Må bruke millioner på giftsanering

Kommunalt selskap legger snart ut områdene ved Tista i Halden til salgs. Omfattende giftsanering må til, før tomtene kan bebygges.

Havneområdet i Halden

MÅ FJERNE GIFT. Det må saneres gift for mellom ni og ti millioner kroner på områdene Tyska og Hollenderen, der Halden Byutvikling AS blant annet vil bygge boliger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er det kommunale selskapet Halden Byutvikling AS, som eier tomteområdene Mølen, Tyska og Hollenderen.

Daglig leder i selskapet, Per Egil Pedersen, har i lokalavisen Halden Arbeiderblad fortalt, at tomteområdene vil bli annonsert for salg i november i år, og kan bli solgt allerede før jul.

Les også:

Per Egil Pedersen

SELSKAP UTEN INNTEKT. Per Egil Pedersen leder byutviklingsselskapet, som ikke har inntekter. Han sier det vil avhenge av hvilke avtaler som gjøres med eventuelle kjøpere, hvem som skal betale for giftsanering og graving av infrastruktur.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Må sanere gift for 9-10 millioner

I landområdene langs elva Tista har det tidligere vært drevet forurensende industrivirksomhet, som kreosotimpregnering (tjære) og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA).

Spesielt er det påvist høye konsentrasjoner av metaller i jord og grunnvann i området rundt CCA-impregneringsverket på Tyska.

I følge Per Egil Pedersen er det usikkert hvem som skal betale for saneringsarbeidet.

- Det vil avhenge av hvilke avtaler som gjøres med eventuelle kjøpere, som uansett informeres om foreliggende dokumentasjon av forurensing. Alternativt kan Halden Byutvikling AS eller Halden kommune gjøre dette i egen regi, sier Pedersen til NRK.no.

På forespørsel om det finnes det et regnestykke for hvor stort volum som må saneres, og hva dette vil koste, henviser Pedersen til en utabeidet tiltaksplan, der kostnadene for behandling av forurensede masser estimeres til 9-10 millioner kroner.

Les også:

Tyska

ANNONSERES I NOVEMBER - SELGES FØR JUL. Det er store verdier involvert i områdene Tyska og Hollenderen ved Iddefjorden. Per Egil Pedersen sier Halden Byutvikling AS har eid områdene siden 30.12.2010, og at salg av tomtene er en naturlig målsetning.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Tiltaksplan er godkjent

Statens forurensningstilsyn fratok Halden kommune forurensningsmyndighet over området Høvleritomta i Halden, etter at kommunen brøt loven og utførte gravearbeider på stedet i mars 2008.

I bakkant av hendelsen sendte daværende Statens forurensningstilsyn - SFT, nå Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF), et krav til kommunen, om at det måtte lages en tiltaksplan for de tre tomtene Tyska, Hollenderen og Høvleritomta.

Hensikten med en slik plan er å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den forurensingen.

Les også:

Godkjenning utløper i mars

Halden kommune har egengodkjent reguleringsplanen for de aktuelle landområdene, og det skjedde i kommunestyret den 19.november 2009.

Etter gravearbeidene, som ble stoppet av daværende SFT i 2008, kom kravet om en tiltaksplan, og denne planen er godkjent av KLIF.

- Halden kommune fikk tillatelse til å grave i dette området i februar 2011. Tillatelsen er gyldig til 2013. Halden Byutvikling har vært i kontakt med oss for å spørre om forlenget tillatelse.

Det er mulighet for å forlenge gravetillatelsen, med samme vilkår, etter søknad, sier Olaug Bjertnæs senioringeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet til NRK.no.

Nedlagt impregneringsverk i Halden

GJERDET INN GIFT. Mange av områdene langs elva Tista er sterkt forurenset, og enkelte landområder har vært inngjerdet for å hindre ferdsel fra mennesker og dyr.

Foto: Rainer Prang / NRK

Strenge krav

Det er strenge krav KLIF legger til grunn, for at det skal kunne graves i landområdene ved Tista.

Dette omfatter blant annet rutiner for håndtering av diffuse og akutte utslipp.

Der heter det fra KLIF, at det skal være etablert ordninger for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet.

Mens sanerings- og gravearbeidene foregår, er det forutsatt at det ikke kommer tilsig av forurenset masse og gift til Iddefjorden eller elva Tista.

Giftig masse til spesialanlegg

Oppgraving av forurensede masser må ifølge KLIF foregå slik at det ikke fører til spredning av forurensning ut over hva som var situasjonen før inngrepet fant sted.

Forurensede masser må ikke blandes med rene masser.

Deler av området ved Tista er så forurenset at de er gjerdet inn, for at ikke mennesker og dyr skal slippe inn, mens andre områder er mindre forurenset.

Forurensede masser skal fortrinnsvis transporteres direkte til godkjent mottaksanlegg, er kravet fra KLIF til Halden kommune.

Dersom det viser seg nødvendig med mellomlagring, skal massene lagres på fast dekke og tildekkes med presenning for å hindre infiltrasjon av nedbør og spredning av partikler som følge av vind, og eventuell mellomlagring skal skje innenfor et avstengt område.