SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogndal:

Heibergane kjem til Amla

Tunet på Øvre Amla. Hovudhuset til venstre. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
Tunet på Øvre Amla. Hovudhuset til venstre. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
I 1690 selde Anders Feddersen garden Lillejorden til sorenskrivar Giert Anderssøn Heiberg, som dermed vart stamfar til Heiberg-slekta i Amla. Han stamma frå Søffren Lauritzen (ca. 1575-1633) som er nemnt som fut i Sunnfjord - sjå under: Futegardar i Sogn og Fjordane.

Publisert 10.04.2003 10:37. Oppdatert 13.06.2003 16:20.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Sorenskrivar Heiberg hadde budd på garden Talle i Høyheimsvik, Luster, før han flytta til Amla og bygde stort herskapshus - truleg samansett av to eldre hus. Dette huset er framleis hovudbygning i Heiberg-tunet på Øvre Amla. Både dette og andre hus i tunet vart i 1860 bygt om til sveitsarstil etter teikningar til Franz Wilhelm Schiertz. Huset vart også ombygd i 1954.

Hovudhuset på Øvre Amla. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)

Driftsbygning på Øvre Amla. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)

Øvre Amla vert gods

Men garden Lillejorden var ikkje noko stort bruk. Det var først når ein av svigersønene til sorenskrivar Heiberg tok over, Michael Falch (1682-1768), at eigedomane vart eit større gods med svære skogvidder innover mot Lustrafjorden.
Falch var fødd på Sunnmøre og kom først til Kaupanger som forvaltar av Stedje og Kaupanger-godset for eigaren der, Bergenskjøpmannen Niels Tygesen Knag. Falch gifta seg med ei av døtrene til sorenskrivar Gert Heiberg, Mette Marie Heiberg.
I 1722 slutta Michael Falch som godsforvaltar for Knag og kjøpte gardane Øvrejorden og Midtjorden i Amla av Peder Jenssøn Klingenberg. Og då sorenskrivar Heiberg døydde eit par år seinare, fekk ekteparet Michael Falch og Mette Marie Heiberg også kjøpe Lillejorden.
Dermed sat dei med ein samla og svært stor eigedom som seinare også er omtala som Amblegård på Øvre Amla.

Fire menn på tømmerhogst i Heibergskogen. (Foto © Fylkesarkivet)

Nedre Amla vart skilt ut

Men før Heiberg-godset tok den form og storleik som det har i dag, var det altså Klingenberg-slekta som rådde over det meste av jordvegen i Amla.

Dette var ei slekt som stamma frå ein presteson frå Askvoll, Peder Jenssøn (1612-1684). Han var ein yngre bror av "ordbokpresten" Heibergane kjem til Amla. På Amla kalla han seg Peder Jenssen Amble, men etterkomarane hans tok etternamnet Klingenberg. Då sonen Erik Pederssøn Klingenberg arva mykje av jorda på øvre og midtre Amla i 1689, flytta han tunet nærmare sjøen til ein stad som heiter Hagen. Arveluten til Erik Pederssøn Klingenberg vart i 1710 skilt ut som eige bruk, og har sidan vore kjent som Nedre Amla-garden. Resten av den store eigedomen - det som låg lengre oppe i bygda - vart selt til Michael Falch og kona Mette Marie Heiberg i 1722 slik det er nemnt ovanfor.

Gjestgiveri på Nedre Amla

Klingenberg-slekta eigde Nedre Amla til midt på 1700-talet. I tida mellom 1753 og 1880 var det fleire eigarar på Nedre Amla, og her vart det også drive gjestgiveri. I 1880 var det den kjende forretningsmannen Endre Offerdal frå Ofredal i Årdal som kjøpte garden, men den gjekk raskt over til Ivar Halvorsen Husum frå Lærdal, og har vore i denne slekta sidan fram til dei siste eigarane, som kallar seg Falck Husum.

Lensmann Johan Christian Jersin.

Hovudhus i empirestil

Det store hovudhuset på Nedre Amla vart bygt i empirestil i 1844 av lensmann Johan Christian Jersin (1802-1878).

Byggmeister av Jan Lund, som også bygde dei kjende husa "Telegrafen" og "Hansegarden" på Lærdalsøyri - sjå: Huset Telegrafen og: Gamle bygningar i Lærdal. Huset i Nedre Amla er freda.


Hovudhuset på Nedre Amla. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)

Skysstasjon og gardsturisme

På Nedre Amla var det skysstasjon. Denne vart lagt ned frå bilvegen til Sogndal opna i 1938.
Frå 2. verdskrig har Ivar Falch Husum og seinare sonen Hallvard David Falck Husum nytta huset som gjesteheim og selskapslokale i samband med gardsturisme. På garden har det elles vore drive både med utleigehytter og campingplass, og oppdrett av kjøtfe.

Nedre Amla. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)

Hovudside:
· Amla-gardane


MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no