SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Milestolpar 1900-1950


Publisert 16.12.2002 13:10. Oppdatert 10.01.2006 14:24.
Førre side:
· Milestolpar før 1900

Milestolpar i fylkeskommunen år 1900-1950:1905

I november 1905 var det nasjonal folkerøysting om det sjølvstendige Noreg skulle verte kongedøme eller republikk.
I Sogn og Fjordane hadde 18.278 røysterett, og det vart avgjeve 14.315 (78,3%) godkjende røyster. 11.507 (80,4%) røysta for kongedømme, 2.808 (24,4%) røysta for republikk. I heile landet hadde 331.833 røysterett, og 244.124 (73,5%) vart godkjende. 194.189 (79,5%) røysta for kongedømme, 49.935 (20,5%) røysta for republikk.

1906

Ein større vegplan for fylket slår fast at båtrutene til fylkesreiarlaget i framtida ville tene både som gode nok "jernvegar" og "sambandsvegar" distrikta imellom. Framleis var det lokalvegar frå dalen og ned til fylkesbaat-kaia som interesserte dei folkevalde.

1908

Stortinget gjer vedtak om bygging av Flåmsbana. Vert ikkje opna før i 1940 av tyskarane.

1911-1921 - Tuberkuloseheimane

Fylket kastar seg inn i kampen mot folkepesten tuberkulose: Tek i 1911 over Lærdal Helseheim for å bruke den som tuberkulosesanatorium, og byggjer fram til 1921 sanatorier i Askvoll, Lavik og Sandane.

1913

Fylket engasjerer seg for første gong i kraftforsyning: Kjøper Huldefossen i Jølstravassdraget. Fossen vert ikkje bygt ut. Seinare verna.

1914 - Husmorskulen i Stryn

Fylket kjøper Hotell Central i Stryn og startar husmorskule.

1917 - Sogn jord- og hagebruksskule

Fylket startar hagebruksskule i Aurland.

1918

Fylket engasjerer seg sterkt i utbygging av elektrisk kraft til ålmen forsyning: Kjøper saman med kommunane fallrettar i Årøy, Gaular og Ålfoten. Utbygginga i Ålfoten fører fylket og kommunane opp i botnlaus gjeld og økomoniske vanskar av enorme dimensjonar - Sjå meir om dette under Ålfotsaka.

1919

Fylket skifter namn: Nordre Bergenhus Amt vert no Sogn og Fjordane fylke, og amtmann Ingolf Christensen vert "fylkesmann".

1919

Fylket utarbeider ein omfattande transportplan for både land- og sjøverts trafikk. Planen er ein gjennomgåande analyse av næringsliv og samfunnstruktur i fylket, og vekkjer nasjonal merksemd. I planen vert det satsa sterkt på utbygging av jernbane - med stamline nord/sør og sidegreiner. Men framleis er det vegane frå dalen til fylkesbaatkaia ved fjorden som vert prioritert i vegpolitikken. Fylkesmannen går sterkt inn for offentleg drift av alle kommunikasjonsmidlar, og er m.a. pådrivaren til skipinga av Firda Billag.

1920 - Mindresunde og Langvin jordbruksskular

Fylket kjøper storgarden Mindresunde i Stryn og startar jordbruksskule der.

1921

Kommunelova vert endra, og fylkesmannen sin rett til å leie møta i fylkestinget fell bort. Frå no av skulle den folkevalde oppmannen leie møta. Den første folkevalde møteleiaren vart Ivar Sævartveit frå Aurland, som fekk denne funksjonen etter valet i 1923.

1921

Fylket byggjer Fiskarfagskulen i Florø og "ungdomsskule" i Florø.

Firda gymnas starta i 1922 på Sandane. (Foto: NRK)

1922

Første gymnaset i fylket - Firda Gymnas på Sandane startar m.a. med økonomisk støtte frå fylket. Frå 1946 vart gymnaset drive av Staten. Ein plan om eige gymnas i Sunnfjord fall ut m.a. på grunn av lokaliseringstrid mellom Førde og Fjaler.

