– Dyre sykehjemsplasser

Halden kommunes planer for et nytt sykehjem på Tyska blir for kostbare, mener Vårt Valg. Giftområdet må ha grundig sanering før det kan bygges.

Morten Stegard (t.v.) og Arild Johansen Vårt Valg

DYR TOMT. Morten Stegard (t.v.) og Arild Johansen illustrerer med en 2,10 meter høy stav hvor mye fyllmasse området ved Tista må opp med i forhold til dagens vannstand. Punktet Johansen peker på på staven, er hvor høyt vannet er beregnet å stå om 100 år.

Foto: Rainer Prang / NRK

– De planlagte sykehjemsplassene på området Tyska i Halden vil bli altfor dyre, sier Morten Stegard og Arild Johansen i det nystiftede partiet Vårt Valg i Halden.

Det har kommet et bud på 60 millioner kroner på det 18,2 dekar store tomteområdet Tyska, skriver Halden Arbeiderblad.

På området det planer om å bygge 48 sykehjemsplasser og 58 omsorgs- eller trygdeleiligheter.

Les også:

Tyska

UNDER VANN. Området Tyska er forurenset, og står stadig under vann.

Foto: Rainer Prang / NRK


Kraftig forurenset

Vårt Valg mener Halden kommune må regne med svært dyre sykehjemsplasser på Tyska, tatt i betraktning tomtas pris på 60 millioner, og at området er kraftig forurenset.

Gjennom mange tiår er områdene Tyska, Hollederen og Mølen benyttet til industrivirksomhet, og i jorda er det påviste store mengder gift.

Deler av området er gjerdet inn på grunn av sterk forurensning.

Områdene inneholder flere steder forurensninger av krom, kobber og arsen fra trykkimpregnering. Det er også påvist svakere forurensning av tjærestoffer (PAH) fra kreosotimpregnering.

– Den som bygger området her, må fjerne store masser og flytte disse til et spesialdeponi.

Samtidig skal det bygges et vern mot sjøen før disse arbeidene tar til, slik at ikke forurensningen kommer til Iddefjorden.

– Det er en kostbar renseprosess, sier Stegard.

Kravene fra staten til bygging ved havnære områder går ut på at masse må fylles opp til minst 2,1 meter over dagens vannstand.

– Etter at alle disse omfattende grunnarbeidene er gjort, skal sykehjemmet bygges.

Vi går ut i fra at den private aktøren, som skal gjøre alt dette, ønsker seg en fortjeneste på prosjektet, før de leier ut til kommunen som skal drifte sykehjemmet.

Da snakker vi om dyre sykehjemsplasser, sier Arild Johansen.

Tyska

ØNSKER SEG SMÅBÅTHAVN OG PARK. Johansen, med bakgrunn som byggmester de siste 25 årene, og Stegard, som tidligere kommuneadvokat i Halden, mener friluftsarealer og en småbåthavn ville være egnet på Tyska t.h.).

Foto: Rainer Prang / NRK

Burde hatt en annen tomt

Johansen og Stegard illustrerer hvor mye masse som må fylles opp over dagens vannstand, ved å vise en stav, som er 2,1 meter høy.

Det er beregnet av klimaforskere, at på våre kanter, kommer det til å bli en netto vannstandsøkning på 80 centimeter de neste 100 årene. Både jorden stiger og vannet stiger – vannet stiger mest.

– Hadde Halden kommune valgt seg en annen tomt, og dessuten stått som utbygger selv, ville innbyggerne fått mye mer igjen for pengene, sier Stegard og Johansen.

Området Tyska står delvis under vann, og vannstanden var ekstra høy, da nrk.no besøkte stedet denne uka.

– Det er ofte slik her at vannet går inn over land på Tyska. Når man da begynner å rydde opp, vil kravet være at landområdene det graves i sikres mot avrenning til Iddefjorden.

Slik vi ser det er dette ikke egnet for boligområde, men kunne ha vært benyttet til småbåtanlegg og andre fritidssysler, da med atskillig enklere sanering, enn det Klima- og Forurensningsdirektoratet vil kreve knyttet til boligbygging her, sier Stegard.

Områdene langs Tista i Halden

EN NY BYDEL VED ELVA. Halden kommune har planer for en ny bydel langs elva Tista (t.h.), der Tyska. Hollenderen og Mølen inngår. Her er det planer for boliger, næringsbygg og et sykehjem.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ønsket seg flere tomtealternativer

Leder i helse- og sosialutvalget, Gerd Berit Odberg fra Kristelig Folkeparti – som utgjør et av flertallspartiene i Halden kommunestyre, sier at det haster med flere sykehjemsplasser i Halden, og spesielt for demenspasienter.

– Vi fikk kun to alternativer presentert oss fra administrasjonen, nemlig Tyska og Bergheim.

På Bergheim har vi allerede et flott fungerende sykehjem for somatiske pasienter, og vi er anbefalt fra faglig hold, at det beste for de to pasientgruppene er å unngå blanding, sier Odberg.

Hun hadde ønsket seg flere tomtealternativer å forholde seg til.

– Vi i vårt utvalg ser behovet for et sykehjem.

Helse og sosialutvalget har ikke fått seg flere tomtealternativer forelagt fra administrasjonen. Jeg skulle ønske at det hadde kommet flere alternativer, sier Gerd Berit Odberg til nrk.no.

Det er heller ikke andre som har kommet med konkrete tomtealternativer underveis i prosessen, forteller hun.

– Bygger ikke uten videre

Odberg sier veien fram er lang mot et sykehjem på Tyska, og hun lover at økonomien i de planlagte sykehjemsplassene vil bli grundig vurdert.

– Dette med grunnforholdene må administrasjonen sørge for er klart utredet, og riktig gjort.

De som bygger ut må ta sitt ansvar. Vårt hovedutvalget har ansvar for å fremme en sak om sykehjemmet, sier hun.

Tegningene for et nytt sykehjem kunne ifølge Odberg ha passet på Bergheim, men også andre steder.

– Disse tegningene er ikke avhengige av at et sykehjem plasseres på Tyska, sier hun.

Utvalgslederen forsikrer om at det ikke vil bli bygget på Tyska, dersom prosjektet viser seg å bli for dyrt, når alle utgifter er kommet for dagen.

– Vi kan ikke bygge dette prosjektet før all mulig forurensning er fjernet fra området, forholdene til Husbanken er på plass og det er bærbar økonomi i dette, sier hun. .

Refser opposisjonen

Underveis har diskusjonene gått høyt om plasseringen av sykehjemmet på Tyska, både i de politiske miljøene og i spaltene i lokalavisen Halden Arbeiderblad.

Fra opposisjonspartiene er det hevdet at prosessen har vært holdt skjult, og at saken er avgjort i lukkede rom.

– Jeg opplever det som mangel på respekt for politiske prosesser, når det hevdes at opposisjonen ikke har hørt noe om dette sykehjemmet før det kommer til kommunestyret, sier Gerd Berit Odberg.

Hun var svært godt forberedt på at saken ville kunne bli et debattema, og mener selv å ha sørget for at det ble gitt rikelig med informasjon.

– Gruppelederne har en plikt på seg til å sørge for at partiene er kjent med sakene, sier hun.

Les også: