– Befolkningen blir å betale

Gamvik-ordfører Inga Manndal sier at det er befolkningen i kommunen som må lide hvis lagmannsretten også tilkjenner reindrifta giganterstatning for veien til Nervei.

Nervei og Inga Manndal

Ordfører Inga Manndal håper på et positivt resultat i ankesaken om veien til Nervei.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

– Gamvik kommune er for tiden i den såkalte ROBEK-lista og sliter med å komme ut av det. Derfor vil det rett og slett gå utover lovpålagte tilbud hvis erstatningsbeløpet ikke blir betraktelig mindre. Vi må se på skoler, barnehager og en rekke tilbud for å få denne økonomiplanen vår til å gå i hop, forklarer Inga Manndal.

Etter at reinbeitedistrikt 13 i tingretten fikk 1,7 millioner kroner i erstatning for veien til Nervei, anket kommunen saken.

I går ble saken sluttbehandlet i Hålogaland lagmannsrett og Inga Mandal har stor tro på at dommen kan gå kommunens vei.

– For stor erstatning til reindrifta

Gamvik kommune vedtok i desember 2011 å anke dommen der reindrifta ble tilkjent erstatning for tapt beiteland. Ordfører Inga Manndal mener reindrifta får for stor erstatning for veien, som vil knytte bygda Nervei til Nordkynveien.

Nervei er ei lita sjøsamisk bygd i Gamvik kommune med 40 innbyggere. En 14 kilometer lang vei knytter Nervei til Nordkynveien, men den går delvis gjennom beiteområder. Reinbeitedistrikt 13 har vår- og sommerbeite i dette området og er flyttevei for reinflokken.

(Artikkelen fortsetter under kartet)

Kart over Nervei

Det er Reinbeitedistrikt 13 og Gamvik kommune som er motparter i Nervei-rettssaken.

Foto: NRK

Det er Reinbeitedistrikt 13 og Gamvik kommune som er parter i saken. Gamvik kommune har ekspropriert veitraseen i forbindelse med lokal reguleringsplan. Tingrettens rolle var å fastsette erstatningsskjønnet i forbindelse med eksproprieringen.

Slutningen er at Gamvik kommune ved ordføreren betaler en erstatning til reinbeitedistrikt 13 for inngrep i reindriften med 1.742.160 kroner. Reinbeitedistrikt 13 tilkjennes også saksomkostninger med kr 191.764 kroner og Gamvik kommune skal betale utgiftene ved skjønnet.

Nervei veilag ble stiftet i 2008 av bygdefolket på Nervei med formål å bygge og senere eie og drive veien mellom riksvei 888 og Nervei.

Krever enda større erstatning

Advokat for Reinbeitedistrikt 13 er Trond Biti, og under gårsdagens rettsforhandlinger krevde han et enda større beløp i erstatning på vegne av sine klienter.

Video Historisk sak

Advokat Trond Biti.

Foto: Nyhetsspiller

– Vå påstand under rettssaken i dag var at den rette erstatningssummen for beitetap er på rundt 2 millioner kroner. Vi ber også lagmannsretten om å vise at de har tilstrekkelig kunnskap om reindrift, og derfor setter jeg min lit til at lagmannsretten kommer med den dette beslutningen, sier Biti.

Hvordan kan dere kreve enda større erstatning enn det som Øst-Finnmark tingrett gikk inn for?

– Dette må anses som en fullstendig ny sak. Dette er et såkalt overskjønn. Derfor er det helt og holdent opp til lagmannsretten å vurdere denne saken på grunnlag av de opplysningene som nå har kommet frem i retten, forklarer Biti.

– Et urimelig krav

Det opprinnelige kravet til Reinbeitedistrikt 13 var på 3,3 millioner kroner, noe Nervei veilag reagerte sterkt på .

Solfrid Pettersen

Solfrid Pettersen i Nervei veilag.

Foto: NRK

– Et slikt krav er hinsides enhver fornuft og vil, om det ender opp som rettens skjønn, være slutten på veien til Nervei. Dette kravet er så stort at bygda kan skrinlegge planene om helårs veiforbindelse i vår levetid, sier leder for veilaget i Nervei, Solfrid Pettersen.

Rettsmøtet ble holdt i september 2011 og der hevdet Reinbeitedistrikt 13 at store områder på begge sider av veien vil være uegnet som reinbeite, og at det vil påløpe store ekstrakostnader fordi reinbeitedistriktet heretter vil være avhengig av å bruke helikopter og mer mannskaper når reinen skal gjetes over veien.

I det opprinnelige kravet fra Reinbeitedistrikt 13 er en årlig dekning av tap av beite og av utgifter på 176.000 kroner til bruk av helikopter og 20 ekstra dagsverk for å gjete reinen over veien.

I tillegg krever distriktet å få dekket saksomkostningene. Til sammen utgjør kravet 3,3 millioner kroner, pluss de øvrige saksomkostningene. Veilaget anslår den samlede prisen til rundt 4 millioner kroner.