SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Aurland kommune

Flåmsbana

(Foto: NRK)
(Foto: NRK)
Vedtaket om å byggje Flåmsbana vart gjort av Stortinget i 1908. Men i utgangspunktet var det ikkje så opplagt at sidebana frå Bergensbanen til Sogn skulle gå ned til Flåm.

Publisert 02.07.2001 12:48. Oppdatert 04.01.2007 12:52.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
FAKTA: Trekksystem for tog
 • På "jernbanespråket" snakkar ein om tre typar trekksystem:
 • Adhesjonsbane - dvs. ei "vanleg" bane basert på vanlege skinner og hjultrekk direkte på skinnene frå lokomotivet.
 • Tannstangsbane vert t.d. mykje brukt i Alpane, og her er trekket ordna med eit tannhjul under lokomotivet og ei tannstang montert på jernbanesvillene mellom skinnene.
 • Kabeltrekk vert brukt i særleg bratte stigningar som t.d. i Fløibanen i Bergen.
 • Ei stund såg det ut til at Voss-Gudvangen var like aktuell. Ei slik line ville fylgje den gamle postruta, som hadde gått frå Bergen via Voss-Gudvangen og Lærdal heilt frå 1620.

  Sidebane til Gudvangen eller Flåm?

  Dei første konkrete vurderingane av lineval og tekniske løysingar for ei sidebane frå Bergensbanen mot Sogn vart gjort i 1893.
  Både bane mot Gudvangen og bane mot Flåm vart vurderte. Begge stader var nedstigninga frå Bergensbanen oppe fjellet så bratt at ein del av strekninga måtte byggjast som tannstangsbane, meinte ingeniørane.
  Myrdal før Flåmsbana var bygd. Hestekjerrene ventar på tog. Foto: O. Svanøe - Historisk Museum, UiB

  Tannstangsbane Stalheim-Gudvangen

  I 1904 vart det tilrådd å byggje sidebane frå Voss til Gudvangen - med tannstangsbane ned Stalheimskleiva. Ei breispora sidebane Voss-Gudvangen ville då verte vel 47 kilometer og koste 3,5 millionar kroner.

  Flåms-alternativet

  Det andre alternativet var å byggje sidebana frå Myrdal oppe på fjellet og ned til Fretheim i Flåm. Dette alternativet vart også støtta av fylkestinget i Sogn og Fjordane.

  I Flåm kunne ein byggje ei smalspora, kombinert adhesjons- og tannstangsbane for 3,5 millionar kroner. Den delen av den 18 kilometer lange bana som skulle vere "vanleg" bane med adhesjonstrekk, skulle få ei stigning på 25 prosent. Tannstangsbana i den brattaste delen frå Kårdal og opp til Myrdal ville få opptil 100 prosent stigning.
  Kuskar og hestar frå Fretheim hotell ventar på Myrdal. Foto: O. Svanøe - Historisk Museum, UiB

  Trikk i Flåmsdalen?

  Flåmsdalen.
  Eit anna alternativ var å byggje Flåmsbana som elektrisk bane i dalen, og som kabelbane opp den brattaste kneiken. Då ville anlegget koste berre 800.000 kroner.
  Det som det i praksis var tenkt på her, var at ein elektrisk trikk - av same enkle og spinkle type som ein fann i byane - skulle trafikkere frå Fretheim og opp til enden av dalen. Derfrå skulle så passasjerar og gods over i ei kabelbane for å bli "heiste" opp den stupbratte fjellsida til Myrdal.
  Men eit eller anna klokt hovud hadde innvendingar: Ein spinkel trikk var korkje tung eller sterk nok til å forsere dei store snømengdene som la seg i Flåmsdalen, og i fjellsida kunne det verte både is- og snøproblem. Difor var denne "trikkeløysinga" raskt lagt til side.

