Hopp til innhold

- Sametingspresidenten spiller opportunt

Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir, synes det er merkelig at sametingspresidenten forhåndsprosederer i en sak sametinget ikke engang er en part av.

Øystein Rushfeldt

- Det kommer til å bli gruve i Kvalsund, sier Nussirs direktør Øystein Rushfeldt.

Foto: Roger Manndal, NRK

Mandag var sametingspresident Aili Keskitalo med på å åpne nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Fra talerstolen annonserte hun at Nussir ikke forholder seg til urfolksrettighetene, og at saken deres derfor ganske sikkert kommer til å ende opp i retten.

– Rent opportunt

Flere NRK har snakket med, har reagert på at sametingspresidenten kom med et slikt budskap fra Arctic Frontiers talerstol.

En av dem er direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt:

Aili Keskitalo

– Jeg må nok dessverre bare konstatere at Nussir-saken ganske sikkert kommer til å ende opp i retten, sa sametingspresident Aili Keskitalo i sin tale på Arctic Frontiers.

Foto: Roger Manndal, NRK

– Min første tanke er at en sametingspresident ikke bør gå inn å forhåndsprosedere i saker mellom to parter, som kan løses innenfor eller utenfor retten. Sametinget er jo ikke engang en part i denne saken.

– Kanskje saken akkurat nå er viktig rent politisk, og det er det vel kanskje rent opportunt å spille på det nå, spekulerer Øystein Rushfeldt.

Mer lønnsomt å gjøre opp utenfor rettssystmet

Øystein Rushfeldt bekrefter at det fortsatt foreligger uenigheter i forholdet mellom Nussir og reinbeitedistriktet Fiettar. Men han sier konflikten vil løses seg, og han tror det vil lønne seg for de berørte parter om det løses utenfor rettssystemet:

– Det er gjort undersøkelser av de forskjellig utbyggingssakene som er løst innenfor og utenfor rettssystemet.

– De undersøkelsene viser at reindrifta kommer bedre ut med avtaleverk som er gjort frivillig, enn de som er gjort i rettsapparatet. Så det bør jo være en motivasjon til å løse det direkte, sier Rushfeldt til NRK.

– Nussir tar hensyn til de samiske aspektene

Elisabeth Gammelsæter

- Vi gir oss ikke, vi vil åpnenye gruver i Finnmark, sier Elisabeth Gammelsæter.

Foto: Roger Manndal, NRK

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter, synes Nussir-saken allerede har stampet lenge nok i motbakke. Hun er glad for at selskapet har såpass tålmodige investorer som stadig holder ut. Samtidig synes hun Nussir har gått langt for å imøte gå kravene fra reinbeitedistriktet:

– De må gjerne kjøre saken for retten, det har de all anledning til. Men slik jeg kjenner Nussir-prosjektet, så har de gått langt for å ta hensyn til de samiske aspektene.

– Ressursene er bra i Finnmark, og regjeringen har sagt at det skal satses på mineralnæring i Finnmark. Det må bli lettere å åpne nye gruver, og jeg håper derfor at Nussir-saken snart løser seg.

– Vi opplever at dette ikke er en krig som er vår, men det er vi som føler det på kroppen, sier Elisabeth Gammelsæter til NRK.

Stor forekomst i europeisk målestokk.

Øystein Rushfeldt sier at det kommer til å bli gruvedrift i Kvalsund før eller siden.

– Det blir gruvedrift i Kvalsund, det er helt sikkert. Forekomsten er stor i europeisk sammenheng, så den vil bli utvunnet enten av oss eller av noen andre.

Korte nyheter

 • Tapte i sak om millioner i erstatning for rovdyrskade

  Tirsdag kom Borgarting lagmannsrett med dommen i en sak hvor reineiere fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga i Øst-Finnmark har gått til sak mot staten ved Klima- og miljødepartementet, skriver rovdyr.org.

  Reineierne, som ikke pålegges saksomkostninger, planlegger å anke til Høyesterett. De mener staten urettmessig har avkortet to millioner kroner i rovdyrskadeerstatning

  Tvisten oppsto da reinflokken fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga beitet i nabodistriktet lengre enn tillatt, og staten avkortet erstatningen for rovviltskader.

  Retten mener bruddet på reindriftsloven økte risikoen for rovviltskader og støtter statens avkorting.

  Lagmannsretten delte seg i synet på avkortingens omfang, hvor flertallet støtter statens avgjørelse, mens mindretallet argumenterer for delvis avkorting.

  Reineierne Aslak Niilas Smuk og Ante Erik Smuk med advokat Knut Helge Hurum i lagmannsretten i oktober.
  Foto: Svein Egil Hatlevik
 • Cindy Woodhouse Assembly of First Nations nationála hoavdan

  Cindy Woodhouse (40) válljejuvvui duorastaga Assembly of First Nations (AFN) nationála hoavdan, čállá CBC.

  Woodhouse lea Manitobas eret, gos son lea leamaš regionála hoavda.

  Son lohpida garrasit bargat buoredit mánáid dili, ássandili, ekonomalaš ovdáneami, dáhkádusaid ja eará áššiid mat gusket báikegottiide.

  Son lohpida dáid áššiid ovddidit federála eiseválddiide.

  – Kanáda. Dii ehpet sáhte vajálduhttit First Nations olbmuid. Dii viežžabehtet ruđaid min eatnamiin. Dalle fertebehtet maid minguing bargat ovttas buoredit eallindilimet, lohká Woodhouse.

  Assembly of First Nations lea Kanáda eamiálbmot (indián) hoavddaid nationála organisašuvdna.

  Cindy Woodhouse lea nubbi nissonolmmoš, gii jođiha dán organisašuvnna. Vuosttaš lei RoseAnne Archibald (2021-2023).

  Cindy Woodhouse
  Foto: CPAC
 • Sør-Varanger kommune legger ned Samisk Råd

  Kommunestyret i Sør-Varanger kommun vedtok å legge ned Samisk Råd og Klimarådet, skriver Sør-Varanger Avis.

  Vedtaket fikk knapt flertall.

  Mariann Wollmann Magga er leder for Samisk Råd i Sør-Varanger. Hun viser til samarbeidsavtalen med Sametinget og mener at avviklingen av Samisk Råd i praksis er å sable ned grunnlaget for denne avtalen.

  – Samisk Råd er en nødvendig ressurs i vår kommune, som må sies å være en av de hardest fornorskede kommunene i landet, uttaler Wollmann Magga til Sør-Varanger avis.

  Ansiktsbilde av Mariann Wollmann Magga i kofte utendørs
  Foto: Åse Pulk / Sametinget