Hopp til innhold

Ny etterforskning i Baneheia-saken

Statsadvokat Andreas Schei får hovedansvaret for den videre etterforskningen i Baneheia-saken. Oslo politidistrikt har satt av to medarbeidere som skal bistå med teknisk etterforskning og eventuelle nye avhør.

Statsadvokat Andreas Schei, aktor i Galina-saken

Statsadvokat Andreas Schei har hovedansvaret for den videre vurderingen av Baneheia-saken.

Foto: Anders Fehn / NRK

Spørsmålene står i kø etter at et knapt flertall i Gjenopptakelseskommisjonen avgjorde at Viggo Kristiansen skal få sin sak opp på ny.

– Det er en omfattende sak med mange dilemmaer, sier statsadvokat Andreas Schei til NRK.

Han ble nylig utpekt som ansvarlig for den videre behandlingen av saken, sammen med sin kollega Johan Øverberg.

– Vi vet ikke hvor lang tid det tar før vi blir ferdig med vår første vurdering av selve gjenopptakelseskravet, sier han.

Det statsadvokaten da må ta stilling til, er om det bør bli en ny rettssak, eller om bevisene blir betraktet som så svake at det er grunnlag for å innstille på frifinnelse.

– For å avklare dette kan det bli aktuelt med ny etterforskning. Det kan dreie seg om nye avhør, og det kan dreie seg om nye tekniske undersøkelser av DNA-spor og telefonbevis, sier Schei.

Han forteller at Oslo politidistrikt har gitt tilsagn om at de kan sette av flere medarbeidere til å jobbe med saken, og at de også kan hente inn bistand fra Kripos.

Krimtekniker Baneheia

Krimtekniker på jakt etter DNA-spor i Baneheia i år 2 000

Foto: NRK

Løslatelseskravet

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin ba umiddelbart om at hans klient skulle bli løslatt da det ble kjent at saken gjenopptas.

Dette kravet kom samtidig som Kriminalomsorgen innstilte på at Kristiansens forvaringsdom burde forlenges med fire år på grunn av stor gjentakelsesfare.

Lovverket åpner for at innsatte umiddelbart kan bli løslatt, dersom det blir bestemt at en sak skal gjenåpnes. Advokat Arvid Sjødin har levert et krav om dette til påtalemyndigheten.

– Det er opp til domstolen å avgjøre dette, sier Schei.

Det er ingen tidsfrist når det gjelder løslatelseskravet, og det er svært usikkert hvordan domstolen stiller seg til det.

– Påtalemyndigheten har så langt signalisert at vi ikke skal trekke fullbyrdelsesordren, og dermed løslate Kristiansen. Det vil foregripe domstolens avgjørelse, sier Schei.

Han understreker at statsadvokaten fortløpende vil vurdere dette, og at det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre.

Et dilemma

De jurdiske dilemmaene i denne saken er store. Det er to ulike domstoler som skal vurdere kravet om løslatelse og kravet om forlenget forvaring.

Men løslatelseskravet må vurderes før en eventuell ny runde om straffeansvar. Det er vanskelig å vurdere løslatelsen uten at det samtidig blir oppfattet som en vurdering av selve skyldspørsmålet.

Dersom Kristiansen blir satt fri, vil det bli tolket som at han er uskyldig. Hvis han ikke blir satt fri, vil det bli tolket som at han er skyldig.

Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin mener at hans klient bør løslates umiddelbart

Foto: Eivind Pedersen

Forlenget forvaring

Det som kompliserer saken ytterligere, er at det samtidig pågår en helt annen prosess som følge av at Viggo Kristiansen snart har sonet ferdig dommen på 21 års forvaring.

Det betyr at retten må avgjøre om det blir ansett som en fare for samfunnet at den forvaringsdømte blir satt fri.

Kriminalomsorgen har vurdert dette og har konkludert med at forvaringsdommen bør forlenges med fire år på grunn av gjentakelsesfare.

Også denne saken skal vurderes av statsadvokaten i Oslo, og av Riksadvokaten før den behandles av Asker og Bærum tingrett, siden Ila Landsfengsel ligger i Bærum.

Retten har oppnevnt to sakkyndige, Rita Lyngved og Kjersti Anne Lyngstad. De skal gjøre sine vurderinger i tillegg til utredningen som er utført av Kriminalomsorgens regionavdeling.

Bua og hjemmet til Viggo Kristiansen

Politiets bilder av bua der Viggo Kristiansen hevder han oppholdt seg da de to jentene ble drept i Baneheia

Foto: Politiet

NRK har forsøkt å få kommentarer til denne artikkelen fra advokat Arvid Sjødin, men han har ikke besvart våre henvendelser.

AKTUELT NÅ