NRK Meny
Normal

– Eiendomsretten har alltid tapt

Det politiske flertallet i Stavanger har aldri lagt vekt på eiendomsretten når kommunen vil sikre seg privat eiendom, mener Bjarne Kvadsheim (Sp).

Bjarne Kvadsheim

Gruppeleder for Senterpartiet i Stavanger, Bjarne Kvadsheim, har flere ganger sloss for eiendomsretten i Stavanger, men har alltid tapt, hevder han.

Foto: Erik Waage / NRK

Flere hundre grunneiere i Stavanger har måttet avstå privat eiendom de siste femten årene. Et stort flertall av disse i forbindelse med friområdeprosjektet. Selv partier som mener privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp – nedfelt i egne partiprogram – har aldri stemt for annet enn inngrep i eiendomsretten.

– Jeg kan ikke huske det har skjedd i en eneste sak hvor kommunen har vært part, sier Kvadsheim.

Leder for Stavanger Høyre, Odd Jo Forsell, mener eiendomsretten ikke står svakt i Stavanger, men ønsker en mer bevisst holdning blant politikerne når reguleringsplaner diskuteres og vedtas.

Les også – Vi skal finne ut om en har skilt mellom Jørgen Hattemaker og de andre
Les også – Vi har i hovedsak gjort ting riktig

Tapt

Bjarne Kvadsheim representerer både Senterpartiet og det politiske flertallet i Stavanger kommune.

I sak etter sak har han sloss for eiendomsretten når kommunen har ønsket å erverve eller ekspropriere privat eiendom.

Men Kvadsheim kan ikke huske en eneste sak hvor flertallet har avvist ekspropriasjon eller erverv av privat eiendom fordi man har ment at eiendomsretten har veid tyngst.

– Det har skjedd i saker der kommunen ikke har vært part og ikke hatt noen interesser. Vi har tapt hver eneste avstemming, sier Kvadsheim.

I programmet

Eiendomsretten er nedfelt i grunnloven som en menneskerettighet. Spesielt partiene på høyresiden har vært opptatt av vernet av eiendomsretten. Høyre er ett av dem. Leder i Stavanger Høyre, Odd Jo Forsell, mener likevel ikke at eiendomsretten står svakt i oljebyen.

– Nei, det vil jeg ikke si. Man har i reguleringssammenheng vedtatt at kommunen skal overta eiendommer, sier Forsell.

I 2011 vedtok årsmøtet i Rogaland Høyre en resolusjon om å styrke eiendomsretten. I Stavanger Høyres program for 2011–15 slås det fast at privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for partiet, men at Høyre likevel ikke vil utelukke inngrep i privat eiendom ved ekspropriasjon når tungtveiende samfunnsmessige hensyn tilsier det.

Les også – Kommunen har gått for langt
Les også Full forvirring om statusrapport

Advokat Odd Jo Forsell

Leder for Stavanger Høyre, Odd Jo Forsell.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

Hensyn

Tungtveiende samfunnsmessige hensyn definerer Forsell som eksempelvis bygging av vei, Ryfast, sykehjem, skoler, men også turområder.

– Men ville det ikke vært naturlig om man i noen tilfeller og konkrete saker vedrørende ekspropriasjon og erverv av privat eiendom hadde diskutert strekninger og utbygging opp mot prinsippet om privat eiendomsrett og hva som bør veie tyngst?

– Jo, men den diskusjonen mener jeg man må ta i reguleringssammenheng. De fleste partier – inkludert Fremskrittspartiet – har gått inn og regulert turområder og turstier. Da har man sagt at der skal de ligge og så følges dette opp av kommunen, sier Forsell.

Regulering

Høyre-lederen mener at politikerne i større grad må ta den diskusjonen og avveiningen tidligere i reguleringsprosessen.

– Vi må være mer bevisst på måten vi regulerer på. Det har vi ikke vært like flinke nok til, mener Forsell.

Han viser til Lundsneset som et konkret eksempel.

– Der tok man for store inngrep, etter min mening. Man må bestemme seg for når man regulerer om turstien skal gå i hagen eller langs veinettet bak. I stor utstrekning må vi gjøre det siste, mener jeg, sier Forsell.

Boganeset

Stavanger kommunen har ervervet eller ekspropriert om lag 200 eiendommer bare i forbindelse med friområdeprosjektet de siste 12 årene.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Tapt sak?

– Viser ikke behandlingen av alle disse ervervssakene i Stavanger kommune at kampen om eiendomsretten er en tapt sak i Stavanger?

– Nei, de siste to årene har det knapt forekommet ekspropriasjoner, men stort sett vært forhandlingsløsninger, sier Forsell.

– Du viser til ekspropriasjonssaker. Men handler ikke det store flertallet av disse sakene om erverv der man ikke har noen annet valg å inngå en avtale for å unngå ekspropriasjon?

– Jo, man kan godt diskuterer hvor frivillig disse avtale har vært. Men om bystyret velger å legge en tursti gjennom en hage, betyr det at det politiske flertallet ønsker at der skal den gå, sier Forsell.

Press

– Det dreier seg om over 200 eiendommer hvor det ikke er tatt hensyn til den private eiendomsretten. Hvordan kan du si at prinsippet om privat eiendomsrett står sterkt når man i så å si samtlige saker har funnet det prinsippet for lett?

– Dersom vi hadde hatt denne diskusjonen rundt bygging av motorvei, hadde ingen satt spørsmålstegn ved det. Så kan man diskutere om turområder og turveier er like tungtveiende grunner. Men i en kommune med så stort press på friområder vil det dessverre bli et sterkt press på eiendomsretten, sier Forsell.