Alle barnehagebarn skal få kjennskap til samer

Alle som begynner på den nye barnehagelærerutdanningen i Norge skal lære om samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Sørsamisk barnehage i Snåsa, Suaja Maanagierhte.

Det samiske perspektivet skal synliggjøres i den nasjonale barnehagelærerutdanningen på en bedre måte enn tidligere.

Foto: Kjell Roger Appfjell

Silje Muotka

Alle barn i norske barnehager må få kjennskap til det samiske folk, mener sametingsråd Silje Karina Muotka.

Foto: Mette Ballovara

– Dette er en milepæl for norsk barnehagelærerutdanning, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding.

I den forrige nasjonale forskriftene for førskole var ikke det samiske nevnt i større grad. Dette har Sametinget reagert på, og Muotka mener det er viktig at synliggjøringen av det samiske i den nye nasjonale barnehagelærerutdanningen følges opp.

– Det er også viktig at det tydeliggjøres og satses på videre- og etterutdanning i samiske emner for de som allerede er utdannet og arbeider i barnehagene, sier Muotka.

Bakgrunn

Den nye barnehagelærerutdanningen startet opp høsten 2013. Målet med utdanningen er at den skal være en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert barnehagelærerutdanning som også er attraktiv, innovativ og krevende, og som har høy kvalitet.

Videre er det nedsatt en følgegruppe som skal følge og vurdere utviklingen i barnehagelærerutdanningen, dele kunnskap om gjennomføring og effekter av reformen til aktuelle brukere. Videre vil følgegruppa følge opp målet i ny rammeplan, veilede og gi råd til institusjonene og legge til rette for kvalitetsforbedring i utdanningene.

Sametingets representant i følgegruppen er Marianne Helene Storjord, fagleder for barnehageseksjonen på Sametinget.

Samisk perspektiv

Sametinget har jobbet for at det samiske perspektivet skal synliggjøres i den nye nasjonale barnehagelærerutdanningen.

I den nye barnehagelærerutdanningen skal studentene ikke lenger ha fag, men kunnskapsområder. I alle seks kunnskapsområder skal nå barnehagelærerne ha læringsutbytte i det samiske perspektivet.

Det kan for eksempel nevnes at studentene blant annet skal ha kjennskap til samisk barneoppdragelse, samenes historie som urfolk, deler av samisk kultur og hverdagsliv, samisk fortellertradisjon, samiske håndverkstradisjoner og samiske barns rettigheter.

– Må inn i rammeplanen

– Ved innføring av slik kompetanse for alle barnehagelærere i Norge, må dette også komme frem i rammeplan for barnehagen. Dette innebærer da at alle barn i barnehager i Norge skal få kjennskap til det samiske folk, sier Muotka.

– De nye barnehagelærerne skal skoleres og videreformidle denne kunnskapen til alle barn i barnehagene i Norge. Dette er en flott og viktig utvikling, sametingsråd Silje Karine Muotka.

Prioritere etterutdanning

Utfordringen som Sametinget ser er at det er mangel på fagpersoner og lærere som kan skolere studentene. Det må derfor prioriteres på videre- og etterutdanning i samisk språk og kultur for fagansatte i høgere utdanning.

Sametinget ser at kompetansen om samisk språk og kultur hos fagansatte er avgjørende for hvordan studentene får innsikt, forståelse, interesse og kunnskaper om samisk språk og kultur i barnehagesektoren.

– Disse kunnskapene blir de fremtidige barnehagelærernes forutsetninger for å formidle og fremme samisk språk og kultur i barnehagen, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.