Hopp til innhold

Sametinget vil hjelpe Nervei

Sametingpresident Egil Olli har tro på løsning i Nervei-saken.

Sametinget møtte Nervei veilag

Politisk rådgiver Bjarne Store-Jakobsen, Sametingspresident Egil Olli og Sametingets visepresident Marianne Balto. Jakobsen

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Jeg tror vi snart har kommet frem til en løsning og at folk i den sjøsamiske bygda Nervei i Finnmark skal få vei, sier Olli.

HØR: Presidenten gir håp

Samtaler med Sametinget

Representanter for Nervei veilag møtte i dag blant annet Sametingspresident Egil Olli og ordfører Marius Nilsen i Gamvik på Sametinget i Karasjok, for å finne løsninger på veisaken til den sjøsamiske bygda.

– Vi har snakket om hvordan man nå kan komme i gang med veiprosjektet, og det er kommunens ansvar å forhandle med reindrifta om ekspropiering, men det er mange samarbeidspartnere i dette, mener Olli.

Det er Nervei veilag som har tatt initativ til møtet i Karasjok og Sametingspresident Egil Olli mener det kom frem mye under møtet torsdag.

– Jeg håper at Gamvik kommune kan få til gode samtaler med reindrifta i denne saken, sier Olli.

– Positive samtaler

Nestleder Arnulf Pettersen i Nervei veilag er glad for at Sametingspresident Egil Olli ville møte veilaget, men forstår at denne saken må behandles i Sametinget før de kan gjøre noe.

Nervei veilag

Representanter fra Nervei veilag på Sametinget.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Sametinget kunne ikke love noe i dag, men ville gjøre det de kunne for å hjelpe veilaget i denne saken, sier Pettersen, og forstår at sametinget ikke kan gå inn med direkte støtte til erstatningssaken.

HØR: Nervei veilag har tro på vei

Status for Nervei veilag er at de ikke kan fortsette veiutbyggingen før de har tilgang til grunnen og må ha garanti for at erstatningen blir betalt.

– Vi kan heller ikke søke om penger gjennom fylke og stat før alt dette er ordnet, forklarer Pettersen, som også hadde ønsket at reinbeitedistriktet kunne stilt opp på disse møtene slik at samtalene ikke trenger å gå gjennom advokaten deres.

Vil ha løsning

Ordfører Marius Nilsen i Gamvik vil anbefale kommunestyret å sette i gang ekspropieringssaken, så de får i gang arbeidet med vei til Nervei.

Nilsen er glad for at sametingspresident Egil Olli og visepresident Marianne Balto ønsket å treffe ordføreren og veilaget.

– Jeg har tro på at vi slipper å gå til retten med erstatningssaken, og håper at kommunen, reinbeitedistriktet og Nervei veilag kan samles for å ha samtaler om erstatningen for veiutbyggingen. Marius Nilsen ser optimistisk på saken og håper at arbeidet med veien til Nervei, i Gamvik kommune, kan starte opp til høsten.

HØR: Marius Nilsen om vei til Nervei

Gamvik kommune har fått de signaler de trenger fra Finnmark fylkeskommune og Sametinget, derfor vil de nå finne løsninger på veisaken.

Samtaler med fylkeskommunen

Sametinget vil ha samtaler med fylkesordføreren i Finnmark i denne saken, fordi de har samarbeidsavtale.

– Sametinget har ikke hatt kontakt med reindrifta i denne saken, men jeg aksepterer at de ikke ønsker å ha noen samtaler med oss, sier Egil Olli.

Nestleder Arnulf Pettersen i Nervei veilag er også optimist og tror at Sametinget sammen med kommunen og fylkeskommunen vil finne løsninger.

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK