Streng regulering for fjordtomter

Halden kommune satser på rask behandling av byggeplanene på Tyska og Hollenderen, men varsler streng reguleringsprosess.

Havneområdet i Halden

KAN STARTE ARBEIDENE I 2015. Arbeidet med sanering og utvikling av Tyska og Hollenderen kan starte for fullt fra neste år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tomtene Tyska og Hollenderen i Halden, som det kommunale eiendomsselskapet Halden Byutvikling as solgte for 100 millioner kroner til Norske Helsehus i april i fjor, kan regne med rask saksbehandling i kommunen.

Samtidig varsles streng reguleringsprosess for de tidligere industritomtene, der det er påvist kraftig forurensning.

Arbeidet med sanering og utvikling av tomtene, som ligger ved Iddefjorden og grenser til Sverige, kan starte for fullt fra neste år.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

KREVENDE REGULERING. - Jeg vil regne med at det er reguleringsprosessen som er mest krevende. Mange forhold vil bli avklart i konsekvensutredningen som vil foreligge i reguleringsprosessen, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Foto: Privat

Kan starte opp i 2015

Det er ikke usannsynlig at om tomteutbyggerne våren 2015 sender søknad om å få starte opp, kan de allerede samme høst være i full gang med å sanere tomtene og starte bygging.

- Ja, under forutsetning av at det foreligger komplett søknad, herunder godkjent tiltaksplan knyttet til håndteringen av de forurensede massene, godkjent utredning knyttet til geoteknikk og godkjent regulering. Det er en forutsetning at tiltaket er i samsvar med reguleringen.

Med «starte bygging» i spørsmålet legger jeg til grunn oppstart med en eventuell opprydding i de forurensende massene og grunnarbeider, heter det fra rådmannen i Halden kommune, Gudrun Haabeth Grindaker.

Tyska og Hollenderen, Halden

GRENSER TIL SVERIGE. Tomtene ligger ved Iddefjorden, som i Sverige har vernestatus under EU.

Foto: Rainer Prang / NRK

Grensefjord med spesielle utfordringer

I hvilken grad regner rådmannen med, at man må involvere svenske myndigheter og andre utenfor Halden kommune knyttet til byggearbeidene ved Tyska og Hollenderen - slik det ble gjort, da Nexans søkte om å få bygge ny kai ved sitt anlegg på Knivsø lenger ut i grensefjorden?

- Det vil kun være aktuelt å involvere svenske myndigheter i reguleringsprosessen, sier rådmannen til NRK.

I så fall - finnes det et tidsperspektiv på hvor lang tid en byggesøknad kan ta, dersom den leveres våren 2015, slik rådmannen kjenner det?

- Byggesaken omfatter godkjenning av rammesøknad og igangsettingstillatelsen. Her er det 12 ukers behandlingsfrist fra det tidspunktet når saken er komplett. Det må påregnes politisk behandling av denne saken, sier Haabeth Grindaker og fortsetter

- Byggesaken er ikke det mest kompliserte i denne sammenheng, men det kan selvsagt være byggetekniske utfordringer og kanskje da mest knyttet til estetikk som kan by på noe utfordringer.

Jeg vil regne med at det er reguleringsprosessen som er mest krevende. Mange forhold vil bli avklart i konsekvensutredningen som vil foreligge i reguleringsprosessen, sier hun til NRK.

Les også:Solgte "ferdigrenset" tomt

Tyska og Hollenderen, Halden

STERKT FORURENSET. Flere områder bærer preg av tidligere industrivirksomhet, der kreosotbehandling og impregnering har satt sitt preg på jordmassene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune solgte Tyska og Hollenderen for 55 millioner kroner til byutviklingsselskapet i desember 2010.

Områdene, samt en bit av Sauøya og deler av Vadetskogen i Tistedal, ble opprinnelig kjøpt av Norske Skog Saugbrugs for 20 millioner kroner.

På de gamle industritomtene Tyska og Hollenderen er det påvist gift etter mange års arbeid med kreosotbehandling og impregnering, og det skal omfattende sanering til, før det kan bygges.

