– Politikerne har brutt kommuneloven

Politikerne i forhandlingsutvalget har behandlet friområdesaker i strid med kommuneloven, hevder tidligere kommuneadvokat i Stavanger, Tor Plathe.

Tor Plathe

Tor Plathe er tidligere kommuneadvokat i Stavanger. Han mener at politikerne ikke har hatt hjemmel for å behandle friområdesakene bak lukkede dører i forhandlingsutvalget.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

En gjennomgang NRK har foretatt viser at forhandlingsutvalget i Stavanger kommune de siste 11 årene har behandlet nær 90 saker om friområdeprosjektet.

Under hele denne tiden behandlet sentrale politikere i forhandlingsutvalget saker for lukkede dører.

Tidligere kommuneadvokat i Stavanger, Tor Plathe, mener det har vært og er i strid med kommuneloven.

– Reglementet for forhandlingsutvalget har helt siden 1992 vært i strid med kommunelovens paragraf 31. Det er i strid med loven å ha lukking som utgangspunkt, sier han til NRK.

Plathe var kommuneadvokat i Stavanger kommune fra 1999–2010.

Ikke tema

– I 1992 kom det en lovendring i kommuneloven som påla at alle møter skal være åpne. I saker om eiendomserverv vil saken i utgangspunktet kunne lukkes fordi man ikke kan diskutere pris offentlig. Men når det gjelder friområder er ikke pris tema, sier Plathe.

Han viser til at disse sakene omhandler spørsmål om ekspropriasjon, om man skal erverve eller leie, helt eller delvis.

– Den praksis kommunen har hatt med å behandle disse sakene bak lukkede dører mener jeg har vært i strid med kommuneloven. Det går over min forstand hva som skal kunne begrunne lukking, sier Plathe.

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget i Stavanger består av ledende politikere i Stavanger og har vært styringsgruppe for friområdeprosjektet.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Ikke tatt opp

Kommuneadvokaten er organisatorisk underlagt rådmannen, men kan ikke instrueres i faglige juridiske spørsmål. I dag sier Plathe at han aldri ble spurt om lovligheten ved å lukke forhandlingsutvalgets møter eller å behandle saker om friområdeprosjektet bak lukkede dører.

– Det var aldri noe som ble tatt opp med kommuneadvokaten, sier Plathe.

– Men er ikke det rart?

– Det har jeg ikke noen formening om. Jeg vet ikke hva som ble diskutert med min forgjenger før jeg begynte som kommuneadvokat. Eiendomsavdelingen har alene ti jurister og det er denne avdelingen som møter i forhandlingsutvalget. Jeg gjør regning med at de har vurdert spørsmålet, sier Plathe.

Skjøvet foran

Plathe mener at de samme politikerne som har sittet i de sentrale posisjonene i forhandlingsutvalget har skjøvet administrasjonen foran seg når kritikken har kommet i forbindelse med friområdeprosjektet. Politikerne har hele tiden har vært godt orientert om alle konfliktene og administrasjonens arbeid.

– Det ligger i sakens natur at når politikerne ber om en gransking, er det av noe andre enn seg selv har foretatt. Men administrasjonen har bare gjort det politikerne har bestemt, sier Plathe.

Plathe viser til rapporten fra Rogaland revisjon etter sin undersøkelse av friområdeprosjektet:

– Når man i rapporten leser hvor tett politikerne i forhandlingsutvalget har vært på prosjektet, kan ikke kritikken fra grunneiere ha kommet som noen overraskelse på dem. Politikerne har hatt et behov for å tildekke det de selv har foretatt, sier Plathe.

Boganeset

En hytte rives på Boganes fordi kommunen har ønsket eiendomsrett til eiendommen i forbindelse med friområdeprosjektet.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Ryggmargen

NRKs gjennomgang viser at friområdeprosjektet har vært oppe til behandling i forhandlingsutvalget nær 90 ganger siden 2002. Med svært få unntak har sakene gått for lukkede dører og alle sakspapirer er unndratt fra offentlighet. Det viser også at de mest sentrale politikerne har vært godt orientert om prosessene administrasjonen har hatt med grunneierne.

– Men jeg kan ikke forstå at det skal være noen saker i forbindelse med friområdeprosjektet som det skulle være grunnlag for å unndra fra offentlighet, sier Plathe.

– Hvorfor han likevel man gjort det?

– Det vet jeg ikke. Men det ligger i ryggmargen på politikere at man ønsker å diskutere saker i fred og ro uten innsyn fra offentligheten, sier Plathe.

Fortsatt lukket

Senest i et notat til forhandlingsutvalget fra rådmannen fra 3. mai i fjor heter det at «forhandlingsutvalgets møter skal fortsatt holdes for lukkede dører med grunnlag i utvalgets behov for drøftelser i den enkelte sak, jmf reglement §2.»

Paragrafen rådmannen viser til står i reglementet for forhandlingsutvalget som senest ble vedtatt i bystyret 22. april samme år. Der heter det at «Utvalgets møter holdes for lukkede dører i medhold av kommunelovens § 31 nr. 5. I denne lovparagrafen heter det:

«Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.»

I notatet fra rådmannen fra i mai i fjor viser rådmannen til at det i «en vesentlig del av forhandlingsutvalgets saker vil det være behov for å unnta offentlighet i henhold til lovens § 5 om utsatt innsyn, § 14 om dokument utarbeidet for egen saksforberedelse og §23 unntak av hensyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon.»