Marius Emberland: Anders Behring Breiviks sak er unik

SKIEN FENGSEL/BORGARTING (NRK): Staten mener Anders Behring Breiviks sak er helt unik i EMD-sammenheng, og slår fast at Oslo tingrett tok fullstendig feil da de i fjor konkluderte med at Breivik er utsatt for umenneskelige og nedverdigende soningsforhold.

Advokat Marius Emberland

Advokat Marius Emberland sier Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) aldri har vurdert en person som Anders Behring Breivik.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tirsdag startet Staten med sin prosedyre i rettssaken om Anders Behring Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett.

I innledningen la advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten vekt på at Breiviks sak helt unik EMD-sammenheng.

Ifølge Emberland har ikke Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tidligere vurdert et fengselsregime som det norske. Advokaten mener også EMD aldri tidligere har vurdert en person som Breivik.

Emberland listet opp flere eksempler på saker, som, ifølge advokaten, i noen grad kan sammenlignes med Breivik – saker hvor domstolen har konkludert med «aksepterte soningsforhold»:

  • Enea/Italia: 14 år i høysikkerhetsavd. for sterkt fysisk svekket person (dom 2009)
  • Argenti/Italia: 12 år i høysikkerhetsavd (dom 2005)
  • Ramirez Sanchez (Sjakalen)/Frankrike; Mer enn 8 år i enecelle kun i kontakt med profesjonelle (dom 2006)
  • Öcalan/Tyrkia 4 og et halvt år på isolert øy med noe kontakt med omverden (dom 2004
  • Öcalan/Tyrkia: 6 år på isolert øy med ukentlig kontakt med familie (bak glassvegg, ifølge Emberland) (dom 2005)

Advokat Emberland listet også opp eksempler hvor domstolen har kommet til at EMK er krenket.

– Men i alle disse sakene representerer de innsatte vesentlige lavere sikkerhetsrisiko enn Breivik, sa Emberland.

Frisk og uberørt

Mange av sakene EMD har vurdert må, med respekt å melde, sies å gjelde forhold i stater hvor kriminalomsorgen ser annerledes ut, sa Emberland.

Emberland sa videre at Breivik ser ut til å takle soningshverdagen svært godt.

– Han er frisk, og han fremstår som relativt uberørt av soningsregimet. EMD har heller aldri ha prøvd soningsforholdene for en person som er så avsondret fra empati, så utspekulert i sin planlegging og med så stor grusomhet i de straffbare handlinger som Breivik, sa Emberland om minnet om at EMD har behandlet flere store saker, som «Sjakalen» og diverse mafia-saker.

I Statens prosedyre viste Emberland til 29 EMD-dommer for å beskrive hvor EMD har lagt terskelen for brudd på menneskerettighetene, men Emberland understreket at Breiviks sak likevel er unik.

Terskelen for lavt

Emberland mener Oslo tingrett la terskelen for lavt for hva som er et menneskerettighetsbrudd i Breivik-saken.

– Tingretten har satt terskelen for krenkelse av EMK artikkel 3 vesentlig for lavt. Det kan selvsagt være enkelttiltak, enkeltepisoder og enkeltperioder som kan nå den terskelen, men det skal mye til. Det er en helhetsvurdering som skal legges til grunn, det er en vurdering av det totale trykket som er avgjørende, sa Emberland.

Ifølge Emberland la tingretten riktig beviskrav til grunn for dommen.

– Tingretten la for stor vekt på det den kalte isolasjon, sa Emberland og la til at Istanbul-erklæringen tingretten viste til, er et dokument som ble laget på slutten av et seminar.

– Det er ikke korrekt rettsbruk, private meninger har ikke noe i folkeretten å gjøre.

Særlig høy sikkerhet

Han påpekte også at hele SHS-regimet (avdeling for særlig høy sikkerhet) er på prøve i denne saken.

– Man skal kroppsvisitere, føre kontroll med brev og avlytte telefonsamtaler når man soner på SHS, sa Emberland.

Advokat Emberland understreket at Breiviks soningsforhold og begrensninger i kontakten med omverdenen, følger direkte av regelverket for innsatte som soner på SHS.

– De gjelder dermed ikke bare for Breivik fordi han er den han er, men for enhver person som soner på SHS. Sånn sett skal retten her vurdere hele SHS-regimet, sa Emberland.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener Breivik-saken ikke kan sammenliknes med andre saker som har vært tatt opp i den Den europeiske menneskerettsdomstol.

Før Staten startet sin prosedyre sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted at Breivik fortsatt er en farlig mann.

SISTE NYTT

Siste meldinger