  Tannstangsbane vedteke først

  I staden satsa ein på kombinasjonen adhesjonsbane og tannstangsbane:
  Den 10. juli 1908 vedtok Stortinget at Flåmsbana skulle byggjast - som kombinert adhesjons- og tannstangsbane.
  NSB sende ingeniør Ferdinand Bjerke ned i Alpane for å studere dei ulike banetypane nøyare. Han såg tidleg bort frå ei bane med kabeltrekk, og i 1913 konkluderte Bjerke med at den beste løysinga i Flåm var å byggje ei "vanleg" jernbane med direkte hjultrekk på vanlege skinner.

  Men stigninga gjorde at ein då måtte redusere lastemengda. Dessutan: Prisen ville verte 5,5 millionar kroner.
  Foto frå 1928 med traséen til Flåmsbana teikna inn. Foto: NSB

  Over til vanleg jernbane

  I 1916 vedtok Stortinget at Flåmsbana skulle byggjast som breispora, vanleg bane, og i 1923 vart det også vedteke av den skulle få elektrisk drift.
  No hadde dyrtid gjort at prisoverslaget var kome opp i 14,5 millionar kroner - men då var også vegen Flåm-Aurland teken med. Distriktstilskotet frå fylket vart sett til 1,2 millionar kroner.
  Restauranten på Myrdal stasjon i 1909. Foto: Hulda Berntzen

  Største stigning på Flåmbana skulle vere 55 promille på det brattaste, og den 20,26 kilometer lange strekninga hadde ei stigning på 864,2 meter frå Flåm til Myrdal.

  Veg i staden for jernbane?

  I den økonomiske krisetida midt på 1920-talet hadde også bilen teke til å vise seg som eit fullt ut tevlingsført transportmiddel i høve til jernbanen. I iveren etter å spare pengar, vart det difor lansert planar om å sløyfe heile jernbanen nede i sjølve Flåmsdalen. I staden kunne ein byggje ny veg og la bilar frakte passasjerar og gods opp til Berekvam, og derfrå kunne ein så byggje jernbane opp til Myrdal.

  Eit slikt alternativ ville koste berre ein tredjepart. Men i 1927 forkasta Stortinget framlegget om bilveg. Ein av dei som freista å velte Flåmsbane-planen, var stortingsrepresentant Hans Seip frå Bergen. Han vart seinare fylkesmann i Sogn og Fjordane!
  Lastebil vart brukt enkelte stader. Foto: NSB

  Bygging av Flåmsbana

  Bygginga av Flåmsbana starta i 1923 under leiing av overingeniør Peder Lahlum, som tidlegare hadde hatt ansvaret for Voss-Evangerbanen. Lahlum hadde anleggsansvaret heilt til 1935. Då overtok avdelingsingeniør Adolph M. B. Kielland fram til 1942, og derfrå til anleggsslutt i 1947 avdelingsingeniør Rolf Aksnes.
  Det meste av arbeidet vart gjort med handemakt. Foto: NSB

  Flåmsbana har 20 tunnelar på i alt 5.692,4 meter. Det tilsvarar vel 28 prosent av lengda på heile Flåmsbana. Den lengste tunnelen er Nåli på 14.341,5 meter.
  Anleggsarbeid i Tyin Kraftverk i 1942. Foto: Nordag

  Opptil 500 anleggsfolk

  I starten arbeidde det 120 mann på anlegget, men arbeidsstyrken kom opp i 400-500 mann på det meste. Arbeidarane budde i tre brakker ved Myrdal, ei ved Kårdal, ei ved Berekvam, ei ved Høga og to brakker i Flatedalen mellom Høga og Flåm. I dei største brakkene budde det 16 mann i kvar. Elles vart mange arbeidarar innhyste i privathus.
  Anleggsarbeidarar og kokker samla på Myrdal

