Hopp til innhold

Frykter at indianere kan gå til krig

Daglig leder for Regnskogfondet frykter at det kan bryte ut krig i Brasil, hvis myndighetene der tvinger gjennom et omdiskutert damprosjekt.

Daglig leder i Regnskogfondet, Lars Løvold, foran et kjempetre i regnskogen i Brasil.

Daglig leder i Regnskogfondet, Lars Løvold, foran et kjempetre i regnskogen i Brasil.

Foto: Regnskogfondet

– Indianerstammen Kayapo (ekstern lenke), som er velkjent i Brasil som en ganske stridbar stamme, har sagt at hvis dette pushes fram av brasilianske myndigheter så vil de nærsakt gå til krig, sier daglig leder i Regnskogfondet Lars Løvold.

Regnskogfondet er en av de internasjole ogranisasjonene som har engasjert seg sterkt i bevaringen av den dyrebare regnskogen i Amazonas-området. De har også støttet indianernes kamp mot den planlagte monsterdemningen Belo Monte i Xingu, som er en sideelv til mektige Amazonas.

En føderal brasiliansk domstol ga fredag grønt lys for planene om å bygge denne gigantdemningen , som vil legge Amazonas-stammenes områder under vann.

Omdiskutert demning

Vannkraftutbyggingsplanene har fått mye kritikk, blant annet fra kjente Hollywood-stjerner. Indianerne i området frykter at den planlagte utbyggingen kan gå ut over deres videre eksistens.

Fredagens rettskjennelse innebærer at en avgjørelse i en lavere rettsinnstans, om å nekte demningslisensen, nå ikke gjelder lenger og tillatelsen er nå gyldig og anbudsprosessen kan fortsette, opplyser en talsmann for den regionale føderale domstolen.

James Cameron

MOT GIGANTDEMNING: James Cameron.

Foto: Mark J. Terrill / Scanpix/AP

– Det er veldig beklagelig at brasilianske myndigheter rusher fram. Dette er egentlig et prosjekt man har hørt om allerede mer enn i 20 år, og som det nå har gått veldig høy prestisje i å få bygget ut fra president Lulas og hele den brasilianske regjeringens side. Så sånn sett var det ikke uventet at den støtten som lokalbefolkningen og urfolkene hadde fått fra en regional dommer ble opphevet på sentralt hold. Det var egentlig litt som ventet, sier Løvold.

Avatar-regissør James Cameron og skuespiller Sigourney Weaver var blant de rundt 1000 demonstrantene fra 53 organisasjoner som protesterte mot det omstridte Belo Monte-anlegget i Brasília mandag i forrige uke.

De var der samme dag som stortingspresident Dag Terje Andersen, sametingspresident Egil Olli og sju andre stortingsrepresentanter hadde en rekke møter i Brasils hovedstad, både med miljøvernminister Izabella Teixeira og representanter i den brasilianske kongressen.

Korte nyheter

 • Dåarjoe åarjelsaemien spïelese jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne

  Saemiedigkieraerie lea dåarjoem vadteme Klemetspelese Hemnesesne, jïh kuvsjese upmejesaemien gïelesne geerve almetjidie, Saemiedigkie pressebïevnesisnie tjaala.

  Dah leah 100 000 kråvnah dåårjeme dåarjoeöörnegen bijjelen Kultuvreråajvarimmieh tjïrrehtæmman Klemetspeleste.

  Klemetspelet öörnesåvva fïerhten mubpien jaepien jïh lea kultuvrefestivaale göökte stoerre öörnemigujmie: akte histovrijes spïele saemien bïjre Klemet Persson, gie Laajroedurresne veasoeji vielie goh tjuetie jaepiej juassah, jïh gusnie doh saemien dorjehtæjjah daanjaapetje spïelesne leah Mikkel Gaup jïh Ronja Katrin Larsen.

  Lissine stoerre båerieslaaketje maarhna öörnesåvva, seminaarigujmie, sjollehtimmine, vuesiehtæjjajgujmie, musihkine jïh ovmessie darjomigujmie. Klemetspelet edtja gaskoeh mïetsken årrodh.

  – Klemetspelet lea vihkele dovne dan åvteste daate lea dïhte aajnehke åarjelsaemien spïele åarjelsaemien gïeline, men aaj dan åvteste saemien histovrijem soptseste gellide vuartasjæjjide, saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma (NSR) jeahta.

  Lissine Hemnes upmejesaemien forume 21 400 kråvnah dåarjojne åådtjeme kuvsjese upmejesaemien gïelesne. Dåarjoe vadtasåvva dåarjoeöörnegen bijjelen gïeleevtiedimmieråajvarimmie.

  Prosjekte lea laavenjostoe gaskem Hemnes upmejesaemien forume jïh Helgelanden museume, jïh prosjekten ulmie lea almetjidie skreejrehtidh upmejesaemien nuhtjedh jïh lïeredh aarkebiejjien, jalhts ajve naan aelhkie raajesh jïh dïejvesh.

  Kuvsjelohkehtæjjah leah almetjh sveerjen bieleste gïeh upmejesaemien soptsestieh.

  Gïelekuvsje lea raastendåaresth laavenjostoe, naakede mij lea vihkeles ulmie Saemiedigkien gïetedimmesne upmejesaemien gïeleste stoerretjåanghkosne 2022.

  Prosjekte aaj bielieulmine åtna aktem laavenjostoem saemien organisasjovnigujmie jïh faagealmetjigujmie sveerjen bielesne tseegkedh, barkosne upmejesaemien gïelem jealajehtedh.

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Gir støtte til kurs i umesamisk for første gang

  Hemnes umesamiske forum får bevilget 21.400 kroner til kurs i umesamisk språk av Sametinget.

  Prosjektet er i samarbeid mellom Hemnes umesamiske forum og Helgeland museum.

  Kurset skal motivere folk til å bruke umesamisk i hverdagen, selv om det bare er enkle setninger.

  – Dette er første gang Sametinget gir støtte til umesamisk språkkurs, og vi vurderer det som viktig at slike lavterskeltilbud i umesamisk blir gitt, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Mona Solbakk
 • Sverre Kimo Pedersen trekker seg fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

  Den seneste tiden har TF hatt mye problemer med å velge nytt styre, med både kaotiske møter og flere forsøk. I begynnelsen av mai grep Klima og miljøministeren inn i saken.

  Nå trekker Sverre Kimo Pedersen seg fra TF ledelsen.

  – Jeg skal glede dere som ikke ville ha meg i TF-ledelsen, med at jeg kommer til å trekke meg. De vanskelige arbeidsforholdene har rammet min egen helse og min familie, sier Sverre Pedersen til kommunetyret i Tana torsdag skriver iFinnmark som omtalte saken først.

  I oktober ble han utnevnt til styrelsen i TF av kommunestyret. Siden den gang har det vært diskusjon rundt han, ifølge iFinnmark.

  – Men den siste tida er det flere som har rådet meg til å trekke meg med bakgrunn i den forferdelige striden i ledelsen. «Kom deg ut før du blir ødelagt», har flere sagt, sier han til iFinnmark.

  Erstatteren blir valgt på junimøtet i kommunestyret.

  Sverre Kimo Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen