NRK Meny
Normal

Bierne sirvide bæksa

Akte bierne gellieh sirvh, Roktdalesne, Snåasesne bïkseme. Daelie åadtjoeh daam vuetjedh.

Sau tatt av bjørn

Sirven barhve maam bierne vaalteme.

Foto: Ann Guro Hansen

Laavvardahken gaavnin orre sirven barhvem Roktdalesne Snåasesne. Ruffien asken åadtjoejin seamma dajvesne luhpiem jih biernem vuetjedh

– Tjielte dellie syøki jih luhpiem åadtjoeji jih daam biernem vuedtjedh. Daate bierne lea daejtie sirvide vaalteme jih Fylhke ålma vihth luhpiem vadta jih daam biernem vuetjedh, Fylhkeålman Lina Nøstvold Trøøndere plaerese bievnede.

Daate lea mubpien aejkien daan giesien luhpiem vedtieh jih biernem vuetjedh.