  Tunneldriving med handemakt

  Alle tunnelane vart bora/drivne for hand. Borestøvet gjorde at mange arbeidarar utvikla lungesjukdomen silikose, og fleire døydde. Trass i mykje folk, vanskeleg terreng og høgt tempo, var det berre to dødsulukker i heile anleggsperioden. Dette var etter den tids mål, svært lite. (Høyr radioreportasje øvst på sida frå tunnelarbeidet i 1936).
  Tunneldriving på Flåmsbana. Foto: NSB

  Flåmsbana opna 1940

  Etter den tyske okkupasjonen april 1940 låg anleggsarbeidet nede ei kort tid, men vart deretter forsert av tyskarane. Den oppphavelege "norske" planen var at Flåmsbana skulle opnast med elektriske lokomotiv i 1942. Men tyskarane ville det annleis: I august 1940 opna bana - med dampdrivne lokomotiv.
  Anleggsarbeid i Flåm i 1942. Foto: A.B. Wilse

  Tjuvstart med godstog

  Men alt frå oktober 1939 hadde ein tjuvstarta med eit godstog som gjekk frå Myrdal og ned til Berkevam stasjon øvst i Flåmsdalen. Då bana vart opna heilt ned til Fretheim den 1. august 1940, var akseltrykket berre på 12 tonn.
  Vanleg persontrafikk på Flåmsbana starta 10. februar 1941.
  Kaianlegget ved Flåm stasjon vart bygt i 1942.
  I 1944 vart ein ny kraftasjon i Kjosfossen bygt for elektrifisering av bana, og i oktober same året gjekk det første elektriske lokomotivet på Flåmsbana.
  Myrdal stasjon.

  Offisiell opning - 40 år på etterskot

  Sidan Flåmsbana kom i drift under okkupasjonen, vart den heller ikkje retteleg "offisielt" opna, sjølv om ein del prominente gjester var innbedne til den første prøveturen.
  I samband med 40-årsjubileet i 1980 manna ein seg difor opp og stelte i stand ei drusteleg opningshøgtid, der fylkesordførar Ola M. Hestenes klipte silkesnora på Flåm stasjon før toget tok innbedne gjester opp til Myrdal stasjon.

  På Flåm stasjon står elles bysten av fylkesmann Ingolf Christensen, reist i takksemd for den innsatsen som han gjorde for å berge Flåmsbana då det storma som verst rundt prosjektet på 1920-talet.
  Bana fekk si eiga veneforening i 1987 - Venner av Flåmsbana.

  Flåmsbana som turistmagnet

  Flåm stasjon.
  I dag er ei reise med Flåmsbana ein av dei store turistmagnetane på Vestlandet. Ei reise med verdas brattaste jernbane og ein stopp ved den mektige Kjosfossen tek pusten frå dei fleste.

  Hovudside:
  · Jernbanen i Aurland  MEIR OM AURLAND 
  Aurland kommune

   
  Historia i Aurland
  Industri og næring i Aurland
  Kjende personar i Aurland
  Kommunehistoria i Aurland
  Krigshistoria i Aurland
  Kyrkjer i Aurland
  Samferdsle i Aurland
  Skular i Aurland
  Verd å sjå i Aurland

   
  Video frå Aurland
  Lyd frå Aurland
  SE OGSÅ

  Finn fram i Fylkesleksikonet!
  Vel ein kommune:
  Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  SØK I LEKSIKONET
  Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
  ABCDEFGHIJKLMNO
  PQRSTUVWXYZÆØÅ
  Informasjon
   
  SØK I FYLKESLEKSIKONET
  Informasjon
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

  Harald Hårfagre var sogning

  Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

  Slaget i Sildagapet i 1810

  Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

  Då fiskedampskipa stakk til havs

  Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

  Nydyrkingskommunen Jølster

  Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

  Ei mellomalderkyrkje langt til havs

  I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

  Sjalu tenestejente drap gardkona

  Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

  Få nazistar i Sogn og Fjordane

  Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

  Den heimekjære amtmannen

  I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
  Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no