1925

Landsmål (nynorsk) vert offsisielt administrasjonsmål i fylkeskommunen.

Sjukehusstriden i 1928

Den første større "sjukehusstriden" startar: Distrikta lanserer ulike framlegg som favoriserer dei sjølve. Florø og Leikanger var sterke lokaliseringsalternativ.

1934

Framlegg om å flytte fylkesadministrasjonen frå Leikanger til Førde vart nedrøysta med 18 mot 15 røyster.

1934

Høyanger sjukehus opnar. Det er bygt av Kyrkjebø kommune og fabrikkselskapet NACO. Fylket tek over som eigar i 1948.

1936

Storfelte planar om jernbanenett i fylket vert endeleg gravlagde. Fylket får i staden store løyvingar til å bygge ut såkalla "kompensasjonsvegar". Løyvingane går til viktige nye vegsamband som Nordfjordeid- Måløy, Olden Innvik, Utvikfjellet, Florø-Førde og Leirvik-Dale, Gaularfjellet/Rørvikfjellet og Sogndal-Leikanger.

1936

Nordfjord sjukehus opnar på Nordfjordeid. Det er i hovudsak finansiert ved gåver frå Willian Spencer Singer, og fylket tek over som eigar i 1949.

1939

Leikanger kommune byggjer eit stort adminstrasjonsbygg - Tinghus I - der fylkesadministrasjonen får plass.

1940-1945

Verdskrig og tysk okkupasjon av Noreg. Fylkesmann Hans Seip vert avsett av nazistane 25. juli 1941, og resten av krigen styrer nazi-fylkesmennene Vidar Atne (til 1. juli 1944) og sidan Konrad Sundlo. Frå 1942 hadde 20 av dei i alt 38 kommunane i fylket NS-ordførarar. Høyanger-ordførar Johan Arntzen var oppmann for fylkestinget.
Flåmsbana vart opna i 1940.

1940

Flåmsbana vert opna av tyskarane.

1946

Fylket får eigen samferdslekonsulent, frå 1946 til 1956 med kontor i Florø, i Førde frå 1956 til 1978, då kontoret med knapt fleirtal i fylkestinget vart vedteke flytta til Leikanger. På Leikanger er det bygt ut eiga avdeling med samferdslesjef på toppen. Samferdslekontoret sine viktigaste oppgåver er å forvalte alt som har med løyve og konsesjonar og rutedrift å gjere.

1947

Fylkestinget avviser med 21 mot 17 røyster å realitetshandsame eit framlegg om å flytte fylkesadministrasjonen frå Leikanger til Førde.

1947

Fylket startar husmorskule (Sogn og Fjordane Husstellskule) i Førde. Skulen får eige bygg i 1957.

1947

Kommunane i Nordfjord skipar Firdakraft, og fylket leiger bort fallrettar i Ålfoten slik at Firdakraft får byggje Øksenelvane kraftverk, ferdig i 1953.

1948

Fylket tek over som eigar av Høyanger sjukehus som vart bygt av Kyrkjebø kommune og fabrikkselskapet NACO.
Fylket tek over Nordfjord sjukehus i 1949. Dette biletet er teke i 1951. (© Norsk Film/NRK)

1949

Fylket tek over som eigar av Nordfjord sjukehus som vart bygt i hovudsak med midlar frå mangemillionæren William Henry Singer jr..

1949

Sterk strid om utbyggingsplan for nye yrkesskular. Ei nemnd vil halde oppe yrkesskulen i Førde og i tillegg byggje to nye i Stryn og Sogndal, medan ein yrkesskule i Høyanger skal leggast ned. Det endar med hard fogderistrid, og dei fagorganiserte i Høyanger trugar med masseutmelding av Arbeidarpartiet om skulen der vert lagt ned. Striden endar med fire skular - i Sogndal, Høyanger, Førde og Stryn.

Neste side:
· Milestolpar år 1950-1975
Hovudside:
· Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune


MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no