Etter ordlyden i salgsavtalen og tilhørende pressemelding rundt salget i april 2013 skal Halden kommune selv stå for sanering og rens av områdene, en utgift som kommer på toppen av kjøpesummen på 55 millioner kroner.

Av en rapport fra januar 2011 het det at selve renseprosessen på daværende tidspunkt var beregnet å koste 9-10 millioner kroner.

I tillegg kommer kostnader knyttet til sikring av områdene under sanering, bortkjøring av masser og påfyll av annen masse.

- Ikke sikkert vi tjener fem øre

Før tomtesalget var et faktum ble det brukt nærmere 150 millioner kommunale kroner på infrastruktur i området.

Høyres Eirik Milde sa under debatten rundt tomtesalget i mai i fjor, at det langt i fra sikkert at kommunen kommer til å tjene noe i det hele tatt på tomteprosjektene.

Halden Arbeiderblad skrev at Milde allikevel mente det var riktig å si ja til tomtesalget.

- Det er mange investeringer i dette området vi ikke har vært enige i, men når de er gjort er det fornuftig å få noe tilbake.

Det er mulig vi ikke tjener fem øre, men jeg har et håp om at vi vil få tilbake det vi har brukt. Pluss at vi får en ny og stor bydel med parkanlegg. Får vi til det, har vi gjort jobben vår som politikere, sa Eirik Milde ifølge Halden Arbeiderblad.

Les også:

Jan-Erik Erichsen

HAR ØKONOMISKE MUSKLER. I følge styreleder i Halden Byutvikling as, Jan-Erik Erichsen, har selskapet økonomi til å stå for sanering og tilrettelegging av tomtene.

Foto: Privat

Byutviklingsselskapet betaler

Det kommunalt eide byutviklingsselskapet skal bære utgiftene med sanering av Tyska og Hollenderen, og det skal skje etappevis.

I følge styreleder i Halden Byutvikling as, Jan-Erik Erichsen, har selskapet - som ikke har hatt egne salgs- og driftsinntekter i årene fra og med 2008 til og med 2012 - økonomisk kapasitet til å stå for sanering og tilrettelegging av tomtene, slik at byggestart kan bli høsten 2015

Erichsen mener utvikling av tomtene ikke er noe Robek-kommunen Halden trenger dispensasjon for hos Fylkesmannen.

- Nei, ikke slik jeg ser det, sier Erichsen til NRK.

Er det sannsynlig at Halden Byutvikling as eller Halden kommune kan la utbyggere forskuttere kostnader knyttet til sanering og tilrettelegging av tomtene, for senere å tilbakebetale beløpene som er lagt ut knyttet til slike arbeider på et eller annet vis?

- HBU har kontinuerlig kontakt, inklusive prosjektmøter med utbygger (Fredrikshald Brygge/Norske Helsehus). Derved har vi gjensidig oppdatering av hverandres planer og handlinger, sier styreleder Jan-Erik Erichsen.

Les også:Vil utvikle ny bydel

Ny bydel ved Tista i Halden

NY BYDEL. Det hel-kommunalt eide Halden Byutvikling AS overtok Tyska og Hollenderen fra kommunen ved avtale 30.12.2010. I april i fjor overtok Norske Helsehus tomtene, der det skal utvikles en ny bydel.

Foto: Halden Byutvikling AS

Norske Helsehus AS har visjoner om å bygge en helt ny bydel i Halden med et framtidsrettet konsept som tilfredsstiller beboere i ulike aldersgrupper.

I planene ligger omsorgsboliger, seniorboliger, studenthybler, familieboliger, utleieboliger og en servicesektor for betjening av disse.

Nylig ga Halden kommunes hovedutvalg for helse og omsorg klarsignal for at rådmannen jobber med å få vurdert om det kan bli bygget 60 omsorgsboliger knyttet til det som skal hete "Fredrikshald Brygge" på Tyska.

Av de opprinnelige planene var det på Hollenderen regulert et areale for boligformål på 13,2 daa og er beregnet for 150 boenheter i tett, lav bebyggelse.

Området mellom Hollenderen og Tyska er regulert til parkområde, mens Tyska er delt i to områder, som til sammen utgjør 16,5 daa regulert til boligareal. Her er det beregnet plass til 200 boenheter.