra Inga.

– Det som skjer her er ikke organisert på kommunenivå. Det er enkeltindivider som har tatt initiativ til dette. Noen vinkler dette som at det er motstand mot reindrifta, mens andre har møtt opp her for å vise at vi vil ha utvikling i kommunen, sier ordfører i Lødingen kommune, Vibeke Tveit.

Utviklinga i kommunen ser likevel ut til å bare ha negative konsekvenser for reindriftsnæringen. Reindrifta på Hinnøya har flere ganger de senere årene måttet gi fra seg områder til både Lofast og turistforetak.

– Det er et stort press på reindriftas arealer overalt, også i dette området. Og skal vi se for oss en reindrift i framtida, må man sikre at reindrifta har alle årstidsbeitene, sier Kristina Johnson Eira, nestleder i områdestyret for Troms reinbeitedistrikt

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.